Autor: moniowiec

Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni Image

Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni

Są takie dni, kiedy byle pier­doła potrafi urosnąć do powodu wszczę­cia III wojny świa­towej. Wsta­jesz niby wys­pana, niby masz energię, ale najchęt­niej naciągnęłabyś jeszcze koł­drę na głowę i zapadła w dłu­gi zimowy sen.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 kwietnia 2015
Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom Image

Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom

Tłu­macze­nie czegokol­wiek dzieciom jest trudne. Jak tłu­maczyć zmartwych­w­stanie Jezusa dzieciom, sko­ro dla dorosłych częs­to to cięż­ki orzech do zgryzienia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 kwietnia 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image

10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­mac­je japońskie to nie tylko spek­taku­larne wal­ki dobra ze złem, gdzie widz od efek­tów świ­etl­nych może nabaw­ić się epilep­sji, fan­tasty­czne posta­cie i światy pełne staro­japońs­kich bogów i demonów, opowieś­ci o czar­o­dziejkach czy graczach (siatkar­ki, piłkarze, gracze GO), ale także wspani­ałe kino famil­i­jne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 kwietnia 2015
Jak kupić idealną zabawkę Image

Jak kupić idealną zabawkę

Zbliża­ją się świę­ta. Jak zawsze najbardziej cieszą się z nich dzieci. Znowu będzie masa prezen­tów i słody­czy, czas radoś­ci. Nieste­ty to także czas pospiesznych zakupów i tele­fonów do rodziny z pytaniem: „A co kupić synkowi? A co lubi córecz­ka? A jaki rozmi­ar nosi?”. Jeszcze pół biedy, gdy pyta­ją­cy korzys­ta­ją z…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 31 marca 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skierowanie do spec­jal­isty częs­to budzi niepokój rodz­iców. Zgod­nie z twierdze­niem, że lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć wielu pedi­atrów dmucha na zimne. Jeśli wszys­tko jest w porząd­ku, lekarz spec­jal­ista tylko to potwierdzi. Jeśli jed­nak dziecko jed­nak wyma­ga pomo­cy spec­jal­isty­cznej, dzię­ki prze­zornoś­ci pedi­atry lecze­nie zacznie się na tyle wcześnie, że będzie moż­na zapo­biec poważnym kom­p­likacjom zdrowot­nym. Jeśli w zachowa­niu lub wyglądzie mal­ca zaczęło Cię coś niepokoić, warto z włas­nej inic­jaty­wy poprosić o skierowanie. Jak przy­go­tować się do pier­wszej wiz­y­ty u stom­a­tolo­ga, der­ma­tolo­ga czy aler­golo­ga?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015
Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Należę do tej częś­ci społeczeńst­wa, która zach­wycona zdję­ciem znalezionym w Internecie usil­nie stara się odt­worzyć znalezisko i także je posi­adać. O ile nie potrafię skon­struować najnowszego porche, a tal­ent kuli­narny miewam wąt­pli­wy, o tyle w kat­e­gorii hand made cza­sa­mi miewam sukcesy. Jed­nak nigdy wyczarowany przeze mnie przed­miot nie był odw­zorowaniem ory­gi­nału. Zapraszam na krótką galer­ię pt. “Oczeki­wa­nia kon­tra rzeczy­wis­tość”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015
Mama, tata, ja i komputer Image

Mama, tata, ja i komputer

Tata oglą­da mecz w TV, mama śledzi na table­cie poczy­na­nia cele­bry­tek na por­talu plotkarskim, w tle sły­chać muzykę z radia. Dziecko się nudzi. Ma może 3–4 lata. Nie potrafi jeszcze czy­tać, nie zajmie się go książ­ka na tyle, by tata nie prze­gapił żad­nego karnego, a mama dowiedzi­ała się ile Kim Kar­dashi­an obec­nie ma kilo­gramów. Jest wol­ny lap­top taty. Po kilku jękach (“Proooooszę…”) zrezyg­nowani rodz­ice postanaw­ia­ją poz­wolić dziecku na korzys­tanie z niego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 marca 2015