Autor: moniowiec

Siedzisz w domu czy coś robisz? Image

Siedzisz w domu czy coś robisz?

Daw­niej sy­tu­acja była ja­sna: ko­bie­ta mia­ła swo­je 3K (Kin­der, Ku­che, Kir­che) i wie­dzia­ła co ją może cze­kać w przy­szło­ści. A cze­ka­ło ją sta­bil­ne nie­wie­le.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2015
Wolę jabłko od cukierków, czyli przez żołądek do serca Image

Wolę jabłko od cukierków, czyli przez żołądek do serca

Oka­zy­wa­nie uczuć to cięż­ka pra­ca. Jed­nym wy­star­czą kwia­ty na uro­dzi­ny, imie­ni­ny i dzień ko­biet. Inni pra­gną co­dzien­nych de­kla­ra­cji, ge­stów i czy­nów. Ja nie lu­bię kwia­tów cię­tych, dla­te­go ra­czej ich nie do­sta­ję. Z wła­sne­go wy­bo­ru. Ale za to pa­mię­tam każ­dy przy­pa­dek, kie­dy Oj­ciec ugo­to­wał dla mnie ro­sół z kost­ki, ku­pił mle­ko któ­re­go sam nie­na­wi­dzi a ja…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 stycznia 2015
Jaskinia Image

Jaskinia

Mam ocho­tę na po­wrót do ja­ski­ni. Zim­nej, ciem­nej ale pu­stej. Ci­chej. Przede wszyst­kim CI­CHEJ. Bra­ku­je mi dzwo­nie­nia w uszach. Nie­ste­ty zda­ję so­bie spra­wę, że na­wet w tej ja­ski­ni pra­mat­ka nie była sama. Były z nią pra­dzie­ci!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2014
Światełko Image

Światełko

Jest już po świę­tach. Zro­bi­ło się cu­dow­nie, bo spadł śnieg. Dzie­ci są wnie­bo­wzię­te a i ja nie mogę się po­ha­mo­wać od ochów i achów na te­mat prze­pięk­nie oszro­nio­nych drzew. Przy­po­mi­na mi to świę­ta z dzie­ciń­stwa — z dużą ilo­ścią śnie­gu, ocze­ki­wa­niem na gwiazd­kę, pre­zen­ty i Gwiaz­do­ra (Mi­ko­ła­ja). W wi­gi­lię stro­iło się cho­in­kę, by wie­czo­rem cu­dow­nie zna­la­zły…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 grudnia 2014