O mnie / Kontakt / Współpraca

Zapraszam na pełen kon­trastów i iron­icznego poczu­cia humoru blog nie tylko dla rodz­iców. Ale dla rodz­iców szczegól­nie!

O MNIE

Jak każ­da mat­ka mam kilka­naś­cie zawodów: kierow­ca, kucharz, lekarz, nia­nia, kuchar­ka, jas­nowidz… Jako mat­ka wielodziet­na, bo posi­adanie trze­ciego dziec­ka wrzu­ca mnie do tego wor­ka, mam dodatkowo po trzy etaty z każdego. Między jed­nym zadaniem a drugim znalazłam czas wol­ny i bam — jestem tu, na konfabula.pl.

Mieszkam w małej pod­kosza­l­ińskiej wsi, w której nie ma nawet dyskon­tu, szkoły i koś­cioła. W starym poniemieckim domu, który nie nada­je się na blog wnętrzars­ki. Za to zami­ast pięknych wnętrz mam ciszę, spokój i kiep­s­ki inter­net. Pole­cam wszys­tkim pustel­nikom!

Mogłabym powiedzieć, że mam życie wg sty­lu slow life, gdy­by nie to, że jestem nadruch­li­wa i nie usiedzę w miejs­cu. Slow to ostat­nie słowo którym moż­na by mnie określić. Za to lubię kuch­nię slow food, bo bard­zo dłu­go jem wszys­tkie posił­ki. Moja mama do dziś to wspom­i­na z iry­tacją, a ja zaczy­nam rozu­mieć, kiedy chcę coś zro­bić, a dzieci się śli­maczą.

Jak już o dzieci­ach — pozwalam na wychowanie wol­nowybiegowe. Czyli pozwalam bie­gać im wol­no. I szy­bko. Jak chcą. Taki life bez sty­lu, wychowanie bez spiny.

Mam swo­je sekre­ty, ale trochę o sobie mogę zdradz­ić [33 niez­nane fak­ty o mnie].

I zapom­ni­ałabym — mów mi Moni­ka.

 • Chcesz pogadać, ponarzekać na teś­ciową, poplotkować przy kaw­ie, ponudz­ić się razem?
 • Masz pomysł i prze­bierasz nóżka­mi, żeby mi o tym opowiedzieć?
 • Chcesz coś zro­bić razem, ale nie wiesz jak zagaić?

Nie broń się przed napisaniem maila do mnie!

konfabula@gmail.com

O BLOGU

Na Konfabula.pl zna­jdziesz coś dla dziec­ka i coś dla siebie:

 • jeśli chcesz się pośmi­ać pole­cam tek­sty [Z przym­ruże­niem oka]
 • jeśli lubisz podróże i obce kul­tu­ry pole­cam cykl wywiadów z kobi­eta­mi i mama­mi mieszka­ją­cy­mi poza grani­ca­mi Pol­s­ki [Kiedy Pol­s­ka to za mało]
 • jeśli rozglą­dasz się za ciekawą książką dla dziec­ka wejdź na [Małe Mole Książkowe]
 • jeśli chcesz wiedzieć coś więcej z ani­macji dla dzieci prze­jrzyj [Filmy]
 • jeśli szukasz sposobów na codzi­en­ność poszukaj w [Poradach]

WSPÓŁPRACA BLOGOWA

Jak działam?

Konfabula.pl to blog, który przede wszys­tkim pokazu­je rodzi­cielst­wo z niewymus­zonym uśmiechem na twarzy. Do współpra­cy wybier­am mar­ki i inic­jaty­wy, które nie tylko są spójne z wiz­erunk­iem blo­ga, ale także te, które wyróż­ni­a­ją się wysoką jakoś­cią i mają “to coś”, co spodo­ba się nie tylko mi, ale także moim Czytel­nikom. Prefer­u­ję dzi­ała­nia komer­cyjne za wyna­grodze­niem finan­sowym, choć nie uciekam od współpra­cy barterowej. Koszt współpra­cy usta­lany jest indy­wid­u­al­nie i zależy od rodza­ju i częs­totli­woś­ci pub­likacji na blogu i/lub kanałach social media.

Jeśli myślisz o wspól­nej akcji pro­mo­cyjnej, pro­ponu­ję:

  • wpis spon­sorowany
  • zor­ga­ni­zowanie konkur­su
  • testy pro­duk­tów
  • wpis na kanały social media
  • pro­mocję produktu/usługi pod­czas spotka­nia bloger­skiego Blog Mat­ters

Statysty­ki strony za ostat­ni miesiąc wg SimilarWeb.com. Aktu­alne statysty­ki Google Ana­lyt­ics wysyłam na życze­nie.

Społeczność

Moje kon­to na Face­booku i Insta­gramie.

Odpisu­ję możli­wie najszy­b­ciej, staram się w ciągu 24 h. Jeśli jed­nak z jakichś powodów nie otrzy­masz odpowiedzi, uprze­jmie proszę o jej ponowie­nie.