Autor: moniowiec

Ale fajny wózek! Image

Ale fajny wózek!

Dzie­ci mają to do sie­bie, że nie przej­mu­ją się ni­czym. Co na ser­cu to na ję­zy­ku. Ich za­chwyt jest za­wsze praw­dzi­wy, łzy rzew­ne, a ra­dość za­raź­li­wa. W ob­li­czu in­no­ści mogą prze­ja­wiać za­cie­ka­wie­nie lub strach, ale za­wsze nie­uda­wa­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 17 stycznia 2015
Małe mole książkowe #20 — Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent Image

Małe mole książkowe #20 — Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent

Re­cen­zja ksią­żek dla wszyst­kich cie­ka­wych świa­ta dzie­ci — „Nela na tro­pie przy­gód”, „Wy­na­laz­ki” i „Ale pa­tent!”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015
25+ Image

25+

Na pół­kach w ła­zien­ce za­czy­na­ją po­ja­wiać się kre­my: prze­ciw­zmarszcz­ko­wy 25+, 30+, 45+; na dzień, na noc, se­rum, ma­secz­ka li­ftin­gu­ją­ca, krem pod oczy…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 stycznia 2015
SMS Wygrałeś samochód Image

SMS Wygrałeś samochód

Pipi, pipi. Ni­czym sprin­ter na olim­pia­dzie wy­bie­gasz z na­my­dlo­na gło­wą spod prysz­ni­ca, być może choć­by za­kry­ty ręcz­ni­kiem. Ko­mór­ka za­pi­ka­ła, a Ty aku­rat cze­kasz na waż­ną wia­do­mość. Z tych co są spra­wą ży­cia lub śmier­ci. Do­pa­dasz sto­li­ka, zrzu­casz wa­zon z kwia­ta­mi. Ze śli­skich rąk wy­pa­da te­le­fon.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 stycznia 2015
Siedem żyć Image

Siedem żyć

Fe­lis do­me­sti­cus. Nie wiem jak to się sta­ło, że tak ce­nią­ce in­dy­wi­du­alizm zwie­rzę wy­bra­ło ży­cie przy boku czło­wie­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 stycznia 2015
Dziecko online, rodzic offline Image

Dziecko online, rodzic offline

Je­stem kwia­tem lo­to­su. Uno­szę się po­wo­li na ta­fli je­zio­ra. Wdech, wy­dech, wdech wy­dech. Ota­cza mnie spo­kój i… WIFI! Je­stem on­li­ne, dziec­ko jest on­li­ne…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 12 stycznia 2015
Nieja i Janie Image

Nieja i Janie

Lu­bię go­ści, szcze­gól­nie je­śli nie bu­rzą na­szych co­dzien­nych ry­tu­ałów. Od ja­kie­goś cza­su miesz­ka­ją z nami Ja­nie i Nie­ja.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 stycznia 2015