Autor: moniowiec

Kobieta wystarczająco dobra Image

Kobieta wystarczająco dobra

Dla­cze­go ko­bie­ty mu­szą być za­wsze per­fek­cyj­ne? Per­fek­cyj­ne pa­nie domu, eks­tra ku­char­ki, Mat­ki-Po­lki, su­per pra­cow­ni­ce, zdo­by­wa­ją­ce suk­ce­sy bu­si­nesswo­men, sek­sow­ne ko­chan­ki. Wszyst­ko to­war pierw­sza kla­sa! Tak, do­bre to okre­śle­nie. To­war. Sama czu­ję się cza­sa­mi go­rzej, niż sa­mo­jezd­ny od­ku­rzacz. Za od­ku­rzacz ktoś mu­siał za­pła­cić, ja je­stem dar­mo­wym egzemplarzem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 stycznia 2015
Dzielny pacjent Image

Dzielny pacjent

Był bar­dzo ru­chli­wym dziec­kiem. Miał może czte­ry lat­ka. Dość wy­ro­śnię­ty jak na swój wiek, za mały jed­nak, by zdia­gno­zo­wać ADHD czy inna nad­po­bu­dli­wość. Nie pod­le­ga­ło jed­nak dys­ku­sji: żywe sre­bro, wszę­dzie biegł, a nie szedł i to jesz­cze w pod­sko­kach. Krnąbr­ny, wszę­do­byl­ski, cie­kaw­ski i gło­śny. Mało ta­kich dzie­ci wi­dzi­my wo­ko­ło siebie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 stycznia 2015
Mówimy za cicho Image

Mówimy za cicho

Ko­lej­na nie­prze­spa­na noc, ko­lej­ny ryk, ko­lej­na ką­śli­wa uwa­ga. Masz ocho­tę nie wy­cho­dzić spod koca, nie ru­szać się, scho­wać, nie re­agu­jesz na krzyk dziec­ka. Może za­czy­nasz być agre­syw­na, dla in­nych, dla sie­bie, dla dziec­ka. Może mó­wisz ci­cho, że po­trzeb­na Ci pomoc.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 stycznia 2015
Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1 Image

Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci — Kwiat pa­pro­ci, Ba­zy­li­szek i Smok wa­wel­ski au­tor­stwa Ur­szu­li Ko­złow­skiej i Elż­bie­ty Śmietanki-Combik

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2 Image

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci z se­rii „Świat w ob­raz­kach”: Smo­ki, Za­wo­dy, Cia­ło człowieka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3 Image

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

Re­cen­zja ksią­żek dla ma­łych dzie­ci: Spryt­ne pie­ski, Po­zna­ję ko­lo­ry: Owo­ce i wa­rzy­wa, Czy je­steś żab­ką. Książ­ki mają twar­de strony.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4 Image

Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

Re­cen­zja ksią­że­czek dla ma­łych dzie­ci: Na­ci­śnij mnie, Ka­my­czek: To moje!, Ma­niek Zło­ta Rącz­ka: Nowy. Książ­ki są z twar­dy­mi stronami.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015