Autor: Monika Kilijańska

Polub mnie zanim zostanę sławna Image
Polub mnie zanim zostanę sławna

Zaist­nieć w świecie show biznes, tym real­nym i wirtu­al­nym, moż­na na wiele sposobów. Dla niek­tórych to cięż­ka pra­ca, połąc­zona z wielo­ma kom­pro­misa­mi i prze­ci­wnoś­ci­a­mi losu, oku­pi­ona brakiem snu i nad­mi­arem środ­ków pobudza­ją­cych. Dla innych – też cięż­ka pra­ca, ale połąc­zona z pomysłem. Świeżym, gorą­cym, nowa­torskim, cza­sem kon­trow­er­syjnym jak zdję­cie z poro­du, za bard­zo odsłonię­ty frag­ment ciała na czer­wonym dywanie, czy kończą­cy się nawet pozwem sądowym o zniesław­ie­nie. Ile w tym przy­pad­ku, a ile zamier­zonego celu, wiedzą już tylko autorzy afer, w których przez chwilę huczy cała Pol­s­ka. Dlat­ego zan­im stanę się sław­na, pol­ub mnie. A jeśli nie stanę – lub jeszcze bardziej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 16 stycznia 2017
Czego lepiej nie mówić pracującej mamie Image
Czego lepiej nie mówić pracującej mamie

W pra­cy, takiej na etat, nie byłam dobre trzy lata. Ogól­nie po 11 lat­ach siedzenia za biurkiem w biurze i trzech urlopach macierzyńs­kich nie bard­zo mam ochotę znowu gonić za posadą. Obec­nie więc pracu­ję zdal­nie z domu. Są jed­nak rzeczy, które nawet pracu­ją­cym z domu mamom mówić się nie godzi. Czego lep­iej nie mówić pracu­jącej mamie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 13 stycznia 2017
Ciężarna i pijana — znajdź różnice Image
Ciężarna i pijana — znajdź różnice

To, że byłam w ciąży, jest dość oczy­wiste, bo prze­cież piszę blo­ga par­entin­gowego. Dokład­niej byłam trzy razy w ciąży i mam nadzieję, że taki stan się utrzy­ma. Ale o tym, że byłam też pod wpły­wem alko­holu to nie wiecie. Oczy­wiste jest jeszcze coś: nigdy nie byłam w tym samym cza­sie w ciąży i pijana. Cho­ci­aż patrząc na ciężarne z boku, to cza­sa­mi przy­pom­i­na­ją one trochę oso­by, które prze­sadz­iły z trunk­a­mi…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 11 stycznia 2017
Bajki filozoficzne Image
Bajki filozoficzne

Zawsze lubiłam czy­tać baj­ki. Jako dziecko miałam ich całkiem sporą kolekcję. Ander­se­na, braci Grimm, De la Fontaine’a, Kra­sick­iego, Mick­iewicza czy Col­lodiego znałam praw­ie na pamięć. Fas­cynował mnie fan­tasty­czny świat, ciekaw­iły przy­gody, a cza­sem, szczegól­nie doty­czyło to bajek z Dalekiego Wschodu – zas­tanaw­iała niecodzi­en­na puen­ta. Do moich ulu­bionych zbiorów bajek mogę ter­az dołożyć „Baj­ki filo­zoficzne” Michaela Pique­mala Wydawnict­wa Muchomor.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 9 stycznia 2017
Byłam imigrantką i robiłam kebaby Image
Byłam imigrantką i robiłam kebaby

Są takie miejs­ca, gdzie nigdy nie wiemy, czy coś złego się nie wydarzy. Ata­ki ter­ro­rysty­czne wstrząsają cała Europą, a cza­sem nawet inny­mi częś­ci­a­mi świa­ta. Bom­by wybuch­ną, gas­ną, a ludzie żyją dalej swoim życiem. Chodzą do pra­cy, jeżdżą do pra­cy auto­busa­mi, zajada­ją się kebabem u Tur­ka wyglą­da­jącego tak samo pewnie jak zabój­cy z Ełku*, którzy prze­cież Turka­mi nie byli. Opowiem Wam jak to wyglą­da pra­cow­ać w restau­racji z kebabem, być imi­grantką i jeszcze chodz­ić uli­ca­mi, na których wybuchały auto­busy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 5 stycznia 2017