Autor: moniowiec

SMS Wygrałeś samochód Image

SMS Wygrałeś samochód

Pipi, pipi. Ni­czym sprin­ter na olim­pia­dzie wy­bie­gasz z na­my­dlo­na gło­wą spod prysz­ni­ca, być może choć­by za­kry­ty ręcz­ni­kiem. Ko­mór­ka za­pi­ka­ła, a Ty aku­rat cze­kasz na waż­ną wia­do­mość. Z tych co są spra­wą ży­cia lub śmier­ci. Do­pa­dasz sto­li­ka, zrzu­casz wa­zon z kwia­ta­mi. Ze śli­skich rąk wy­pa­da te­le­fon.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 stycznia 2015
Siedem żyć Image

Siedem żyć

Fe­lis do­me­sti­cus. Nie wiem jak to się sta­ło, że tak ce­nią­ce in­dy­wi­du­alizm zwie­rzę wy­bra­ło ży­cie przy boku czło­wie­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 stycznia 2015
Dziecko online, rodzic offline Image

Dziecko online, rodzic offline

Je­stem kwia­tem lo­to­su. Uno­szę się po­wo­li na ta­fli je­zio­ra. Wdech, wy­dech, wdech wy­dech. Ota­cza mnie spo­kój i… WIFI! Je­stem on­li­ne, dziec­ko jest on­li­ne…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 12 stycznia 2015
Nieja i Janie Image

Nieja i Janie

Lu­bię go­ści, szcze­gól­nie je­śli nie bu­rzą na­szych co­dzien­nych ry­tu­ałów. Od ja­kie­goś cza­su miesz­ka­ją z nami Ja­nie i Nie­ja.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 stycznia 2015
A co robią Twoi rodzice? Image

A co robią Twoi rodzice?

- Mama nic nie robi, mama sie­dzi w domu — od­po­wia­da nie­jed­no dziec­ko. Nic? Na­praw­dę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 stycznia 2015
12 animowanych wyciskaczy łez Image

12 animowanych wyciskaczy łez

Jako sza­nu­ją­cy się ro­dzic czę­sto oglą­dam ani­mo­wa­ne fil­my z dzieć­mi, ale są ta­kie, któ­re wy­ci­ska­ją za dużo łez — tak­że, a może przede wszyst­kim, mo­ich.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 stycznia 2015
Poradnik łóżkowy Image

Poradnik łóżkowy

Mło­de­mu czło­wie­ko­wi nie­wie­le trze­ba do szczę­ścia. A je­śli to dwo­je mło­dych lu­dzi to na­wet jesz­cze mniej, bo dzie­lą wszyt­ko co mają mię­dzy sie­bie. Miej­sce do spa­nia też. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 stycznia 2015