Archiwum wg kategorii: S

Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci Image

Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci

Czy może się prze­ja­wiać do­ro­słość? Po­że­gna­niem z pie­lu­chą? Po­że­gna­niem z ko­ły­san­ka­mi do snu? Wy­jaz­dem na stu­dia? Czy je­steś na to go­to­wa? Ja nie…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 7 listopada 2016
Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko Image

Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko

Tak na­praw­dę ty, jako ro­dzic, je­steś no­wi­cju­szem w swo­jej roli, tak jak dziec­ko jest no­wi­cju­szem w by­ciu dziec­kiem. Do­ra­sta­my i uczy­my się ra­zem i tyl­ko od nas za­le­ży, czy bę­dzie to we­so­ły czy ze­stre­so­wa­ny czas.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 4 listopada 2016
Czy opłaca się mieć trójkę dzieci? Image

Czy opłaca się mieć trójkę dzieci?

Te­raz, gdy mamy epi­de­mię 500+ wie­lu lu­dzi pyta mnie „No i jak, opła­ca­ło się mieć trój­kę dzie­ci?”. Wie­cie, nie da się tak ła­two od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie jak by się chcia­ło. Dzie­ci to nie np. nowa re­cep­tu­ra cze­ko­la­dek. Nie po­tra­fię po­wie­dzieć tak zwy­czaj­nie „tak, to wy­peł­nie­nie te­raz bar­dziej do mnie prze­ma­wia, sma­ku­je mi!”. Bo dziec­ko to nie to­war czy usłu­ga, a ży­cie to nie pu­deł­ko czekoladek.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2016
Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara Image

Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara

Wie­rzy­my w dia­bła, anio­ły, Boga. Może nie wszy­scy, ale po­dob­no więk­szość w Pol­sce. Je­śli jed­nak dla nas Hal­lo­we­en to za­mach na na­szą wia­rę ka­to­lic­ką, to jak małą musi być ta wiara…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 31 października 2016
Jak przeżyć obsesję dziecka Image

Jak przeżyć obsesję dziecka

Był To­mek, była Rosz­pun­ka, jest Nemo. Na­sza naj­now­sza ob­se­sja przed­szko­la­ka. Gada o Nemo, śpi z Nemo, oglą­da Nemo, a ja śnię o ryb­kach… Jak prze­żyć ob­se­sję dziecka?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 28 października 2016
Gdyby dzieci rodziły się z metkami Image

Gdyby dzieci rodziły się z metkami

Met­ki i ety­kie­ty ubra­nio­we bar­dzo po­ma­ga­ją w co­dzien­nym ży­ciu. A gdy­by tak dzie­ci ro­dzi­ły się z met­ka­mi? Wie­cie cze­go się po nich spo­dzie­wać i co ro­bić… Su­per! Super?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 26 października 2016
Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem? Image

Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem?

Dziec­ko spę­dza całe dni przed kom­pu­te­rem? A Ty jak spę­dzasz swój wol­ny czas? TV? Czy to nie aby to samo czy jed­nak mamy się cze­go bać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 20 października 2016