Kategoria: Całkiem kulturalnie

Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki Image
Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki

Każ­da dziew­czyn­ka jest księżniczką. Królewny z Bib­lii to religi­j­na książ­ka dla dzieci, która przy­bliża kobi­ety opisane w Piśmie Świę­tym. Nawet nie wiecie, że niek­tóre z nich to prawdzi­we królowe, królowe Pana Boga!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 5 lipca 2017
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci Image
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci

Baj­ki zwyk­le mają morał, przez co pokazu­ją dzieciom wyższe wartoś­ci moralne, przestrze­ga­ją przed zagroże­ni­a­mi czy zwraca­ją uwagę na prob­le­my. Jed­nak niek­tóre baj­ki uczą czegoś jeszcze – wyjaś­ni­a­ją naukowe zaw­iłoś­ci. Jakie baj­ki wspaniale wyjaś­ni­a­ją świat małe­mu dziecku?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 27 lutego 2017
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie Image
Matki świata — Maria Skłodowska-Curie

Jed­ną z wielu ról, w jaką może wejść kobi­eta, jest bycie matką. Niejed­na z Was, moich czytel­niczek, także nią jest. Oso­by znane ze swoich dokon­ań częs­to są także matka­mi. Jak Maria Skłodows­ka-Curie, o której nieje­den z nas uczył się w szkole, że mądrą kobi­etą była. Ale jaką była matką dla swoich dwóch córek?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 8 lutego 2017
Bajki — wczoraj i dziś Image
Bajki — wczoraj i dziś

Auro­ra, Roszpun­ka, Śpią­ca Królew­na czy Śnież­ka — wszys­tkie te baj­ki Disney’a bazu­ją na starych baś­ni­ach. Czym się różnią te baj­ki wczo­raj i dziś?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 20 stycznia 2017
Bajki filozoficzne Image
Bajki filozoficzne

Zawsze lubiłam czy­tać baj­ki. Jako dziecko miałam ich całkiem sporą kolekcję. Ander­se­na, braci Grimm, De la Fontaine’a, Kra­sick­iego, Mick­iewicza czy Col­lodiego znałam praw­ie na pamięć. Fas­cynował mnie fan­tasty­czny świat, ciekaw­iły przy­gody, a cza­sem, szczegól­nie doty­czyło to bajek z Dalekiego Wschodu – zas­tanaw­iała niecodzi­en­na puen­ta. Do moich ulu­bionych zbiorów bajek mogę ter­az dołożyć „Baj­ki filo­zoficzne” Michaela Pique­mala Wydawnict­wa Muchomor.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 9 stycznia 2017