Archiwum wg kategorii: S

Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy by­łam małą dziew­czyn­ką nie­zmier­nie fa­scy­no­wał mnie wiel­ki wo­rek z gu­zi­ka­mi, któ­ry po­sia­da­ła moja bab­cia. Po­tra­fi­łam go­dzi­na­mi sie­dzieć nad sto­sem ko­lo­ro­wych kształ­tów. Zna­leźć moż­na było gu­zi­ki z dwo­ma otwo­ra­mi, czte­re­ma, po­dłuż­ne, grzyb­ki, gu­zi­ki wiel­kie i cał­kiem ma­lut­kie, jak do dzie­cię­cych ubra­nek, mie­nią­ce się bro­ka­tem, szorst­kie i zu­peł­nie gład­kie, nie­któ­re na­wet me­ta­lo­we. Do­ty­ka­łam je, oglą­da­łam, sor­to­wa­łam. Pró­bo­wa­łam zna­leźć naj­ład­niej­szy we­dług mnie. Zna­la­złam na­wet z dwie mo­ne­ty — bar­dzo sta­re, co było po­cząt­kiem fa­scy­na­cji nu­mi­zma­ty­ką — i pier­ścio­nek z czer­wo­nym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Ala Image

Ala

Do psów i ko­tów szyb­ko się przy­zwy­cza­ili­śmy. Nie­ja i Ja­nie też dość szyb­ko wkra­dli się w na­sze ła­ski. O dzi­wo są chy­ba je­dy­ny­mi oso­ba­mi w tym domu, któ­re bez mru­gnię­cia okiem prze­mil­cza­ją pro­po­zy­cję zje­dze­nia ko­lej­ne­go cu­kier­ka oraz pierw­si bie­gną po­sprzą­tać wie­czo­rem za­baw­ki. Od pew­ne­go cza­su bywa u nas też Ala. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 kwietnia 2015
Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni Image

Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni

Są ta­kie dni, kie­dy byle pier­do­ła po­tra­fi uro­snąć do po­wo­du wsz­czę­cia III woj­ny świa­to­wej. Wsta­jesz niby wy­spa­na, niby masz ener­gię, ale naj­chęt­niej na­cią­gnę­ła­byś jesz­cze koł­drę na gło­wę i za­pa­dła w dłu­gi zi­mo­wy sen. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 kwietnia 2015
Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom Image

Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom

Tłu­ma­cze­nie cze­go­kol­wiek dzie­ciom jest trud­ne. Jak tłu­ma­czyć zmar­twych­wsta­nie Je­zu­sa dzie­ciom, sko­ro dla do­ro­słych czę­sto to cięż­ki orzech do zgryzienia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 kwietnia 2015
Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Na­le­żę do tej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, któ­ra za­chwy­co­na zdję­ciem zna­le­zio­nym w In­ter­ne­cie usil­nie sta­ra się od­two­rzyć zna­le­zi­sko i tak­że je po­sia­dać. O ile nie po­tra­fię skon­stru­ować naj­now­sze­go por­che, a ta­lent ku­li­nar­ny mie­wam wąt­pli­wy, o tyle w ka­te­go­rii hand made cza­sa­mi mie­wam suk­ce­sy. Jed­nak ni­gdy wy­cza­ro­wa­ny prze­ze mnie przed­miot nie był od­wzo­ro­wa­niem ory­gi­na­łu. Za­pra­szam na krót­ką ga­le­rię pt. „Ocze­ki­wa­nia kon­tra rzeczywistość”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015
Mama, tata, ja i komputer Image

Mama, tata, ja i komputer

Tata oglą­da mecz w TV, mama śle­dzi na ta­ble­cie po­czy­na­nia ce­le­bry­tek na por­ta­lu plot­kar­skim, w tle sły­chać mu­zy­kę z ra­dia. Dziec­ko się nu­dzi. Ma może 3–4 lata. Nie po­tra­fi jesz­cze czy­tać, nie zaj­mie się go książ­ka na tyle, by tata nie prze­ga­pił żad­ne­go kar­ne­go, a mama do­wie­dzia­ła się ile Kim Kar­da­shian obec­nie ma ki­lo­gra­mów. Jest wol­ny lap­top taty. Po kil­ku ję­kach („Pro­ooooszę…”) zre­zy­gno­wa­ni ro­dzi­ce po­sta­na­wia­ją po­zwo­lić dziec­ku na ko­rzy­sta­nie z niego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 marca 2015
Całkowicie zmarnowana niedziela Image

Całkowicie zmarnowana niedziela

Mat­ko i cór­ko, nie­dzie­la do bani! No jak nic NIC nie zro­bi­łam! Na­praw­dę nic. Taka bez­czyn­ność jest naj­gor­sza w ży­ciu. Niby czło­wiek wsta­je wcze­śniej, po­wiedz­my o 8, co, zwa­żyw­szy na re­gu­łę, że dzie­ci wsta­ją wcze­śnie wła­śnie w week­end, i tak jest w mia­rę póź­ną go­dzi­ną, to i tak zmar­no­wa­li­śmy cały ten dzień.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 marca 2015