Autor: moniowiec

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5 Image

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: książ­ka z okien­ka­mi z se­rii Sprawdź­cie sami… Jak to dzia­ła?, Na bu­do­wie, Nie chciał­byś być egip­ską mu­mią! Obrzy­dli­we rze­czy, o któ­rych wo­lał­byś nie wie­dzieć, książ­ka z se­rii Cie­ka­we dla­cze­go Gą­sie­ni­ce tak dużo je­dzą i inne py­ta­nia na te­mat cy­klów życiowych.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6 Image

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6

Książ­ki dla ma­łych ka­to­li­ków: Bi­blia w ob­raz­kach dla naj­młod­szych, Ja i Pan Je­zus. Moja pierw­sza Bi­blia, Bi­blia. Świę­ta hi­sto­ria dla na­szych dzie­ci, Prze­wod­nik dla ministrantów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7 Image

Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7

Re­cen­zja ze­sta­wu ksią­że­czek z Wy­daw­nic­twa Ole­sie­juk: Mój skarb­czyk, Po­zna­je ludzi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: se­ria „Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo”, se­ria „To­mek i przyjaciele”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9 Image

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci z se­rii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10 Image

Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci, pi­sa­nych po nie­miec­ku i angielsku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Dziś sam jest dziadkiem Image

Dziś sam jest dziadkiem

Za­wsze był duży. Mama mó­wi­ła na nie­go Mi­siu. Wy­so­ki, ale nie za wy­so­ki, bar­czy­sty, ale nie tęgi. Taki aku­rat do przy­tu­la­nia. Miał szorst­kie ręce od ukła­da­nia par­kie­tów i ka­fe­lek, od prze­rzu­ca­nia żwi­ru i mie­sza­nia be­to­nu, kie­dy bu­do­wał wła­sny­mi rę­ko­ma dom.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 stycznia 2015