Autor: Monika Kilijańska

Mieszkać w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Holandii — Kiedy Polska to za mało

W Holandii moż­na spotkać na jed­nej uli­cy kilka­naś­cie nar­o­dowoś­ci. Jak oni sobie radzą z wielokul­tur­owoś­cią, sko­ro my częs­to nie może­my ścier­pieć naszych pol­s­kich do szpiku koś­ci sąsi­adów? Jak trud­no zbu­dować rodz­inę wielonar­o­dową, jeszcze z dala od kra­ju, wie najlepiej Olga, mama trój­ki dzieci i bloger­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015
I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie? Image
I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie?

O prze­mo­cy fizy­cznej tak dużo wszędzie. A prze­cież nie tylko ciało boli. Bardziej od sini­aków, otarć i ran na ciele boli zniszc­zona dusza, zdep­tane marzenia czy utra­cone poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Wszys­tko to mogą spraw­ić zaled­wie słowa. Cza­sem mówione w gniewie, cza­sem na złość, by dopiec, cza­sem na odczep­nego. Słowa – noże…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 listopada 2015
15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!” Image
15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

Jeśli nie chce­my nakrę­cać tej spi­rali, warto zapamię­tać, że współpra­ca ze strony dzieci następu­je zwyk­le wtedy, kiedy czu­ją one pozy­ty­wny, przepełniony miłoś­cią związek z osobą, która wyda­je instrukc­je, które są jasne i wspo­ma­ga­jące. Najlep­szym sposobem na osiąg­nię­cie tych celów, kiedy jesteśmy o krok od wybuchu, jest posi­adanie zasobu łatwych do zapamię­ta­nia wyrażeń, które zastąpią to nasze „Chy­ba z Tobą zwar­i­u­ję!”, cho­ci­aż cza­sa­mi właśnie tak się czu­je­my.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 9 listopada 2015
Pokój 201 Image
Pokój 201

Budynek był stary, poniemiec­ki, z czer­wonej cegły. Jeszcze raz wzięła do ręki wymię­toloną kartkę. „ul. Bocz­na 26, II piętro, pokój 201”. Tak, to zde­cy­dowanie ten. Spo­jrza­ła w górę. Czy te zasłonięte roletą okna to właśnie tam? Zan­im doszła do właś­ci­wego poko­ju musi­ała pokon­ać trochę obskurną i wąs­ka klatkę schodową, na której przy­dało­by się lep­sze światło, biuro mało znanej ubez­pieczal­ni, gabi­net den­tysty­czny i pra­cown­ię reklam­ową. Widząc jej reklamę zaśmi­ała się cicho – któż widząc te jarzące się litery i chaos na plaka­cie chci­ał­by u nich zamówić reklamę?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 listopada 2015
Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Czym dla Was jest raj na zie­mi? Czy to kraina, gdzie popi­jamy drin­ka leżąc w hamaku pod palmą, a dzieci­a­ki bło­go hasają sobie w ciepłym oceanie? A może to miejsce, gdzie odd­a­je­my się medy­tacjom w jakiejś bud­dyjskiej świą­tyni czy też zgłębi­amy tajni­ki życia kanczyli mala­js­kich w samym ser­cu dżungli? Takim rajem może wydawać się Taj­lan­dia. Czy oby na pewno opowie Wam dziś Anna Maślan­ka w wywiadzie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 4 listopada 2015