Archiwum wg kategorii: S

Świnia ryje w sieci i do tego kłamie Image

Świnia ryje w sieci i do tego kłamie

Praw­dzi­wy blo­ger hej­tu się nie boi, ale co je­śli świ­nia ryje w sie­ci i per­fid­nie kła­mie? A to wte­dy war­to prze­czy­tać naj­now­sza książ­kę PigOut’a! Uwa­ga, śmie­chom może nie być końca!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 35 Data | 20 października 2017
Tajemnica magii olewania Image

Tajemnica magii olewania

Mało jest po­rad­ni­ków, któ­re na­praw­dę od po­cząt­ku do koń­ca są przy­dat­ne w ży­ciu i któ­rych po­ra­dy chce się wcie­lać w ży­cie. Jed­nym z nich jest „Ma­gia ole­wa­nia” Sa­rah Kni­ght, któ­ra nie bez po­wo­du na­wią­zu­je do słyn­nej ksiąz­ki „Ma­gia sprzą­ta­nia” Ma­rie Kondo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 31 Data | 11 października 2017
Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29 Image

Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29

Każ­da dziew­czyn­ka jest księż­nicz­ką. Kró­lew­ny z Bi­blii to re­li­gij­na książ­ka dla dzie­ci, któ­ra przy­bli­ża ko­bie­ty opi­sa­ne w Pi­śmie Świę­tym. Na­wet nie wie­cie, że nie­któ­re z nich to praw­dzi­we kró­lo­we, kró­lo­we Pana Boga!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 5 lipca 2017
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci Image

Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci

Baj­ki zwy­kle mają mo­rał, przez co po­ka­zu­ją dzie­ciom wyż­sze war­to­ści mo­ral­ne, prze­strze­ga­ją przed za­gro­że­nia­mi czy zwra­ca­ją uwa­gę na pro­ble­my. Jed­nak nie­któ­re baj­ki uczą cze­goś jesz­cze – wy­ja­śnia­ją na­uko­we za­wi­ło­ści. Ja­kie baj­ki wspa­nia­le wy­ja­śnia­ją świat ma­łe­mu dziecku?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 27 lutego 2017
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie Image

Matki świata — Maria Skłodowska-Curie

Jed­ną z wie­lu ról, w jaką może wejść ko­bie­ta, jest by­cie mat­ką. Nie­jed­na z Was, mo­ich czy­tel­ni­czek, tak­że nią jest. Oso­by zna­ne ze swo­ich do­ko­nań czę­sto są tak­że mat­ka­mi. Jak Ma­ria Skło­dow­ska-Cu­rie, o któ­rej nie­je­den z nas uczył się w szko­le, że mą­drą ko­bie­tą była. Ale jaką była mat­ką dla swo­ich dwóch córek?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 8 lutego 2017
Bajki — wczoraj i dziś Image

Bajki — wczoraj i dziś

Au­ro­ra, Rosz­pun­ka, Śpią­ca Kró­lew­na czy Śnież­ka — wszyst­kie te baj­ki Disney’a ba­zu­ją na sta­rych ba­śniach. Czym się róż­nią te baj­ki wczo­raj i dziś?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 20 stycznia 2017
Bajki filozoficzne — Małe mole książkowe #28 Image

Bajki filozoficzne — Małe mole książkowe #28

Za­wsze lu­bi­łam czy­tać baj­ki. Jako dziec­ko mia­łam ich cał­kiem spo­rą ko­lek­cję. An­der­se­na, bra­ci Grimm, De la Fontaine’a, Kra­sic­kie­go, Mic­kie­wi­cza czy Col­lo­die­go zna­łam pra­wie na pa­mięć. Fa­scy­no­wał mnie fan­ta­stycz­ny świat, cie­ka­wi­ły przy­go­dy, a cza­sem, szcze­gól­nie do­ty­czy­ło to ba­jek z Da­le­kie­go Wscho­du – za­sta­na­wia­ła nie­co­dzien­na pu­en­ta. Do mo­ich ulu­bio­nych zbio­rów ba­jek mogę te­raz do­ło­żyć „Baj­ki fi­lo­zo­ficz­ne” Mi­cha­ela Pi­qu­ema­la Wy­daw­nic­twa Muchomor.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 9 stycznia 2017