Kreatywne drzwi DIY

Kreatywne drzwi <span class=DIY Image"/>

Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyjść, są by wejść. Moż­na zamknąć je na klucz, przekrę­cić gałkę, nadusić klamkę. Cza­sem mają Judasza, zasuwkę, a nawet haczyk chronią­cy przed złodzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przysłowie. Panie i panowie — poz­na­j­cie drzwi.

Wprowadza­jąc się do naszego domu mieliśmy dwa razy tyle drzwi co w starym mieszka­niu. Były w różnym stanie — nowe wejś­ciowe, stare od poko­jów zamieszkanych przez poprzed­nich właś­ci­cieli i jeszcze starsze od częś­ci domu, gdzie mieszkali jeszcze właś­ci­ciele poprzedza­ją­cych poprzed­nich właś­ci­cieli. Były drzwi na strych, do obo­ry, sta­jni, wielkie od stodoły i malutkie od kurni­ka. Ba, były też drzwi wychod­ka!

Jed­no je łączyło — były mało dziecięce. Początkowo Arti starał się je jakoś uroz­maicać — nakle­jał nakle­j­ki, rysun­ki, cekiny. Ale one po pewnym cza­sie odpadały. By dzieci spoko­jnie mogły wyżyć się kreaty­wnie w pewien ciepły, sierp­niowy dzień zaprosiłam dziew­czyn­ki do zabawy z far­ba­mi. Wcześniej ozdo­biłam drzwi różny­mi przed­mio­ta­mi, które moż­na pociągnąć, pokrę­cić, włożyć jeden w dru­gi, pograć. Moż­na je było podzi­wiać w innym wpisie (link).

Na efek­ty pra­cy nie trze­ba było dłu­go czekać — kolorowe były nie tylko drzwi, ale także młode malar­ki. Z chę­cią dołączyłam do nich i poma­lowałam górną część drzwi, której one nie dosię­gały.

Dziś nasze drzwi od obo­ry, która obec­nie stała się także prze­chowal­nią zabawek pod­wórkowych, prezen­tu­ją się całkiem nie do poz­na­nia!


Wpis bierze udzi­ał w pro­jek­cie 12 sekretów

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem dziecięco