Książki dla małych katolików

Książki dla małych katolików Image

Książki dla małych katolików

Nie samym chlebem żyje człowiek, dlat­ego pokusiłam się o recen­zję książek poświę­conych poz­nawa­niu Boga, tego katolick­iego. Najlep­szym sposobem na pełen obraz jest zapoz­nanie się z bib­lią, najczęś­ciej tłu­mac­zoną i wydawaną książką świa­ta. Nawet niewierzą­cy częs­to zaz­na­jami­a­ją się z tym dziełem, gdyż niewąt­pli­wie nie moż­na jej odmówić miana epokowego. Pon­ad­to np. jako prezent na chrzest świę­ty Bib­lia w takim wyda­niu, z obrazka­mi, jest bard­zo dobrym pomysłem.

Biblia w obrazkach dla najmłodszych, Wydawnictwo Opoka

Jest to moja ulu­biona bib­lia dla dzieci, gdyż sama miałam podob­na jako dziecko, a mama czy­tała mi po jed­nej his­to­ryjce co wieczór. Dzię­ki temu moja wiedza o Bib­lii była naprawdę imponu­ją­ca jak na kogoś kto jej nie czy­tał. Książ­ka skła­da się z pon­ad 350 krót­kich opowiadań, którym towarzyszy obrazek.

 

Pod każdą his­to­ryj­ka zna­j­du­ją się pyta­nia do tek­stu i/lub obraz­ka, na które dziecko może odpowiadać.

Ja i Pan Jezus. Moja pierwsza Biblia, Wydawnictwo Święty Paweł, 2007

Jest to bard­zo przy­jem­na książecz­ka zaw­ier­a­jącą krótkie his­to­ryj­ki i wesołe obraz­ki. Czy­ta się ją lekko, gdyż tek­sty przys­tosowane są dla młodego czytel­ni­ka: druk jest duży i wyraźny, zda­nia proste. Zaw­iera kil­ka his­torii ze Starego i Nowego Tes­ta­men­tu.

 

Biblia. Święta historia dla naszych dzieci, Wydawnictwo Jedność

Pozy­c­ja ta jest o tyle ciekawa, iż zaw­iera także wer­sje do słucha­nia nagraną na pły­cie CD. Druk książ­ki jest duży i zachę­ca do czy­ta­nia. Książ­ka zwiera kil­ka his­torii zacz­erp­nię­tych ze Starego i Nowego Tes­ta­men­tu.

Przewodnik dla ministrantów, Jacek Wolan SP, Wydawnictwo eSPe, 2010

Nie jest to bib­lia, jed­nak umieszczam ją w tym spisie, gdyż nieodłącznie wiąże się z wiarą młodego człowieka. Może być dobrym pomysłem na prezent dla przys­tępu­ją­cych do I Komu­nii Świętej, o ile wiemy, że dziecko żywo intere­su­je się wiarą. Niek­tórzy chłop­cy chcą być min­is­tran­ta­mi i do nich szczegól­nie skierowana jest ta pub­likac­ja. Zaw­iera w pigułce wszys­tkie infor­ma­c­je związane ze służ­ba litur­giczną: ele­men­ty mszy świętej, nabożeńst­wa i obrzędy, gesty i postawy, kolory szat litur­gicznych, nazwy przed­miotów i naczyń litur­gicznych itd.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem dziecięco

Otagowano: