O mnie / Kontakt / Współpraca

Za­pra­szam na pe­łen kon­tra­stów i iro­nicz­ne­go po­czu­cia hu­mo­ru blog nie tyl­ko dla ro­dzi­ców. Ale dla ro­dzi­ców szczególnie!

O MNIE

Jak każ­da mat­ka mam kil­ka­na­ście za­wo­dów: kie­row­ca, ku­charz, le­karz, nia­nia, ku­char­ka, ja­sno­widz… Jako mat­ka wie­lo­dziet­na, bo po­sia­da­nie trze­cie­go dziec­ka wrzu­ca mnie do tego wor­ka, mam do­dat­ko­wo po trzy eta­ty z każ­de­go. Mię­dzy jed­nym za­da­niem a dru­gim zna­la­złam czas wol­ny i bam — je­stem tu, na konfabula.pl.

Miesz­kam w ma­łej pod­ko­sza­liń­skiej wsi, w któ­rej nie ma na­wet dys­kon­tu, szko­ły i ko­ścio­ła. W sta­rym po­nie­miec­kim domu, któ­ry nie na­da­je się na blog wnę­trzar­ski. Za to za­miast pięk­nych wnętrz mam ci­szę, spo­kój i kiep­ski in­ter­net. Po­le­cam wszyst­kim pustelnikom!

Mo­gła­bym po­wie­dzieć, że mam ży­cie wg sty­lu slow life, gdy­by nie to, że je­stem nad­ru­chli­wa i nie usie­dzę w miej­scu. Slow to ostat­nie sło­wo któ­rym moż­na by mnie okre­ślić. Za to lu­bię kuch­nię slow food, bo bar­dzo dłu­go jem wszyst­kie po­sił­ki. Moja mama do dziś to wspo­mi­na z iry­ta­cją, a ja za­czy­nam ro­zu­mieć, kie­dy chcę coś zro­bić, a dzie­ci się ślimaczą.

Jak już o dzie­ciach — po­zwa­lam na wy­cho­wa­nie wol­no­wy­bie­go­we. Czy­li po­zwa­lam bie­gać im wol­no. I szyb­ko. Jak chcą. Taki life bez sty­lu, wy­cho­wa­nie bez spiny.

Mam swo­je se­kre­ty, ale tro­chę o so­bie mogę zdra­dzić [33 nie­zna­ne fak­ty o mnie].

I za­po­mnia­ła­bym — mów mi Monika.

portret Monika Kilijańska

 • Chcesz po­ga­dać, po­na­rze­kać na te­ścio­wą, po­plot­ko­wać przy ka­wie, po­nu­dzić się razem?
 • Masz po­mysł i prze­bie­rasz nóż­ka­mi, żeby mi o tym opowiedzieć?
 • Chcesz coś zro­bić ra­zem, ale nie wiesz jak zagaić?

Nie broń się przed na­pi­sa­niem ma­ila do mnie!

konfabula@gmail.com

O BLOGU

Na Konfabula.pl znaj­dziesz coś dla dziec­ka i coś dla siebie:

 • je­śli chcesz się po­śmiać po­le­cam tek­sty [Z przy­mru­że­niem oka]
 • je­śli lu­bisz po­dró­że i obce kul­tu­ry po­le­cam cykl wy­wia­dów z ko­bie­ta­mi i ma­ma­mi miesz­ka­ją­cy­mi poza gra­ni­ca­mi Pol­ski [Kie­dy Pol­ska to za mało]
 • je­śli roz­glą­dasz się za cie­ka­wą książ­ką dla dziec­ka wejdź na [Małe Mole Książkowe]
 • je­śli chcesz wie­dzieć coś wię­cej z ani­ma­cji dla dzie­ci przej­rzyj [Fil­my]
 • je­śli szu­kasz spo­so­bów na co­dzien­ność po­szu­kaj w [Po­ra­dach]

WSPÓŁPRACA BLOGOWA

Jak działam?

Konfabula.pl to blog, któ­ry przede wszyst­kim po­ka­zu­je ro­dzi­ciel­stwo z nie­wy­mu­szo­nym uśmie­chem na twa­rzy. Do współ­pra­cy wy­bie­ram mar­ki i ini­cja­ty­wy, któ­re nie tyl­ko są spój­ne z wi­ze­run­kiem blo­ga, ale tak­że te, któ­re wy­róż­nia­ją się wy­so­ką ja­ko­ścią i mają „to coś”, co spodo­ba się nie tyl­ko mi, ale tak­że moim Czy­tel­ni­kom. Pre­fe­ru­ję dzia­ła­nia ko­mer­cyj­ne za wy­na­gro­dze­niem fi­nan­so­wym, choć nie ucie­kam od współ­pra­cy bar­te­ro­wej. Koszt współ­pra­cy usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie i za­le­ży od ro­dza­ju i czę­sto­tli­wo­ści pu­bli­ka­cji na blo­gu i/lub ka­na­łach so­cial media.

Je­śli my­ślisz o wspól­nej ak­cji pro­mo­cyj­nej, proponuję:

  • wpis spon­so­ro­wa­ny
  • zor­ga­ni­zo­wa­nie konkursu
  • te­sty produktów
  • wpis na ka­na­ły so­cial media
  • pro­mo­cję produktu/usługi pod­czas spo­tka­nia blo­ger­skie­go Blog Mat­ters

Sta­ty­sty­ki stro­ny za ostat­ni mie­siąc wg SimilarWeb.com. Ak­tu­al­ne sta­ty­sty­ki Go­ogle Ana­ly­tics wy­sy­łam na życzenie.

Społeczność

Moje kon­to na Fa­ce­bo­okuIn­sta­gra­mie.

Od­pi­su­ję moż­li­wie naj­szyb­ciej, sta­ram się w cią­gu 24 h. Je­śli jed­nak z ja­kichś po­wo­dów nie otrzy­masz od­po­wie­dzi, uprzej­mie pro­szę o jej ponowienie.