Autor: moniowiec

Duma w kieszeni Image

Duma w kieszeni

Cza­sem wi­dy­wa­łam ją, jak sprze­da­wa­ła pod skle­pem kwia­ty i wa­rzy­wa z dział­ki. Była sta­ra, po­marsz­czo­na i zgar­bio­na. Na si­wiu­teń­kiej gło­wie mia­ła chu­s­tę w kwia­ty. Jej oczy daw­no wi­dzia­ły mło­de od­bi­cie w lu­strze. Na no­gach mia­ła zno­szo­ne buty, z któ­rych wy­sta­wa­ły ro­bio­ne na dru­tach skar­pe­ty. Ubra­nie sta­no­wi­ła dłu­ga spód­ni­ca, golf w nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nym ko­lo­rze i na­rzu­co­ny na nie­go ny­lo­no­wy far­tuch. Taki sam, jak kie­dyś mia­ła moja babcia.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 września 2015
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Pa­mię­ta­cie rok 2010, kie­dy to więk­szość spi­ke­rów te­le­wi­zyj­nych wy­si­la­ło się, by wy­mó­wić na­zwę pew­ne­go wul­ka­nu na Is­lan­dii? Wraz z otwar­ciem gra­nic Unii Eu­ro­pej­skiej Po­la­cy jak­by za­uwa­ży­li, że ist­nie­je taki tak kraj, zim­ny, z wul­ka­na­mi, gej­ze­ra­mi, Björk i wspa­nia­ły­mi kry­mi­na­ła­mi Yrsy Si­gur­dar­dót­tir. A mama Vin­ce­ta była tam wcze­śniej i zna ten kraj od pod­szew­ki. Za­pra­szam na wy­wiad z Po­lką na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 września 2015
Cycki do góry! — jak dobrać dobry stanik Image

Cycki do góry! — jak dobrać dobry stanik

No nie, zno­wu to samo. Gdzie się po­dzia­ły? Szu­kam i szu­kam i nie mogę zna­leźć. Pod łóż­kiem nie ma, w to­reb­ce nie ma, w ła­zien­ce nie zo­sta­wi­łam. Prze­cież nie zdej­mo­wa­łam ich przed ką­pie­lą. Gdzie są moje cycki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 września 2015
Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15 Image

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Gaba i no­życz­ki” Iza Ska­bek i „To ja! Hi­sto­ryj­ki któ­re do­da­ją pew­no­ści siebie”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015
Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Go­rą­ce słoń­ce i cie­płe mo­rze. Coś, co szu­ka­ją rze­sze Po­la­ków co roku w wa­ka­cje i cza­sem na­wet poza se­zo­nem. Błę­kit nie­ba i ja­sne świa­tło, któ­re ubó­stwia­ją fo­to­gra­fo­wie i ma­la­rze na ca­łym świe­cie. Do tego wspa­nia­łe sce­ne­rie, cy­pry­so­we i oliw­ne gaje, win­ni­ce, bia­łe dom­ki, krę­te ulicz­ki. Sto­li­ca mody. Wszyst­ko to moż­na zna­leźć we Wło­szech, gdzie miesz­ka Sa­bi­na, mama ma­łej Klu­secz­ki i blogerka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 września 2015
Głodni zmian Image

Głodni zmian

Nie po­ra­dzi­łam so­bie. Jaka ze mnie mat­ka, sko­ro na­wet sie­dząc z dziec­kiem w domu nie po­tra­fię jej upil­no­wać, uchro­nić od złe­go? Może za mało jed­nak kar­mi­łam pier­sią? Może za rzad­ko nosi czap­kę i skar­pet­ki? Może za czę­sto wy­fru­wa spod mo­ich skrzy­deł i eks­plo­ru­je świat?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 września 2015
Matka w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało

Wy­obraź so­bie pań­stwo na kil­ku wy­spach o po­wierzch­ni ciut więk­szej niż War­sza­wa, na któ­rych prze­wa­ża­ją­ca część te­re­nu to pu­sty­nia, a naj­wyż­sza kupa pia­chu ma tro­chę mniej niż naj­wyż­szy pa­gó­rek w mo­jej oko­li­cy dum­nie no­szą­cy imię Góry Chełm­skiej. Wy­obraź so­bie, że na oczach Two­ich ro­dzi­ców two­rzy­ło się to pań­stwo, bo po­wsta­ło w 1971 roku. I wy­obraź so­bie, że lu­dzie są tam tak bo­ga­ci, że chciał­byś być tam bie­da­kiem. Lid­ka, mama na­sto­let­nie­go Ad­ria­na, za­pra­sza do go­rą­ce­go Bahrajnu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 9 września 2015