Autor: Monika Kilijańska

Nie możesz brać odpowiedzialności za innych Image
Nie możesz brać odpowiedzialności za innych

Najlepiej wszys­tko robić samodziel­nie. Nie ma to jak licze­nie na samego siebie – wiemy na ile nas stać, co może­my, a czego nie podołamy. Przykład­owo nie moż­na oczeki­wać spek­taku­larnych efek­tów w dziedzinie rękodzieła jeśli jest się mną (oczeki­wa­nia a rzeczy­wis­tość), za to potrafię prowadz­ić ogródek jak zawodowiec. Jed­nak cza­sem są…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 22 sierpnia 2016
Kociarze są mądrzejsi od psiarzy Image
Kociarze są mądrzejsi od psiarzy

Nie ma się co kłó­cić: kocia­rze są mądrze­jsi od psiarzy. To udowod­nione naukowo przez amerykańs­kich naukow­ców. Z czym jeszcze nie moż­na polem­i­zować?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 19 sierpnia 2016
Mama w Anglii — Kiedy Polska to za mało Image
Mama w Anglii — Kiedy Polska to za mało

Wraca­jąc z ang­iel­skiego zmy­wa­ka do domu żałowałam. Żałowałam, że dopiero tak późno zde­cy­dowałam się na wyjazd. Bo zro­biłam to w moje ostat­nie stu­denck­ie wakac­je. Ter­az, ze wzglę­du na wiz­ję Brex­i­tu, kole­jne rzesze tanich pra­cown­ików będą miały gorzej. Bo tak wystar­czyło tylko zapakować dowód oso­bisty, wsiąść do samolo­tu czy autokaru i pod­jechać na Luton czy Vic­torię, a tam częs­to czekali już zna­jo­mi czy rodz­i­na. Tak jak Mama Ayla.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 17 sierpnia 2016
Jestem za i przeciw Pokemon GO

Jest wiele powodów, by być za i równie dużo, by być prze­ciw Poke­mon GO. Jeden fakt jest nieza­przeczal­ny: to ciekawa rozry­wka. Złap je wszys­tkie!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 16 sierpnia 2016
Nie mów moim dzieciom jak wspinać się na zjeżdżalnię Image
Nie mów moim dzieciom jak wspinać się na zjeżdżalnię

Nie ma nic strasznego we wspina­niu się ślizgiem na zjeżdżal­nię, ale mówimy “nie, nie wol­no!”. Dlaczego nie moż­na inaczej wspinać się na zjeżdżal­nię niż wszyscy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 12 sierpnia 2016