Autor: Monika Kilijańska

Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom? Image
Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom?

Nigdy nie byłam typem fash­ion­ist­ki. Nie mnie w głowie były sza­lone zakupy z najnowszych kolekcji czy nowe buty co sezon. Cho­ci­aż lubię kupować nowe ubra­nia czy kom­ponować garder­obę, by pod­kreślić włas­ną kobiecość, nie zas­tanaw­iałam się czy założe­nie rodziny zmieni coś w moim życiu pod tym wzglę­dem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 13 lutego 2017
Co zrobić kiedy dziecko kłamie Image
Co zrobić kiedy dziecko kłamie

Dro­ga od niewin­nego fan­tazjowa­nia do kłamst­wa jest strasznie krót­ka. Jak Arti był mały częs­to wymyślał niest­wor­zone his­to­rie. Był w tym na tyle dobry, że potrafił wciskać kity nawet dorosłym. Jak w przy­pad­ku his­torii, że w ogród­ku piorun zro­bił nam dzi­urę w zie­mi. Nie, nie taki z chmury bur­zowej. Piorun to nasz pies. I to on, Piorun, wykopał dzi­urę na grząd­ce. Fan­tazjowanie jest przy­datne – dzię­ki niemu dziecko potrafi pisać na pol­skim wspani­ałe his­to­rie. Jed­nak co innego kiedy dziecko kłamie. Co wtedy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 10 lutego 2017
Pierwsza wizyta u specjalisty — logopeda Image
Pierwsza wizyta u specjalisty — logopeda

Badanie logope­dy­czne oraz ter­apia u logope­dy nie jest wcale strasz­na. Zwyk­le to doskon­ała zabawa połąc­zona z nauką. Jeśli pode­jrze­wasz, że Two­je dziecko może mieć prob­le­my z mową warto udać się do tego spec­jal­isty. Jak wyglą­da pier­wsza wiz­y­ta u logope­dy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2017
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie Image
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie

Jed­ną z wielu ról, w jaką może wejść kobi­eta, jest bycie matką. Niejed­na z Was, moich czytel­niczek, także nią jest. Oso­by znane ze swoich dokon­ań częs­to są także matka­mi. Jak Maria Skłodows­ka-Curie, o której nieje­den z nas uczył się w szkole, że mądrą kobi­etą była. Ale jaką była matką dla swoich dwóch córek?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 8 lutego 2017
Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka? Image
Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka?

Mowa popraw­na dla danego wieku… to znaczy jaka?. Co moż­na uznać za wady mowy w danym okre­sie życia dziec­ka, a co za nat­u­ral­ny okres roz­wo­ju?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 6 lutego 2017