Archiwum wg kategorii: S

Jaskinia Image

Jaskinia

Mam ocho­tę na po­wrót do ja­ski­ni. Zim­nej, ciem­nej ale pu­stej. Ci­chej. Przede wszyst­kim CI­CHEJ. Bra­ku­je mi dzwo­nie­nia w uszach. Nie­ste­ty zda­ję so­bie spra­wę, że na­wet w tej ja­ski­ni pra­mat­ka nie była sama. Były z nią pradzieci!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2014
Światełko Image

Światełko

Jest już po świę­tach. Zro­bi­ło się cu­dow­nie, bo spadł śnieg. Dzie­ci są wnie­bo­wzię­te a i ja nie mogę się po­ha­mo­wać od ochów i achów na te­mat prze­pięk­nie oszro­nio­nych drzew. Przy­po­mi­na mi to świę­ta z dzie­ciń­stwa — z dużą ilo­ścią śnie­gu, ocze­ki­wa­niem na gwiazd­kę, pre­zen­ty i Gwiaz­do­ra (Mi­ko­ła­ja). W wi­gi­lię stro­iło się cho­in­kę, by wie­czo­rem cu­dow­nie znalazły…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 grudnia 2014