Archiwum wg kategorii: S

Romeo i Julia z PRL-u Image

Romeo i Julia z PRL-u

Małe mia­stecz­ko, gdzieś na pół­no­cy Pol­ski. Ta­kie z zam­kiem nad Wi­słą i gru­pą PRL-owskich blo­ko­wisk, w któ­rych gnieź­dzi się już dru­gie po­ko­le­nie. Kie­dyś ser­cem mia­sta był dwo­rzec PKP do­wo­żą­cy lu­dzi do miast wo­je­wódz­kich do pra­cy, dziś ży­ciem tęt­ni już tyl­ko ru­chli­wa dro­ga wo­je­wódz­ka oraz po­bli­ski dys­kont, na sta­cji ko­le­jo­wej już tyl­ko mło­dzież z po­bli­skiej szko­ły po­pa­la cich­cem pa­pie­ro­sy. W tym mia­stecz­ku uro­dził się An­tek, któ­ry po­ko­chał Olę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 14 lutego 2015
Złe dobrego początki Image

Złe dobrego początki

Czer­wo­na róża, ja­kie to okle­pa­ne. Dziś mó­wisz mi, że za­wsze dzia­ła­ło, że każ­da dziew­czy­na ma­rzy o kwia­tach, a szcze­gól­nie o tak szla­chet­nych. Wte­dy nie po­wiem, zdzi­wi­łam się. Stu­dent przy­no­szą­cy kwia­ty le­d­wo po­zna­nej dziew­czy­nie to ewe­ne­ment. Wpu­ści­łam cię od środ­ka, przed­sta­wi­łam współ­lo­ka­tor­kom i po­szli­śmy na umó­wio­ny spa­cer. Nie mo­gli­śmy tu zo­stać, one mu­sia­ły się uczyć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 lutego 2015
Epistolografia Image

Epistolografia

Masz wia­do­mość!” — woła mnie pro­gram pocz­to­wy, w ni­czym nie przy­po­mi­na­ją­cy tego z jed­nej z naj­lep­szych ko­me­dii ro­man­tycz­nych lat 90-tych. Tyl­ko że mnie w tym XXI wie­ku ko­cha przede wszyst­kim pe­wien Pan Spam. Na sto­le we­so­ło pod­ska­ku­je ko­mór­ka w takt wietrz­nych dzwo­necz­ków. SMS z in­for­ma­cją o wy­sta­wio­nej fak­tu­rze za usłu­gi pew­nej sie­ci. Wzrok pada na sta­ry, czer­wo­ny se­gre­ga­tor. Nie ma w nim do­ku­men­tów czy no­ta­tek — trzy­mam w nim li­sty. To li­sty mi­ło­sne. To li­sty od męż­czyzn, któ­rzy byli bli­scy sercu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 lutego 2015
P E G I, sregi Image

P E G I, sregi

Za­nim wła­snym dzie­ciom po­zwo­lę oglą­dać ja­kiś film czy grać w grę, spraw­dzam je. In­ter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dla­te­go mu­szę na­uczyć jak z nie­go korzystać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
Raz, dwa, trzy, szukasz Ty! Image

Raz, dwa, trzy, szukasz Ty!

- Ko­cha­nie, po­wiedz mi, gdzie scho­wa­łaś klu­czyk? — za­py­ta­ła rodzicielka.
— Pod żół­tym kwiat­kiem — od­rze­kłam i wska­za­łam na łąkę peł­ną kaczeńców. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2015
A gdyby to była Twoja matka Image

A gdyby to była Twoja matka

Dy­go­czę. To chy­ba emo­cje. Mam po­cze­kać na ka­ret­kę. Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we ma swo­ją bazę ja­kiś ki­lo­metr stąd, nie po­win­ni za dłu­go je­chać. Nie mogę uwie­rzyć, że w XXI wie­ku nikt nie miał przy so­bie swo­je­go te­le­fo­nu. Prze­cież te­raz lu­dzie no­szą ko­mór­kę na­wet do WC, by ko­rzy­stać z niej sie­dząc na sedesie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 lutego 2015
K#<span class=&wa też kobieta Image" />

K#&wa też kobieta

Na­wet je­śli sta­ra­my się o po­praw­ność ję­zy­ko­wą na co dzień, nie unik­nie­my przy­pad­ku ze­tknię­cia się dziec­ka z wul­ga­ry­zma­mi. Nie­ste­ty dzie­ci sły­szą wszyst­ko, cze­go sły­szeć nie powinny. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 lutego 2015