Autor: Monika Kilijańska

Mogę się łamać, ale nie złamać Image
Mogę się łamać, ale nie złamać

Jest praw­ie połud­nie, a dzieci nadal chodzą w pidża­mach. Ja zaś od dłuższego cza­su staram się przy­go­tować śni­adanie, szko­da, że każdy budzi się o innej porze i robię już czwarte. A prze­cież zaraz zacznie się dru­ga kole­j­ka, bo pier­wsza obud­zona oso­ba zacznie być ponown­ie głod­na. Tak najchęt­niej bym odpuś­ciła…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 24 stycznia 2018
Przesądy studniówkowe, dzięki którym zdałam maturę Image
Przesądy studniówkowe, dzięki którym zdałam maturę

Sto dni do matu­ry to najczęś­ciej nie tylko pani­ka w oczach maturzys­tów, ale także nieza­pom­ni­any i jedyny w swoim rodza­ju bal uczniów ostat­niej klasy liceum czy tech­nikum: studniówka. Już niby tak blisko matu­ry, ale nadal na tyle daleko, że moż­na się dobrze baw­ić i choć przez chwilę nie myśleć o nauce, egza­m­i­nach, kluczu do testów. Jeśli jed­nak wierzysz w czary i gusła, pamię­taj, by nie zapom­nieć o przesą­dach studniówkowych. Zdana matu­ra to nie tylko wynik Two­jego przy­go­towa­nia, ale także pewnoś­ci siebie, którą możesz zyskać dzię­ki niejed­ne­mu trikowi.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 22 stycznia 2018
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają Image
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają

Są rzeczy, o których warto mówić dzieciom. Przeży­cia, emoc­je, pier­wsza miłość czy przy­jaźń. Lecz cza­sy przed pozostaniem mamą mają swo­je mroczne sekre­ty. Jakich sytu­acji z życia mamy przed cza­sa­mi bycia mamą nie powiem moim dzieciom?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 19 stycznia 2018
Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom Image
Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom

Postanowienia noworoczne nie muszą być niere­alne. Wystar­czy racjon­al­nie planować wydat­ki i czas, by plan na Nowy Rok był do spełnienia. Jak to zro­bić i o czym pamię­tać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 17 stycznia 2018
Trzy niezawodne sposoby na oduczenie dziecka od pieluchy Image
Trzy niezawodne sposoby na oduczenie dziecka od pieluchy

Każde dziecko jest inne, ale ja mam trzy nieza­wodne sposo­by na oducze­nie dziec­ka od pieluchy i suche noce. No, na moją trójkę dzi­ałały.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 10 stycznia 2018