Archiwum wg kategorii: S

Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki Image

Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki

Jak upiec naj­czę­ściej uda­ją­ce się na świe­cie muf­fi­ny z dziec­kiem — krót­ki po­rad­nik krok po kro­ku wraz z prze­pi­sem. UWA­GA! Na koń­cu kon­kurs!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 7 marca 2016
Mama Madzi jest blogerką! Image

Mama Madzi jest blogerką!

Jed­no jest pew­ne — je­śli mama Ma­dzi by­ła­by blo­ger­ką, to przez kil­ka lat był­by to naj­bar­dziej po­czyt­ny blog w Pol­sce!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 4 marca 2016
Żeby wygrać trzeba grać Image

Żeby wygrać trzeba grać

Pa­mię­taj­cie: żeby wy­grać, trze­ba grać, żeby 500 do­stać, trze­ba ra­zem spać. Czy­li co ja my­ślę o pro­gra­mie 500+.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 22 lutego 2016
10 fantazji każdego rodzica Image

10 fantazji każdego rodzica

Jak bar­dzo fan­ta­zje każ­de­go ro­dzi­ca róż­nią się od czło­wie­ka bez dzie­ci? Bar­dzo! Ro­dzic np. nie ma­rzy o zwie­dza­niu świa­ta, ale o jed­nej prze­spa­nej nocy. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 19 lutego 2016
Kiedy boisz się nawet mówić — cudze poronienie też boli Image

Kiedy boisz się nawet mówić — cudze poronienie też boli

Wie­cie jak to jest, jak w pra­cy są ko­bie­ty w wie­ku pro­duk­cyj­nym, a naj­bar­dziej te mło­de, za­raz po ślu­bie. Jak są mło­de ko­bie­ty to i zwy­kle zda­rza­ją się cią­że. Cza­sem jesz­cze atra­ment na przy­się­dze jesz­cze do­brze nie przy­sechł, a one już maja dwie kre­ski na te­ście.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 11 lutego 2016
Kiedyś była lepsza muzyka Image

Kiedyś była lepsza muzyka

- Włą­czy pani Week­end! — po­pro­si­li ko­le­dzy Ar­tie­go jak usły­sze­li „Gan­gnam sty­le”, przy któ­rym lubi ska­kać Nati. — Nie mam. — A Ma­ry­lę? — Mam tyl­ko „Mał­goś­kę” i „Ko­lo­ro­we jar­mar­ki”. — A co to ta­kie­go? Nie ma pani tej naj­now­szej? — Nie. — To cze­go pani słu­cha?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 9 lutego 2016
Nie chcę kojarzyć się z bólem Image

Nie chcę kojarzyć się z bólem

Per­ry jest le­ka­rze. Jest też oj­cem. Do­kład­nie wie, co ma zro­bić jak dziec­ko ząb­ku­je, ma kol­kę, go­rącz­ku­je. Nie pa­ni­ku­je. No może cza­sa­mi. Przy­kła­do­wo kie­dy jego có­recz­ka ma do­stać za­strzyk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 8 lutego 2016