Archiwum wg kategorii: S

Kreatywne drzwi DIY Image

Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyjść, są by wejść. Moż­na za­mknąć je na klucz, prze­krę­cić gał­kę, nad­usić klam­kę. Cza­sem mają Ju­da­sza, za­suw­kę, a na­wet ha­czyk chro­nią­cy przed zło­dzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przy­sło­wie. Pa­nie i pa­no­wie — po­znaj­cie drzwi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015
Małe mole książkowe #14 — Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią Image

Małe mole książkowe #14 — Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Mapy, Ma­pow­nik, Pod wodą/Pod zie­mią au­tor­stwa Alek­san­dry i Da­nie­la Mi­zie­liń­skich

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 lipca 2015
D I Y  Cicha książeczka — wpis gościnny Image

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę ma­łej Zuzi znam jesz­cze z cza­sów, gdy ma­lu­szek rósł jesz­cze w brzu­chu, czy­li już trzy lata. I kie­dy tyl­ko po­sta­no­wi­ła za­ło­żyć blo­ga wie­dzia­łam, że znaj­dę na nim cie­ka­we rze­czy, a każ­da sa­mo­dziel­nie uszy­ta za­baw­ka, mimo iż ręcz­nie, bę­dzie do­pra­co­wa­na w każ­dym de­ta­lu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015
Małe mole książkowe #13 — Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada Image

Małe mole książkowe #13 — Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Na wsi, fe­no­me­nal­na Prze­kro­je owo­ce i wa­rzy­wa Agniesz­ki So­wiń­skiej i po­nad­cza­so­wa Ba­jar­ka opo­wia­da

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 maja 2015
Małe mole książkowe #12 — Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El Image

Małe mole książkowe #12 — Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Ana­to­mia far­my au­tor­stwa Ju­lii Ro­th­man, My lu­dzie Eli­zy Piotr­kow­skiej, Krop­ka Pe El — Prze­wod­nik po Pol­sce dla dzie­ci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 maja 2015
Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej Image

Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Księ­ga dźwię­ków i Wio­sna na uli­cy Czereśniowe/ Lato na uli­cy Cze­re­śnio­wej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 kwietnia 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image

10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­ma­cje ja­poń­skie to nie tyl­ko spek­ta­ku­lar­ne wal­ki do­bra ze złem, gdzie widz od efek­tów świetl­nych może na­ba­wić się epi­lep­sji, fan­ta­stycz­ne po­sta­cie i świa­ty peł­ne sta­ro­ja­poń­skich bo­gów i de­mo­nów, opo­wie­ści o cza­ro­dziej­kach czy gra­czach (siat­kar­ki, pił­ka­rze, gra­cze GO), ale tak­że wspa­nia­łe kino fa­mi­lij­ne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 4 kwietnia 2015