Autor: moniowiec

Matka w Republice Południowej Afryki — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Republice Południowej Afryki — Kiedy Polska to za mało

Niby 10 stop­ni za oknem, niby to cie­pło jak na paź­dzier­nik, ale ja­koś tak tę­sk­nym okiem pa­trzę na zdję­cia znad mo­rza, ja­kie zro­bi­li­śmy la­tem. To słoń­ce, krót­ki rę­ka­wek, dzie­ci bez cza­pek i na boso, pod­ja­da­ją­ce tru­skaw­ki. Te­raz ani słoń­ca, ani ze­zwo­le­nia na bose sto­py, bo gile do ko­lan, krót­ki rę­ka­wek jest, ale pod blu­zą, o czap­ki same się do­po­mi­na­ją, a tru­skaw­ki ja­kieś ta­kie… nie­tru­skaw­ko­we. Ech… By po­wia­ło choć­by tro­chę cie­płym wia­trem znad Czar­ne­go Lądu, dzię­ki któ­re­mu naj­czę­ściej mamy to miłe cie­peł­ko la­tem, za­pra­szam w imie­niu Blon­dyn­ki w Kra­inie Tę­czy na ko­lo­ro­wy wy­wiad w cie­niu palm.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 21 października 2015
Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki? Image

Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki?

Roz­po­czy­na­jąc ka­rie­rę bi­blio­fil­ską mo­je­go sy­na­pa­dło jed­nak py­ta­nie: czyt­nik e-bo­oków czy książ­ka pa­pie­ro­wa? Co by­ło­by lep­sze dla dziec­ka roz­po­czy­na­ją­ce­go czy­tel­ni­cza przy­go­dę? Po­ni­żej omó­wię wady i za­le­ty po­szcze­gól­nych wyborów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 października 2015
Książka z dziurą i Zoologia — Małe mole książkowe #16 Image

Książka z dziurą i Zoologia — Małe mole książkowe #16

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Książ­ka z dziu­rą” Tul­let He­rve i „Zoo­lo­gia” Jo­li­vet Joelle

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 października 2015
10 filmów na Dzień Nauczyciela Image

10 filmów na Dzień Nauczyciela

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Na­ro­do­wej przed­sta­wiam cał­ko­wi­cie su­biek­tyw­ny ze­staw naj­lep­szych fil­mach o na­uczy­cie­lach i ucze­niu (się).

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 października 2015
Matka w Wielkiej Brytanii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Wielkiej Brytanii — Kiedy Polska to za mało

Mgła. Wszę­dzie mgła. Ewen­tu­al­nie pół roku desz­czu. Któż chciał­by ze­tknąć się z taką po­go­dą? Na­wet naj­lep­szy agent Jego Kró­lew­skiej Mo­ści, Bond, Ja­mes Bond, miał­by pro­blem rano wyjść z łóż­ka. Cho­ciaż wy­da­je mi się, że jed­nak co in­ne­go go w tym łóż­ku by za­trzy­my­wa­ło. Rów­nie bra­wu­ro­wa jak Bond i nie­mniej pięk­na niż jego ko­bie­ty na her­bat­kę o five o’clock za­pra­sza Ka­sia, zna­na szer­szym krę­gom blo­ger­skim jako Bra­wur­ka, wraz z Ato­mów­ka­mi (Gabs i Kają) oraz mę­żem Fa­kun­dem. Pa­mię­taj­cie, pi­jąc her­ba­tę pa­lu­szek w górę!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 14 października 2015
Nie dzielę się i to bardzo dobrze! Image

Nie dzielę się i to bardzo dobrze!

Oto ty­po­wa scen­ka za­cho­wa­nia przed­szko­la­ków: jed­no dziec­ko moc­no za­ję­te jest za­baw­ką kie­dy nowy przed­szko­lak pod­cho­dzi i pra­gnie jej, żąda. Bę­dą­cy w po­bli­żu do­ro­sły zwy­kle mówi: „Bądź miły i po­dziel się swo­ja za­baw­ką” albo „Daj Eli ku­cy­ka. Mia­łaś go już do­syć dłu­go”. Co się dzie­je? Dziec­ko jest zmu­sza­ne do od­da­nia cze­goś, a jego za­ba­wa zo­sta­je prze­rwa­na. Uczy się, że dzie­le­nie po­wo­du­je jego złe sa­mo­po­czu­cie. W tym przy­pad­ku dzie­li się ro­dzic, a nie dziecko.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 października 2015
If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out; Image

If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out;

Po kil­ku mie­sią­cach je­steś już jego, on jest twój. Je­dy­nym zgrzy­tem, jaki na­po­ty­kasz, jest dziw­ny spo­sób wy­sła­wia­nia, ko­szu­la w kra­tę no­szo­na przy każ­dej oka­zji oraz gro­no zdzi­wa­cza­łych zna­jo­mych. Tak, je­steś dziew­czy­ną in­for­ma­ty­ka. Cze­go mo­żesz się spodziewać? 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 12 października 2015