Archiwum wg kategorii: S

Jestem córką ważnego człowieka Image

Jestem córką ważnego człowieka

Mała wieś w północ­nej Polsce. W tej wsi, gdzieś na końcu wszys­tkiego, mieszkałam ja, cór­ka bard­zo ważnych ludzi. A właś­ci­wie ważnej oso­by – nauczy­ciel­ki lokalnej szkoły. Szkoły małej, liczącej zaled­wie 100 uczniów, ale uczącej wszys­t­kich mieszka­ją­cych tu ludzi. Szkoły, na której wid­ni­ał szyld, że oto tu w cza­sie wojny zas­trzelono nauczy­ciela, który odmówił współpra­cy z oku­pan­tem. Szkoły, gdzie każdy każdego znał. A mnie w szczegól­noś­ci. Bo jakże nie znać najs­tarszej cór­ki nauczy­ciel­ki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 stycznia 2016
Nie odsuwaj się od innych ludzi, bo są inni niż ty Image

Nie odsuwaj się od innych ludzi, bo są inni niż ty

- Mamo, a dlaczego ona jest taka czer­wona? — zapy­tało swo­ją mamę dziecko siedzące naprze­ci­wko mnie w piaskown­i­cy. Tego słonecznego let­niego dnia postanow­iłam pójść na pob­lis­ki plac zabaw, w końcu dzieci muszą się gdzieś wysza­leć. Zaraz po ode­bra­niu z przed­szko­la i żłob­ka usiedliśmy w trójkę w piachu. Na Nati musi­ałam uważać, bo starała się za wszelką cenę wpakować jak­iś kamyk do buzi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 stycznia 2016
Tak nie robią dziewczynki Image

Tak nie robią dziewczynki

Chłopczy­ca – dziew­czy­na, która zachowu­je się jak chło­piec lub jest podob­na do chłop­ca. Chłopczyce prefer­u­ją zwyk­le ubiór typowy dla chłopców i baw­ią się w „chłopięce” gry i zabawy, które wyma­ga­ją dużej ruch­li­woś­ci i wysiłku fizy­cznego oraz upraw­ia­ją te dziedziny akty­wnoś­ci, które w wielu kul­tur­ach kojarzą się raczej z zaję­ci­a­mi typowy­mi dla chłopców. Jesteś dziew­czynką czy chłopczy­cą?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 stycznia 2016
Kiedy dziecko powinno iść do szkoły? Image

Kiedy dziecko powinno iść do szkoły?

No i doczekaliśmy się. Mamy wiel­ki powrót do przeszłoś­ci – 6-lat­ki nadal będą w zerów­ce, 7-lat­ki pójdą do pier­wszej klasy. Wszys­tko po stare­mu. Ale czy stare zawsze jest dobre?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2015
Jak spełniać noworoczne postanowienia? Image

Jak spełniać noworoczne postanowienia?

Gdzie tu uśmiech na twarzy, kiedy stoisz w korku? Jak bard­zo wesoły jesteś, kiedy goni Cię kole­jny dead­line? Ile masz w sobie humoru kiedy uderzysz się małym pal­cem od stopy we fra­mugę drzwi, zatrza­śniesz kluczy­ki w samo­chodzie lub pies nasi­ka Ci w ulu­bione buty? A jak speł­ni­asz noworoczne postanowienia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 grudnia 2015
Samodzielny jak Kevin McCallister Image

Samodzielny jak Kevin McCallister

Wiado­mo – jak świę­ta to i Kevin w telewiz­ji. Raz już praw­ie zdarzyło się, że świę­ta były­by odwołane Kev­ina w TV nie miało być. Ale co to za Boże Nar­o­dze­nie bez spry­t­nego 8-lat­ka i gamo­niowatych złodziejów? Gagi z tej famil­i­jnej komedii znamy już chy­ba na pamięć! Śmieszy nas kole­jny upadek jakiegoś ze złoczyńców, kręcimy głową na przedświąteczne zab­ie­ganie, dzi­wi szok mamy Kev­ina, kiedy dowiadu­je się czego zapom­ni­ała zabrać ze sobą do samolo­tu. Kręcimy głowa­mi, bo jak moż­na zapom­nieć dziec­ka! Jed­nak czy przy­pad­kiem same, będąc mama­mi, nie bywamy taki­mi jak Kate ? Czy zdarzyło się Tobie zgu­bić dziecko, kiedy na chwilę schyliłaś się po pudełko jajek czy mleko do lodów­ki w super­marke­cie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 grudnia 2015
Wiara w św. Mikołaja Image

Wiara w św. Mikołaja

Jak dowiedzi­ałam się o tym, kto kupu­je prezen­ty pod choinkę, to t tak wiara w św. Mikoła­ja nie ucier­pi­ała na tym. Jak dzieciom tłu­maczę świąteczną trady­cję?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 grudnia 2015