Archiwum wg kategorii: S

11-latek: nastolatek czy dziecko? Image

11-latek: nastolatek czy dziecko?

Zu­zia, 11 lat. Ma­te­usz, 13 lat. Kon­rad, 14 lat. Be­ata, 16 lat. Do­mi­ni­ka, 18 lat. Co ich łą­czy? Są tak róż­ni, ale moż­na ich wrzu­cić w je­den wo­rek: na­sto­lat­ki. Ter­min ten jest dość nie­for­tun­ny, bo jak przy­rów­nać 11-lat­ka do 19-lat­ka? A oby­dwo­je mają prze­cież po na­ście lat.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 marca 2016
Jestem noszakiem i nadal noszę moje dzieci Image

Jestem noszakiem i nadal noszę moje dzieci

Czy po­win­nam no­sić 7-lat­ka, bo mnie o to po­pro­sił? Czy nie­sie­nie kil­ku­lat­ka do przed­szko­lach na rę­kach to coś złe­go? Czy to już nie jest roz­piesz­cza­nie? Prze­cież to duże dzieci!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 17 marca 2016
Spotkajmy się nie przy kawie Image

Spotkajmy się nie przy kawie

Re­la­cja ze spo­tka­nia w Trój­mie­ście z in­ny­mi mat­ka­mi-wa­riat­ka­mi-blo­ger­ka­mi. Nie za­wsze przy ka­wie, ale za­wsze przy cie­ście. Spo­tkaj­my się w Trójmieście!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 11 marca 2016
Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki Image

Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki

Jak upiec naj­czę­ściej uda­ją­ce się na świe­cie muf­fi­ny z dziec­kiem — krót­ki po­rad­nik krok po kro­ku wraz z prze­pi­sem. UWA­GA! Na koń­cu konkurs!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 7 marca 2016
Mama Madzi jest blogerką! Image

Mama Madzi jest blogerką!

Jed­no jest pew­ne — je­śli mama Ma­dzi by­ła­by blo­ger­ką, to przez kil­ka lat był­by to naj­bar­dziej po­czyt­ny blog w Polsce!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 4 marca 2016
Żeby wygrać trzeba grać Image

Żeby wygrać trzeba grać

Pa­mię­taj­cie: żeby wy­grać, trze­ba grać, żeby 500 do­stać, trze­ba ra­zem spać. Czy­li co ja my­ślę o pro­gra­mie 500+.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 22 lutego 2016
10 fantazji każdego rodzica Image

10 fantazji każdego rodzica

Jak bar­dzo fan­ta­zje każ­de­go ro­dzi­ca róż­nią się od czło­wie­ka bez dzie­ci? Bar­dzo! Ro­dzic np. nie ma­rzy o zwie­dza­niu świa­ta, ale o jed­nej prze­spa­nej nocy. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 19 lutego 2016