Archiwum wg kategorii: S

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2 Image

Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka — Małe mole książkowe #2

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci z se­rii „Świat w ob­raz­kach”: Smo­ki, Za­wo­dy, Cia­ło człowieka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3 Image

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

Re­cen­zja ksią­żek dla ma­łych dzie­ci: Spryt­ne pie­ski, Po­zna­ję ko­lo­ry: Owo­ce i wa­rzy­wa, Czy je­steś żab­ką. Książ­ki mają twar­de strony.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4 Image

Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

Re­cen­zja ksią­że­czek dla ma­łych dzie­ci: Na­ci­śnij mnie, Ka­my­czek: To moje!, Ma­niek Zło­ta Rącz­ka: Nowy. Książ­ki są z twar­dy­mi stronami.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5 Image

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: książ­ka z okien­ka­mi z se­rii Sprawdź­cie sami… Jak to dzia­ła?, Na bu­do­wie, Nie chciał­byś być egip­ską mu­mią! Obrzy­dli­we rze­czy, o któ­rych wo­lał­byś nie wie­dzieć, książ­ka z se­rii Cie­ka­we dla­cze­go Gą­sie­ni­ce tak dużo je­dzą i inne py­ta­nia na te­mat cy­klów życiowych.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6 Image

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6

Książ­ki dla ma­łych ka­to­li­ków: Bi­blia w ob­raz­kach dla naj­młod­szych, Ja i Pan Je­zus. Moja pierw­sza Bi­blia, Bi­blia. Świę­ta hi­sto­ria dla na­szych dzie­ci, Prze­wod­nik dla ministrantów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7 Image

Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7

Re­cen­zja ze­sta­wu ksią­że­czek z Wy­daw­nic­twa Ole­sie­juk: Mój skarb­czyk, Po­zna­je ludzi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: se­ria „Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo”, se­ria „To­mek i przyjaciele”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015