Kategoria: Całkiem dziecięco

Bajki filozoficzne Image
Bajki filozoficzne

Zawsze lubiłam czy­tać baj­ki. Jako dziecko miałam ich całkiem sporą kolekcję. Ander­se­na, braci Grimm, De la Fontaine’a, Kra­sick­iego, Mick­iewicza czy Col­lodiego znałam praw­ie na pamięć. Fas­cynował mnie fan­tasty­czny świat, ciekaw­iły przy­gody, a cza­sem, szczegól­nie doty­czyło to bajek z Dalekiego Wschodu – zas­tanaw­iała niecodzi­en­na puen­ta. Do moich ulu­bionych zbiorów bajek mogę ter­az dołożyć „Baj­ki filo­zoficzne” Michaela Pique­mala Wydawnict­wa Muchomor.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 9 stycznia 2017
Książki dla ciekawskich dzieci Image
Książki dla ciekawskich dzieci

Recen­z­ja książek dla dzieci autorstwa Krzyszto­fa Kruszko: “Przy­ro­da i pory roku”, “Niesamow­ity wszechświat”.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 24 sierpnia 2016
Najciekawsze książeczki dla maluchów Image
Najciekawsze książeczki dla maluchów

Książecz­ki, która skradły nasze serce. Ide­alne dla małych rączek i ciekaws­kich oczu. Oto subiek­ty­wny wybór naj­ciekawszych książeczek dla najmłod­szych.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 20 lipca 2016
Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi Image
Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi

Dzieci uwiel­bi­a­ją dwie rzeczy: wodę i ziemię. A najbardziej ich połącze­nie czyli bło­to. Jak połączyć przy­jemne z pożytecznym? Wystar­czy zachę­cić dziecko do założe­nia włas­nego ogród­ka. Nie musi to być od razu hek­tar zie­mi, cza­sem don­icz­ka na para­pecie jest wystar­cza­ją­ca. Poz­naj korzyś­ci wypły­wa­jące z upraw­ia­nia ogród­ka z dzieć­mi. Warzy­wnik to zabawa…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 10 czerwca 2016
Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci Image
Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci

Naj­ciekawsze książ­ki przy­rod­nicze dla dzieci zarówno w wieku przed­szkol­nym jak i dla ych, które chodzą już do szkoły. poz­naj z nimi wspani­ały świat otacza­jącej nas przy­rody!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016