Autor: moniowiec

If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out; Image

If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out;

Po kil­ku mie­sią­cach je­steś już jego, on jest twój. Je­dy­nym zgrzy­tem, jaki na­po­ty­kasz, jest dziw­ny spo­sób wy­sła­wia­nia, ko­szu­la w kra­tę no­szo­na przy każ­dej oka­zji oraz gro­no zdzi­wa­cza­łych zna­jo­mych. Tak, je­steś dziew­czy­ną in­for­ma­ty­ka. Cze­go mo­żesz się spodziewać? 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 12 października 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Dwa se­zo­ny w roku mamy pro­blem. Jest to póź­na wio­sna i wcze­sna je­sień. Za cie­pło na zi­mo­we kurt­ki, za zim­no na wiosenno/jesienne płasz­czy­ki czy blu­zy po­la­ro­we. Niby nic, cza­sem słoń­ce, cza­sem deszcz, a już lecą pierw­sze gile. Nie te pu­cha­te, z czer­wo­ny­mi brzusz­ka­mi, tyl­ko te dłu­gie, zie­lo­ne lub żół­te. Gile z nosa. Za­raz po nich po­ja­wia­ją się bez­sen­ne noce i ka­szel. Tyl­ko jaki to ka­szel: mo­kry, su­chy, szcze­ka­ją­cy? Dla mnie wszyst­kie brzmią tak samo. A może to ka­szel alergiczny?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 października 2015
Matka na Węgrzech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Węgrzech — Kiedy Polska to za mało

Po­noć Po­lak Wę­gier dwa bra­tan­ki… Czy to dla­te­go Tedi, au­tor­ka blo­ga i mama ma­łe­go Smo­ka, po­sta­no­wi­ła za­miesz­kać wła­śnie w Budapeszcie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 października 2015
Pochwała rutyny Image

Pochwała rutyny

Jak wy­glą­da Twój dzień? Czy też ro­bisz co­dzien­nie po­dob­ne czyn­no­ści: wsta­jesz, jesz, pra­ca, dom, sen? Czy to nie nud­ne? A może jed­nak potrzebne?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 października 2015
Od soli brzuszek boli Image

Od soli brzuszek boli

By­łam dziec­kiem uwiel­bia­ją­cym sól. Jed­no z mo­ich wcze­snych wspo­mnień jest dość wy­raź­ne: cho­dzę po po­dwór­ku z wiecz­kiem od pu­deł­ka, w któ­rym bab­cia trzy­ma­ła sól. To wiecz­ko jest też peł­ne soli, a ja tą sól liżę i liżę, jak li­za­ka. Tak jak inni po­tra­fi­li wy­ja­dać cu­kier z cu­kier­ni­cy, tak ja po­tra­fi­łam opróż­nić solniczkę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 października 2015
Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

ak na miesz­kan­kę tego kra­ju Pau­li­na po­win­na mieć ze­ga­rek za 20 tys. zł, lo­dów­kę peł­ną sera i za­pas naj­lep­szej cze­ko­la­dy przy­naj­mniej na rok. Nie po­wiem, sera i cze­ko­la­dy szcze­rze bym za­zdro­ści­ła. O nie za­wsze słod­kim ży­ciu w Ba­zy­lei opo­wia­da mama trzy­let­nie­go Oli­wie­ra i au­tor­ka bloga.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 września 2015
Łapacz snów dla dzieci D I Y Image

Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu ro­dzą się naj­lep­sze po­my­sły. Tak mówi nie tyl­ko sta­re po­wie­dze­nie, ale tak­że po­twier­dza­ją to ba­da­nia na­uko­we m.in. Jes­si­ca D. Pay­ne z Uni­ver­si­ty of No­tre Dame oraz Eli­za­beth A. Ken­sin­ger z Bo­ston Col­le­ge opu­bli­ko­wa­ła ar­ty­kuł w Cur­rent Di­rec­tions in Psy­cho­lo­gi­cal Scien­ce do­wo­dzą­cy, ze mózg nocą or­ga­ni­zu­je wspo­mnie­nia i wy­bie­ra naj­bar­dziej wy­dat­ne in­for­ma­cje po­ma­ga­jąc w two­rze­niu no­wych i kre­atyw­nych pomysłów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015