Autor: Monika Kilijańska

Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji Image
Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji

Wprawdzie I Komu­nia Świę­ta to nie same prezen­ty. Wprawdzie kwes­t­ia wiary jest waż­na, ale każdy lubi upomin­ki. Dlat­ego właśnie goś­ciom czy chrzest­nym tak zależy, by prezent, jakim obdaru­ją kilku­lat­ka, był dobrze przyję­ty. A jeszcze nasi rodz­ice włas­ną komu­nię wspom­i­na­ją tylko dlat­ego, że był to jeden z nielicznych momen­tów, kiedy fotograf…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 14 kwietnia 2017
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało

Data Brex­i­tu już znana, ale życie toczy się dalej. Jak wyglą­da codzi­enne życie w cen­trum Anglii pol­skiej rodziny? Co ich do dzisi­aj zadzi­wia, co przeszkadza, a co się podo­ba?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 12 kwietnia 2017
Ile pieniędzy dać na komunię? Image
Ile pieniędzy dać na komunię?

I Komu­nia Świę­ta to nie tylko mod­l­itwy dziec­ka i stara­nia rodz­iców o jak najlep­sze przy­je­cie komu­ni­jne. To także prezen­ty. Jak bumerang wraca co roku pytanie: ile dać dziecku na komu­nię? Ile wypa­da dać chrzest­nym? Czy pieniądze to dobry wybór?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 36 Data | 10 kwietnia 2017
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu Image
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Drob­nous­tro­je nie zawsze wywołu­ją choro­by, niek­tóre bywa­ją wyjątkowo pożyteczne. Mikroflo­ra bak­teryj­na to kluc­zowy ele­ment układu odpornoś­ciowego człowieka. Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 7 kwietnia 2017
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu! Image
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu!

I Komu­nia Św. jest tylko raz w życiu. Nie zmar­nuj tego cza­su dziec­ka, niech pamię­ta ten dzień jako wyjątkowy także duchowo. Prezen­tów i tak nie będzie w więk­szoś­ci pamię­tać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 5 kwietnia 2017