Całkiem kulturalnie

Najciekawsze książeczki dla maluchów

Są ksią­żecz­ki dla dzie­ci, obok któ­rych nie da się przejść obo­jęt­nie. Zadzi­wia­ją for­mą, bawią tre­ścią, mają pięk­ne, kolo­ro­we rysun­ki. Same­mu chcia­ło­by się być dziec­kiem i mieć takie w biblio­tecz­ce. Oto subiek­tyw­ny wybór naj­cie­kaw­szych ksią­że­czek dla malu­chów. Mi naj­bar­dziej spodo­ba­ła mi się jed­nak „Kto robi huhu?.

Kto robi hu-hu?, Zbigniew Dmitroca, Wydawnictwo Egmont

Zale­d­wie 20 stron, ale za to jakich! Obraz­ki są kolo­ro­we, a na każ­dym inne zwie­rząt­ko. Dzię­ki zapa­da­ją­cym w pamięć wier­szy­kom Zbi­gnie­wa Dmi­tro­cy dziec­ko pozna jak robi sowa, pies, kot czy papu­ga. Wszyst­ko na twar­dych kwa­dra­to­wych stro­nach, ide­al­nych dla dzie­cię­cych dło­ni. Jed­nak naj­faj­niej­szym pomy­słem jest… dziu­ra. W „Kto robi huhu?” jest ona okiem każ­de­go ze zwie­rzą­tek. Prze­wra­ca­jąc stro­ny oko się zmniej­sza i zmie­nia się jego wła­ści­ciel.

huhu1

huhu2

huhu3

huhu4

huhu5

huhu6

huhu7

Ksią­żecz­ka tra­fi­ła w nasz gust na tyle, że z chę­cią zasi­lę biblio­tecz­kę o kolej­ne pozy­cje z tej serii: „Jeden, dwa, trzy…”, „Kolo­ro­wy świat”, „Świe­ci gwiazd­ka”, „Kto się tu ukrył”, “Kształ­ty i kolo­ry” i „Koła i kół­ka”.

huhu8

Naciśnij mnie, Herve Tullet, www.babaryba.pl

To pol­sko-fran­cu­skie wyda­nie sta­ło się mię­dzy­na­ro­do­wym hitem. Zosta­ła wyda­na już w 24 kra­jach. Moż­na ją z powo­dze­niem nazwać inte­rak­tyw­ną, gdyż trze­ba ją prze­krę­cać, potrzą­sać nią, dmu­chać na kart­ki, a nawet jej kla­skać. Dodat­ko­wo, jeśli któ­reś z rodzi­ców potra­fi, moż­na uczyć dziec­ka języ­ka fran­cu­skie­go.

nacisk

nacisk2

nacisk3

nacisk4

Księga dźwięków, Wydawnictwo Dwie Siostry, tekst i ilustracje: Soledad Bravi

Mię­dzy­na­ro­do­wy best­sel­ler. Chy­ba naj­grub­sza ksią­żecz­ka dla małych dzie­ci. Każ­da z pra­wie 120 (!) stron jest sztyw­na. Przy takiej obję­to­ści tro­chę boję się jed­nak o przedar­cie grzbie­tu, mam nadzie­ję, że uda się ją zacho­wać na dłu­go. Dzię­ki niej i odpo­wied­niej into­na­cji czy­ta­ją­ce­go dziec­ko wej­dzie w świat dźwię­ków. Nie tyl­ko tych zna­nych jak tik-tak, brum­brum, eoeoeoe, ale tak­że ble­ee jak szpi­nak.

ksiegadzwiekow1

ksiegadzwiekow2

ksiegadzwiekow4

Mój skarbczyk i Poznaję ludzi, Wydawnictw Olesiejuk

Każ­da z pozy­cji skła­da się z 15 małych ksią­że­czek. Tro­chę więk­sze od pudeł­ka zapa­łek ksią­żecz­ki, o gru­bych zale­d­wie czte­rech kart­kach, zapa­ko­wa­ne są w dużą książ­kę, w któ­rej są prze­gród­ki na nie. Mają wyraź­ne rysun­ki i po jed­nym krót­kim zda­niu, cza­sem wyra­zie na stro­nie. Nada­ją się dla bar­dzo mło­de­go lub nie­cier­pli­we­go czy­tel­ni­ka. Książ­ka “Mój skarb­czyk” zawie­ra pozy­cje boga­cą­ce zasób słów i zwią­za­ne z m.in. kolo­ra­mi, kształ­ta­mi, przy­ro­dą, zwie­rzę­ta­mi dzi­ki­mi i ze wsi, owa­da­mi., zaś książ­ka “Pozna­ję ludzi” przed­sta­wia krót­kie histo­ryj­ki zwią­za­nie z roż­ny­mi zawo­da­mi. Dziec­ko dosko­na­le bawi się nimi nawet jak nie czy­ta, np. moje dzie­ci robi­ły z ksią­że­czek wyso­kie wie­że.

