Autor: moniowiec

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu Image

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Je­steś ko­lej­ną oso­bą, któ­ra do­kład­nie wie cze­go chce. A chcesz się za­bić. Ści­skam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każ­dym domu znaj­du­ją się po­wszech­ne w uży­ciu sub­stan­cje, dzię­ki któ­rych nie tyl­ko ode­tkasz zlew, wy­czy­ścisz ki­bel czy upie­czesz cia­sto, ale tak­że od­bie­rzesz so­bie życie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 czerwca 2015
Jak kupić idealny fotelik na rower Image

Jak kupić idealny fotelik na rower

Jak ku­pić fo­te­lik na ro­wer dla dziec­ka, by był bez­piecz­ny, wy­god­ny i zgod­ny z prze­pi­sa­mi ru­chu dro­go­we­go? Na co zwra­cać uwagę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 czerwca 2015
Dwie połówki pomarańczy Image

Dwie połówki pomarańczy

Po­dob­no lu­dzie ko­cha­ją­cy się po­win­ni do sie­bie pa­so­wać, być jak dwie po­łów­ki po­ma­rań­czy. Nie sły­sza­łam więk­szej bzdu­ry! Gdy­by tak było, więk­szość zna­nych mi szczę­śli­wych par na­wet nie po­my­śla­ło­by o by­ciu ra­zem. Co jest więc siłą sca­la­ją­cą zwią­zek? Pa­pie­rek? Dziec­ko? Kre­dyt? A może coś zu­peł­nie innego?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 czerwca 2015
D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny Image

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę ma­łej Zuzi znam jesz­cze z cza­sów, gdy ma­lu­szek rósł jesz­cze w brzu­chu, czy­li już trzy lata. I kie­dy tyl­ko po­sta­no­wi­ła za­ło­żyć blo­ga wie­dzia­łam, że znaj­dę na nim cie­ka­we rze­czy, a każ­da sa­mo­dziel­nie uszy­ta za­baw­ka, mimo iż ręcz­nie, bę­dzie do­pra­co­wa­na w każ­dym detalu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015
Nazywamy strefy intymne dzieci, czyli Grażyna spotyka Wacka Image

Nazywamy strefy intymne dzieci, czyli Grażyna spotyka Wacka

Na­sta­je ten mo­ment, gdy chło­piec i dziew­czyn­ka z dumą zdej­mu­ją znie­na­wi­dzo­ne­go pam­per­sa, by po­ka­zać świa­tu, że oto są już pra­wie do­ro­śli i mogą no­sić majt­ki. Nie mają już tego mo­kre­go kom­pre­su, któ­ry tyl­ko krę­po­wał wol­ność. Fe­mi­nist­ki pa­li­ły sta­ni­ki, dzie­ci po­win­ny pa­lić pie­lu­chy. Wol­ność, za­krzyk­nie je­den z dru­gim, wol­ność dla… hmm… wła­śnie, jak to nazwać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 czerwca 2015
Jak kupić idealny rowerek biegowy Image

Jak kupić idealny rowerek biegowy

Kil­ka lat temu ro­we­ry bie­go­we były wiel­ką no­wo­ścią. Co chwi­lę ja­kiś prze­cho­dzień mi­ja­jąc nas py­tał, czy przy­pad­kiem nie zgu­bi­li­śmy gdzieś pe­da­łów. Nie­zra­że­ni mamy już trze­cie­go ro­we­ro­bie­ga­cza. Jak ku­pic do­bry ro­we­rek bie­go­wy? Na co zwró­cić uwagę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 czerwca 2015
12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci Image

12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci

Czy też tak masz, że sły­sząc „Desz­czo­wą pio­sen­kę” za­czy­nasz śpie­wać „I’m sin­ging in the rain zie­lo­no­oo czu­ję się!”? Albo za­miast stan­dar­do­wej li­ry­ki utwo­ru nie­ja­kiej Ewe­li­ny Li­sow­skiej za­czy­nasz wpla­tać sło­wa „roz­pę­dze­ni pro­sto w stro­nę słoń­ca WŁĄ­CZA­MY NI­SKIE CENY!”? Ja nie­ste­ty tak mam.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 czerwca 2015