Autor: Monika Kilijańska

Share Week 2017 Image
Share Week 2017

Od kiedy blogu­ję, to wyda­je mi się, że wios­na nie przyjdzie jak nie będzie Share Week. To moja trze­cia odsłona, co oznacza, że przy­na­jm­niej trzy lata dzi­ałam. Przez ten czas czy­tam więcej blogów niż przez całe moje życie, bo tak naprawdę wcześniej nawet ich nie zauważałam. Dziś przed­staw­iam, co w…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 20 marca 2017
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno Image
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno

Jeszcze będąc stu­den­tką bada­ją­ca mnie ginekolog stwierdz­iła, że praw­dopodob­nie będzie prob­lem z zajś­ciem w ciążę, bo mam pol­i­cysty­czne jajni­ki. Dziś wiem, że niemożli­wym było stwierdze­nie takiej choro­by bez uży­cia choć­by USG, ale wtedy przes­traszyłam się na dobre. Do tego dostęp do inter­ne­tu miałam sła­by, więc dowiedzieć się o diag­nos­tyce też…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 17 marca 2017
Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało

Holan­dia jest kra­jem, w którym żyje się łatwiej niż w Polsce. Jed­nak emi­grac­ja ma to do siebie, że trze­ba się z nią zmierzyć i nauczyć się funkcjonować w niej od pod­staw. I to doty­czy każdego miejs­ca na świecie, do którego pok­ieru­je­my nasze kro­ki. To w jaki sposób damy się wsiąknąć w kli­mat danego kra­ju zależy od wielu czyn­ników: naszej osobowoś­ci, ludzi, z który­mi mamy kon­takt, naszej otwartoś­ci, zna­jo­moś­ci języ­ka etc. Nie zawsze uda się wsiąknąć.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 15 marca 2017
Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę Image
Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę

Pra­ca w domu to całkiem dobre rozwiązanie, kiedy nie ma w nim dzieci. Jed­nak nie każdy rodz­ic ma takie możli­woś­ci. Rodz­ic pracu­ją­cy w domu — czy to się uda? Czy innym się uda­je?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 13 marca 2017
O bajkach, tabletach, smartfonach i innych formach hipnozy Image
O bajkach, tabletach, smartfonach i innych formach hipnozy

Czy przy­pa­trzyliś­cie się kiedyś jak dziecko oglą­da bajkę w telewiz­ji? Jak gra na kom­put­erze? Jak bawi się lalka­mi? Czy zdarzyło się Wasze­mu dziecku, że nie usłysza­ło woła­nia? Albo że nie zdążyło z powodu dobrej zabawy do WC? Czy sami zawsze słyszy­cie wołanie dziec­ka kiedy siedzi­cie w Internecie albo przeglą­da­cie fejsa na smart­fonie? Ja nie zawsze słyszę. Moje dzieci tak samo. Albo i gorzej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 10 marca 2017