ludzie2

ludzie

ludzie3 ludzie4

skarb1

skarb2

skarb3 skarb4

Wiosna na ulicy Czereśniowe/ Lato na ulicy Czereśniowej, Wydawnictwo Dwie Siostry, ilustracje: Rotraut Susanne Berner

Kolej­ny wiel­ki best­sel­ler. Wio­sna… i Lato… to pierw­sze książ­ki z serii “Uli­ca Cze­re­śnio­wa”, w skład któ­rej wcho­dzą wszyst­kie pory roku i noc. Tym razem kar­to­no­wa książ­ka ma tyl­ko 14 stron, jed­nak for­ma­tu A3. Ksią­żecz­ka nada­je się do samo­dziel­ne­go czy­ta­nia przez każ­de dziec­ko, gdyż wewnątrz niej nie znaj­du­je się ani jed­no sło­wo. Za to powa­la ilo­ścią kolo­ro­wych posta­ci, zwie­rząt, budyn­ków i przed­sta­wio­nych sytu­acji. Każ­da stro­na uka­zu­je tych samych boha­te­rów w róż­nych miej­scach i róż­nych momen­tach dnia, dzię­ki cze­mu dziec­ko może snuć cudow­ne opo­wie­ści o ich przy­go­dach.

wiosnanaulicy1

wiosnanaulicy2

wiosnanaulicy31

wiosnanaulicy4

Zwierzogród. Słowostworki, Wydawnictwo Egmont

Ksią­żecz­ka jest nie­po­zor­na, ma twar­de kar­to­no­we stro­ny, ide­al­nie dla kil­ku­lat­ka, któ­ry ma jesz­cze pro­blem z prze­wra­ca­niem stron. Jed­nak jest napraw­dę bar­dzo cie­ka­wą pozy­cją, przy któ­rej jest dużo śmie­chu. Bo kto to widział lisa z noga­mi żyra­fy albo sło­nia z gło­wą gepar­da? Co by się sta­ło jak­by kró­lik był leniw­cem? Teraz każ­de dziec­ko może się zaba­wić w two­rze­nie nowych gatun­ków jak żyrard czy gepis prze­wra­ca­jąc gór­ną lub dol­ną część stro­ny.

zwierzogrod1

zwierzogrod2

zwierzogrod3

zwierzogrod5

zwierzogrod6

zwierzogrod4

Książka z dziurą, Tullet Herve, Wydawnictwo Egmont

Dziu­ra w środ­ku książ­ki? Czyż­by w wydaw­nic­twie zalę­gły się myszy albo sta­do zgłod­nia­łych dru­ku psów? Nic z tych rze­czy! Dziu­ra jest jak naj­bar­dziej na miej­scu! Bo dziu­ry są wszę­dzie, nie tyl­ko w pol­skich dro­gach: może nią być miej­sce na twarz w śmiesz­nym zdję­ciu, obiek­tyw apa­ra­tu, śro­dek ron­da czy brzuch obżar­tu­cha. Moż­na grać, prze­bie­rać się, wymy­ślać nowe sce­na­riu­sze. Moż­na wszyst­ko!

ksiazkazdziura1
ksiazkazdziura5

ksiazkazdziura4

ksiazkazdziura3

ksiazkazdziura2

ksiazkazdziura

Książka z serii Chcę być duży: Sprytne pieski, Justyna Święcicka, Wydawnictwo Wilga, 2007

Cie­ka­wa pozy­cja, uczą­ca dziec­ko nie tyl­ko czy­tać, ale tak­że nazy­wać obraz­ki. Pod­czas czy­ta­nia przez rodzi­ca dziec­ko może nazy­wać samo­dziel­nie zwie­rzę­ta, miej­sca i przed­mio­ty, gdyż w tekst wsta­wio­no obraz­ki. Dzię­ki temu nawet maluch może uznać, że potra­fi czy­tać. Dla dzie­ci czy­ta­ją­cych samo­dziel­nie druk nie sta­no­wi pro­ble­mu, jest duży i wyraź­ny.

pies

pies2

2.

Kwiat paproci, Urszula Kozłowska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Wydawnictwo Olesiejuk

W borze ciem­nym i ponu­rym,
u pod­nó­ża wiel­kiej góry,
tam gdzie licho wiecz­ne pso­ci,
rósł nie­zwy­kły kwiat papro­ci.

kwiat

kwiat21

2. Bazyliszek, Urszula Kozłowska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Wydawnictwo Olesiejuk, 2010

Rzecz ta dzia­ła się w War­sza­wie,
lecz nim o niej wam opo­wiem,
to ostrze­gam: wszyst­kim, pra­wie
włos się zje­ży dziś na gło­wie!

bazyl

bazyl23

3. Smok wawelski, Urszula Kozłowska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Wydawnictwo Olesiejuk, 2009

Żył na Wisłą przed wie­ka­mi
król boga­ty zwa­ny Kra­kiem.
Miesz­kał w zam­ku z kruż­gan­ka­mi,
gdzie prze­cha­dzał się z orsza­kiem.

smok12

smok2

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje dla dzie­ci: