Autor: moniowiec

Cesarskie cięcie to nie poród Image

Cesarskie cięcie to nie poród

W moim otocze­niu nie mam niko­go, kto by nie urodz­ił siła­mi natu­ry. Cza­sem trze­ba było dawać oksy­to­cynę, uży­wać kleszczy, znam oso­by korzys­ta­jące ze znieczu­le­nia, ale nie znam tych, które pod­dało się oper­acji. Tak, oper­acji. Bo cesarskie cię­cie to nie poród. To oper­ac­ja.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 4 lutego 2016
Matka w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Z bałwana za oknem została mi tylko kąpią­ca się w kałuży marchewka. Zachę­cona poprawą pogody Kinia zaczęła zapraszać wszys­t­kich na swo­je urodziny, mimo że są dopiero latem. Już planu­je wyjazd nad morze, gril­la, skakanie na tram­polin­ie. Nie może zrozu­mieć, że do pięknej pogody i ciepłej wody w morzu jeszcze będzie musi­ała dłu­go poczekać. Co innego w takiej Grecji… Tam śred­nia tem­per­atu­ra powi­etrza w sty­czniu czy lutym to 14 stop­ni, a woda jest jeszcze cieple­jsza. Morsy nie miały­by co tam szukać nawet w mrozy! Razem z Joan­ną zapraszam na słoneczną grecką Kretę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 3 lutego 2016
Szukam jakiejkolwiek pracy Image

Szukam jakiejkolwiek pracy

Wid­mo powro­tu z długa­mi do domu spraw­iło, że za którymś razem wyr­wało się jed­nej z nich „Poszuku­je­my JAKIEJKOLWIEK pra­cy”. Młody, moc­no opalony z natu­ry man­ag­er pizzerii przełknął głośno ślinę. — Jakiejkol­wiek? — spo­jrzał na nie pode­jr­zli­wie tymi swoi­mi brą­zowy­mi ocza­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 lutego 2016
Chory tata kontra chora mama Image

Chory tata kontra chora mama

Fenomen­em na skalę świa­tową i tem­atem na nieje­den dok­torat jest różni­ca, z jaką bak­terie i wirusy trak­tu­ją mężczyzn i kobi­et mieszka­ją­cych razem. Wydawać by się mogło, że symp­to­my i objawy chorób zakaźnych, jaki­mi jest przykład­owo gry­pa, powin­ny być takie same. Nic bardziej myl­nego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 28 stycznia 2016
Realne ułatwienia w zatrudnianiu kobiet a 500 zł na dziecko Image

Realne ułatwienia w zatrudnianiu kobiet a 500 zł na dziecko

500 zł. Nigdy tyle nie wygrałam w lot­ka, kar­ty czy zdrap­kę. Nigdy nie wygrałam równowartoś­ci nawet. Jedyne konkursy oznacza­ły dla mnie uzu­pełnie­nie domowej bib­liotecz­ki w prenu­mer­atę gazet czy nową książkę. Dodatkowe, być może nie do koń­ca dar­mowe, pieniądze kuszą każdego. Czy nie schyliłbyś się po leżącą na uli­cy złotówkę? A po 500 zł?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 stycznia 2016
Zawsze będę cię nosił Image

Zawsze będę cię nosił

Kiedy dziecko płacze, przes­traszy się, jest zmęc­zone, roz­drażnione, zrezyg­nowane czy nawet złe – nosisz je. Tulisz. Cału­jesz. Obe­j­mu­jesz. Nawet, jeśli twój rozum tego nie obe­j­mu­je, serce pomieś­ci, ręce dadzą radę, krę­gosłup nie odmówi posłuszeńst­wa. Zawsze będziesz je nosił.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 stycznia 2016
Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego Image

Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego

Chci­ałabym żyć w ide­al­nym świecie. Takim, gdzie jak coś mi się spodo­ba, to sko­men­tu­ję, zala­jku­ję, dam ser­duszko na Ins­ta i co tam jeszcze dać moż­na. Nie dlat­ego, że kogoś lubię i kliknę kciuk w górę nawet jak napisze o śmier­ci swo­jego psa. Nie z przyzwycza­je­nia. Nie z powodu zasięgów na Face­booku. Ze zwycza­jnej przyz­woitoś­ci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 40 Data | 25 stycznia 2016