Archiwum wg kategorii: S

Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej — Małe mole książkowe #11 Image

Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej — Małe mole książkowe #11

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Księ­ga dźwię­ków i Wio­sna na uli­cy Czereśniowe/ Lato na uli­cy Czereśniowej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 kwietnia 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image

10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­ma­cje ja­poń­skie to nie tyl­ko spek­ta­ku­lar­ne wal­ki do­bra ze złem, gdzie widz od efek­tów świetl­nych może na­ba­wić się epi­lep­sji, fan­ta­stycz­ne po­sta­cie i świa­ty peł­ne sta­ro­ja­poń­skich bo­gów i de­mo­nów, opo­wie­ści o cza­ro­dziej­kach czy gra­czach (siat­kar­ki, pił­ka­rze, gra­cze GO), ale tak­że wspa­nia­łe kino familijne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 kwietnia 2015
Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1 Image

Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski — Małe mole książkowe #1

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci — Kwiat pa­pro­ci, Ba­zy­li­szek i Smok wa­wel­ski au­tor­stwa Ur­szu­li Ko­złow­skiej i Elż­bie­ty Śmietanki-Combik

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2 Image

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci z se­rii „Świat w ob­raz­kach”: Smo­ki, Za­wo­dy, Cia­ło człowieka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3 Image

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

Re­cen­zja ksią­żek dla ma­łych dzie­ci: Spryt­ne pie­ski, Po­zna­ję ko­lo­ry: Owo­ce i wa­rzy­wa, Czy je­steś żab­ką. Książ­ki mają twar­de strony.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4 Image

Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

Re­cen­zja ksią­że­czek dla ma­łych dzie­ci: Na­ci­śnij mnie, Ka­my­czek: To moje!, Ma­niek Zło­ta Rącz­ka: Nowy. Książ­ki są z twar­dy­mi stronami.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5 Image

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: książ­ka z okien­ka­mi z se­rii Sprawdź­cie sami… Jak to dzia­ła?, Na bu­do­wie, Nie chciał­byś być egip­ską mu­mią! Obrzy­dli­we rze­czy, o któ­rych wo­lał­byś nie wie­dzieć, książ­ka z se­rii Cie­ka­we dla­cze­go Gą­sie­ni­ce tak dużo je­dzą i inne py­ta­nia na te­mat cy­klów życiowych.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015