Autor: Monika Kilijańska

Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania? Image
Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania?

Bard­zo łat­wo mi powiedzieć, że ten kto pisze, sta­je się lep­szym człowiekiem. W końcu prowadzę blo­ga. Jed­nak jestem przeko­nana, że pisanie ma wpływ na każdego – nieważne jak i o czym pisze. Pisanie to men­talne i psy­chicznie ćwicze­nie, do którego potrze­ba woli prze­la­nia na papi­er tego, co najważniejsze. Wydawać się…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 17 lutego 2017
Życie na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Są miejs­ca na zie­mi, gdzie styka­ją się kon­trasty: ogień i lód, surowość kamienia i ulot­ność pary wod­nej, pros­to­ta życia z trud­noś­cią wysław­ia­nia się w języku tubyl­ców. Są ludzie, którzy są dla siebie zarówno kon­trastem jak i dopełnie­niem. Jak Diana i Dami­an? Być może. W końcu to oni pokażą Wam swoi­mi oczy­ma jak wyglą­da życie na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 15 lutego 2017
Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom? Image
Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom?

Nigdy nie byłam typem fash­ion­ist­ki. Nie mnie w głowie były sza­lone zakupy z najnowszych kolekcji czy nowe buty co sezon. Cho­ci­aż lubię kupować nowe ubra­nia czy kom­ponować garder­obę, by pod­kreślić włas­ną kobiecość, nie zas­tanaw­iałam się czy założe­nie rodziny zmieni coś w moim życiu pod tym wzglę­dem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 13 lutego 2017
Co zrobić kiedy dziecko kłamie Image
Co zrobić kiedy dziecko kłamie

Dro­ga od niewin­nego fan­tazjowa­nia do kłamst­wa jest strasznie krót­ka. Jak Arti był mały częs­to wymyślał niest­wor­zone his­to­rie. Był w tym na tyle dobry, że potrafił wciskać kity nawet dorosłym. Jak w przy­pad­ku his­torii, że w ogród­ku piorun zro­bił nam dzi­urę w zie­mi. Nie, nie taki z chmury bur­zowej. Piorun to nasz pies. I to on, Piorun, wykopał dzi­urę na grząd­ce. Fan­tazjowanie jest przy­datne – dzię­ki niemu dziecko potrafi pisać na pol­skim wspani­ałe his­to­rie. Jed­nak co innego kiedy dziecko kłamie. Co wtedy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 10 lutego 2017
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie Image
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie

Jed­ną z wielu ról, w jaką może wejść kobi­eta, jest bycie matką. Niejed­na z Was, moich czytel­niczek, także nią jest. Oso­by znane ze swoich dokon­ań częs­to są także matka­mi. Jak Maria Skłodows­ka-Curie, o której nieje­den z nas uczył się w szkole, że mądrą kobi­etą była. Ale jaką była matką dla swoich dwóch córek?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 8 lutego 2017