Autor: moniowiec

Stop-dzieciom! Image

Stop-dzieciom!

Pro­szę was, ile to moż­na! Gdzie się nie obej­rzę: dzie­ci! Tro­chę cie­plej się zro­bi­ło i już jeż­dżą ca­ły­mi chod­ni­ka­mi te mat­ki wóz­ko­we. Albo, nie daj Boże, jeż­dżą ra­zem na ro­we­rach czy cho­dzą za rękę na spa­ce­ry. Ja­dąc sa­mo­cho­dem kie­row­ca za­sta­na­wia się tyl­ko, kie­dy taki de­li­kwent wy­rwie w bok i wpad­nie pod koła. Nie moż­na na­uczyć cho­dze­nia w domu na przykład?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 18 kwietnia 2015
Matka musi umrzeć Image

Matka musi umrzeć

Nie mu­szę nic mó­wić. Już wie. Kła­dzie spo­koj­nie ak­tów­kę na pod­ło­dze, roz­bie­ra płaszcz. Ręce mu drżą, głos się ła­mie. Pod­no­szę sza­lik, któ­ry wy­pa­da mu z ręki. Od­wra­ca ode mnie wzrok, gdy mu go po­da­ję. Dzie­ci rzu­ca­ją mu się na szy­ję. Nie wi­dzi, że za­bie­ram klu­cze. Mu­szę wyjść. Tak bę­dzie lepiej. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 kwietnia 2015
Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe Image

Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe

Co­wie­czor­na ką­piel może prze­ro­dzić się w hor­ror, je­śli z gu­mo­wej ka­czusz­ki za­czną wy­cho­dzić glo­ny i grzy­by, a żab­ka oka­że się ro­pu­chą. Jak sku­tecz­nie wy­czy­ścić i dbać o gu­mo­we za­baw­ki kąpielowe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 kwietnia 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda

W ra­mach żar­tu za­py­ta­łam pe­dia­trę czy może głu­cho­ta w tym wie­ku jest nor­mal­na, bo co mó­wię, to nie sły­szy, szcze­gól­nie jak każę sprzą­tać w po­ko­ju za­baw­ki. Le­kar­ka po­trak­to­wa­ła mnie na­der po­waż­nie i mimo mo­je­go cał­ko­wi­te­go zdzi­wie­nia i zmie­sza­nia wrę­czy­ła mi skie­ro­wa­nie do po­rad­ni la­ryn­go­lo­gicz­nej. „Pani dziec­ko bar­dzo czę­sto cho­ru­je na ka­tar, war­to zba­dać tak­że uszy” — rze­kła na do wi­dze­nia. Jej brak po­czu­cia hu­mo­ru w kwe­stii zdro­wia był dla nas zba­wien­ny — rze­czy­wi­ście syn miał nie­do­słuch spo­wo­do­wa­ny prze­wle­kłym ka­ta­rem. Dzię­ki szyb­kiej re­ak­cji dziś mam dziec­ko bez wady słu­chu i wymowy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy by­łam małą dziew­czyn­ką nie­zmier­nie fa­scy­no­wał mnie wiel­ki wo­rek z gu­zi­ka­mi, któ­ry po­sia­da­ła moja bab­cia. Po­tra­fi­łam go­dzi­na­mi sie­dzieć nad sto­sem ko­lo­ro­wych kształ­tów. Zna­leźć moż­na było gu­zi­ki z dwo­ma otwo­ra­mi, czte­re­ma, po­dłuż­ne, grzyb­ki, gu­zi­ki wiel­kie i cał­kiem ma­lut­kie, jak do dzie­cię­cych ubra­nek, mie­nią­ce się bro­ka­tem, szorst­kie i zu­peł­nie gład­kie, nie­któ­re na­wet me­ta­lo­we. Do­ty­ka­łam je, oglą­da­łam, sor­to­wa­łam. Pró­bo­wa­łam zna­leźć naj­ład­niej­szy we­dług mnie. Zna­la­złam na­wet z dwie mo­ne­ty — bar­dzo sta­re, co było po­cząt­kiem fa­scy­na­cji nu­mi­zma­ty­ką — i pier­ścio­nek z czer­wo­nym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Ala Image

Ala

Do psów i ko­tów szyb­ko się przy­zwy­cza­ili­śmy. Nie­ja i Ja­nie też dość szyb­ko wkra­dli się w na­sze ła­ski. O dzi­wo są chy­ba je­dy­ny­mi oso­ba­mi w tym domu, któ­re bez mru­gnię­cia okiem prze­mil­cza­ją pro­po­zy­cję zje­dze­nia ko­lej­ne­go cu­kier­ka oraz pierw­si bie­gną po­sprzą­tać wie­czo­rem za­baw­ki. Od pew­ne­go cza­su bywa u nas też Ala. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 kwietnia 2015
Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni Image

Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni

Są ta­kie dni, kie­dy byle pier­do­ła po­tra­fi uro­snąć do po­wo­du wsz­czę­cia III woj­ny świa­to­wej. Wsta­jesz niby wy­spa­na, niby masz ener­gię, ale naj­chęt­niej na­cią­gnę­ła­byś jesz­cze koł­drę na gło­wę i za­pa­dła w dłu­gi zi­mo­wy sen. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 kwietnia 2015