Całkiem kulturalnie

Książki dla małych katolików

Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, dla­te­go poku­si­łam się o recen­zję ksią­żek poświę­co­nych pozna­wa­niu Boga, tego kato­lic­kie­go. Naj­lep­szym spo­so­bem na pełen obraz jest zapo­zna­nie się z biblią, naj­czę­ściej tłu­ma­czo­ną i wyda­wa­ną książ­ką świa­ta. Nawet nie­wie­rzą­cy czę­sto zazna­ja­mia­ją się z tym dzie­łem, gdyż nie­wąt­pli­wie nie moż­na jej odmó­wić mia­na epo­ko­we­go. Ponad­to np. jako pre­zent na chrzest świę­ty Biblia w takim wyda­niu, z obraz­ka­mi, jest bar­dzo dobrym pomy­słem.

Biblia w obrazkach dla najmłodszych, Wydawnictwo Opoka

Jest to moja ulu­bio­na biblia dla dzie­ci, gdyż sama mia­łam podob­na jako dziec­ko, a mama czy­ta­ła mi po jed­nej histo­ryj­ce co wie­czór. Dzię­ki temu moja wie­dza o Biblii była napraw­dę impo­nu­ją­ca jak na kogoś kto jej nie czy­tał. Książ­ka skła­da się z ponad 350 krót­kich opo­wia­dań, któ­rym towa­rzy­szy obra­zek.

obraz

  obraz2

Pod każ­dą histo­ryj­ka znaj­du­ją się pyta­nia do tek­stu i/lub obraz­ka, na któ­re dziec­ko może odpo­wia­dać.

obraz3

Ja i Pan Jezus. Moja pierwsza Biblia, Wydawnictwo Święty Paweł, 2007

Jest to bar­dzo przy­jem­na ksią­żecz­ka zawie­ra­ją­cą krót­kie histo­ryj­ki i weso­łe obraz­ki. Czy­ta się ją lek­ko, gdyż tek­sty przy­sto­so­wa­ne są dla mło­de­go czy­tel­ni­ka: druk jest duży i wyraź­ny, zda­nia pro­ste. Zawie­ra kil­ka histo­rii ze Sta­re­go i Nowe­go Testa­men­tu.

 biblia3

biblia2

Biblia. Święta historia dla naszych dzieci, Wydawnictwo Jedność

Pozy­cja ta jest o tyle cie­ka­wa, iż zawie­ra tak­że wer­sje do słu­cha­nia nagra­ną na pły­cie CD. Druk książ­ki jest duży i zachę­ca do czy­ta­nia. Książ­ka zwie­ra kil­ka histo­rii zaczerp­nię­tych ze Sta­re­go i Nowe­go Testa­men­tu.

cd

cd21

Przewodnik dla ministrantów, Jacek Wolan SP, Wydawnictwo eSPe, 2010

Nie jest to biblia, jed­nak umiesz­czam ją w tym spi­sie, gdyż nie­od­łącz­nie wią­że się z wia­rą mło­de­go czło­wie­ka. Może być dobrym pomy­słem na pre­zent dla przy­stę­pu­ją­cych do I Komu­nii Świę­tej, o ile wie­my, że dziec­ko żywo inte­re­su­je się wia­rą. Nie­któ­rzy chłop­cy chcą być mini­stran­ta­mi i do nich szcze­gól­nie skie­ro­wa­na jest ta publi­ka­cja. Zawie­ra w piguł­ce wszyst­kie infor­ma­cje zwią­za­ne ze służ­ba litur­gicz­ną: ele­men­ty mszy świę­tej, nabo­żeń­stwa i obrzę­dy, gesty i posta­wy, kolo­ry szat litur­gicz­nych, nazwy przed­mio­tów i naczyń litur­gicz­nych itd.

min1

min21

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje dla dzie­ci:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *