Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego

Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego Image

Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego

Rekla­ma dźwig­nią hand­lu mówią. I doty­ka to zarówno Pani Wiesi z warzy­w­ni­a­ka, która zach­wala jabł­ka tańsze niż w Biedronce wyp­isu­jąc „Dziś jabuł­ka taniei niż u końkurencji” na kawałku tek­tu­ry wiszą­cym w wit­rynie jej bud­ki z włoszczyzną jak i najwięk­szych krezusów, tych od czer­wonych ciężarówek z Coca Colą przykład­owo. Na reklamę idą wielkie pieniądze kon­cernów, orga­ni­za­cji, mediów, blogerów.

Ale rekla­ma to także pole­canie się nawza­jem. Pan Genek dobrze zreper­ował mi pralkę, więc polecę go sąsi­ad­ce z parteru, której zep­suła się wiekowa Fra­nia. Jeśli bloger lubi drugiego blogera to pokazu­je go swoim czytel­nikom, krę­gi się zazębi­a­ją i jest pięknie. Ale… nie zawsze, bo jest jeszcze trze­ci rodzaj reklamy – ta fałszy­wa.

Chci­ałabym żyć w ide­al­nym świecie. Takim, gdzie jak coś mi się spodo­ba, to sko­men­tu­ję, zala­jku­ję, dam ser­duszko na Ins­ta i co tam jeszcze dać moż­na. Nie dlat­ego, że kogoś lubię i kliknę kciuk w górę nawet jak napisze o śmier­ci swo­jego psa. Nie z przyzwycza­je­nia. Nie z powodu zasięgów na Face­booku. Ze zwycza­jnej przyz­woitoś­ci. W świecie, gdzie nikt nie kupu­je głosów w różnych konkur­sach, nie uży­wa cheatów w grach, nie przekrę­ca liczni­ka odwiedzin, nie zatrud­nia mil­iona Azjatów by pod­bili liczbę fanów na fanpage’u strony. Wresz­cie, że nie komen­tu­je na blogu bo ja mam odwdz­ięczyć się tym samym, nie zasub­skry­bu­je kanał bo liczy na moją sub­skry­bcję itd. W świecie, gdzie liczy się warsz­tat, pomysł, a nie pok­lask i rozgłos.

[mon­i­ca] kurde odkąd na bashu nie ma licz­by głosów, to nie wiem z czego się śmi­ać
Źródło: bash.org.pl

Lubię Was, moi komen­tu­ją­cy przy­ja­ciele. Lubię jak kle­piecie mnie po głowie, oble­je­cie dla otrzeźwienia lodowatą wodą czy cza­sem wbi­je­cie nawet łok­ieć w żebro. To dla mnie pre­mia uznan­iowa za pracę, jaką jest prze­cież pisanie. Mogłabym w tym cza­sie poczy­tać książkę, poma­lować paznok­cie, obe­jrzeć ser­i­al, a jed­nak wybrałam pisanie. Fan­aberia jakich mało. Lubię Was, bo nie patrzy­cie na mnie przez pryz­mat fanów w medi­ach społecznoś­ciowych, bo częs­to nie zna­cie mnie oso­biś­cie (nie wiem czy dużo traci­cie), a mimo to jesteś­cie tutaj.

Ale jeśli sami tworzy­cie jakieś treś­ci, czy to pisane czy fil­mowe, to nie, nie będę Waszym czytel­nikiem tylko dlat­ego, że sami mnie czyta­cie, nie będę oglą­dać Waszych kanałów tylko dlat­ego, że mnie obser­wu­je­cie. Mój czas – i Wasz też! — jest zbyt cen­ny, by sku­pi­ać się na byle czym. Uważa­cie mój blog za tonę siana? Mogę się nim wypchać. To co piszę to wiadro mułu? To choć­by nie wiem co i tak Was nie wciąg­nie. Jeśli jed­nak za którymś wyrazem w artykule zna­jdziecie swo­jego Świętego Graala – daj­cie mi znać. Dzięku­ję.

Fot. Craighton Miller, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 40 Data | 25 stycznia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem blogowo