Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci

Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci Image

Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci

Otacza­ją­cy nas świat ter­az wios­ną jest chy­ba naj­ciekawszy dla dzieci: roślin­ki zaczy­na­ją wychodz­ić z zie­mi, motyle i pszc­zoły lata­ją po łące, drze­wa obsy­pane są kwieciem, a pta­ki radośnie budu­ją swo­je gni­az­da i wysiadu­ją młode. Codzi­en­nie na dachu mojej stodoły sia­da wiec­zorem par­ka zakochanych gołąbków i grucha. Dzieci­a­ki lecą wtedy do okna i oglą­da­ją „jak cału­ją się ptasz­ki”. Nie wiem co jest słod­szym widok­iem: zaciekaw­ione dzieci czy chylą­cych ku sobie głowy gołębi. Jed­nak nie na wszys­tkie pyta­nia, jakie na tem­at przy­rody zada­ją moje dzieci, potrafię odpowiedzieć. Cza­sem posiłku­ję się inter­netem albo książka­mi. Książ­ki mają jeszcze częs­to to do siebie, że poza suchy­mi fak­ta­mi może­my znaleźć pozy­c­je dos­tosowane do wieku czytel­ni­ka i opowiada­jące np. his­to­rie o zwierzątkach. Poniżej moim zadaniem naj­ciekawsze książ­ki przy­rod­nicze dla dzieci.

Nela na tropie przygód, Wydawnictwo Burda NG Polska

Dzieci zna­ją Nelę z pro­gra­mu przy­rod­niczego „Nela Mała Reporter­ka”, który opowia­da o przy­go­dach kilkulet­niej Neli i jej podróżach. Nela rozpoczęła swo­je wojaże już w wieku pię­ciu lat, a pier­wszą książkę napisała jako ośmi­o­lat­ka. Pole­cana przez mnie pozy­c­ja jest już czwartą w jej dorobku. Jest to 150 stron z ciekawy­mi fotografi­a­mi odwiedzanych kra­jów, cieka­wostka­mi, inter­ak­ty­wny­mi zabawa­mi, koda­mi QR, dzię­ki który­mi infor­ma­c­je zamieszc­zone w książce może­my posz­erzać o te zawarte w internecie.

nela1

nela21

nela3

nela4

nela5

nela71

nela81

nela9

nela10

nela11

Przekroje szczegóły ciekawostki Na wsi, Wydawnictwo Aksjomat

Ta liczą­ca zaled­wie 12 stron książecz­ka z twardy­mi stron­a­mi ujęła mnie za serce. Pokazu­je to, co nor­mal­nie nie jest widoczne dla naszego wzroku – przekrój przez ogród, las, jezioro. Dzię­ki niej może­my pokazać dziecku jak rośnie marchewka, gdzie miesz­ka kret, co zimą robi bor­suk czy gdzie mieszka­ją wiewiór­ki.

Przekroje owoce i warzywa, Agnieszka Sowińska, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Bard­zo ciekawa propozy­c­ja nie tylko dla żarłoków, ale także dla nie­jad­ków. Na 32 stronach może­my sprawdz­ić co dzieje się w pop­u­larnych owocach i warzywach, jakie właś­ci­woś­ci mają wit­a­miny i sub­stanc­je min­er­alne, co daje nam białko, a co błon­nik itd. Duży for­mat, wesołe ilus­trac­je Agniesz­ki Sow­ińskiej, wier­szowany wstęp autorstwa Agniesz­ki Frączek.

Olo biolog, Iza Skabek, Wydawnictwo SptotArt

Bohaterem całej serii książek Izy Skabek, w skład które wchodzi „Olo biolog” , jest Olo. Jest on jedy­nakiem, ale nigdy nie bywa sam. Towarzyszą mu sucz­ka Krop­ka i cała masa Zmyślonych Ludzi: Pan w Oku­larach, Pani z Kok­iem, Panowie w Dresach, Pan z Aparatem czy Pro­fe­sor Mikroskopowy. To oni uważa­ją Ola za prawdzi­wego biolo­ga, odkry­w­cę, nawet, jeśli on chci­ał tylko pobaw­ić się swo­ją gąsienicą Szc­zo­togrz­motem. W takim chaosie wywołanym oklaska­mi, zdję­ci­a­mi i wywiada­mi mały biolog nie zauważył, że z gąsieni­cy zrodz­ił się motyl… Fan­tasty­cz­na opowiast­ka dla każdego przed­szko­la­ka uroz­maicona piękny­mi rysunka­mi Doroty Prończuk.

Opowiastki dla małych uszu, Joanna Wachowiak, Wydawnictwo BIS

Książecz­ka ta zaw­iera osiem krót­kich opowiastek o zwierzątkach, które mają całkiem ludzkie prob­le­my: a to śli­mak nie umi­ał się baw­ić, mysz­ka postanow­iła latać jak nietop­erz, a wiewiór­ka miała bard­zo szczęśli­wy dzień. Poucza­jące his­to­rie uzu­peł­ni­a­ją piękne ilus­trac­je autorstwa Ani­ty Głow­ińskiej. Z pewnoś­cią spodo­ba się każde­mu małe­mu dziecku czy­tana do snu.

Nasz przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy, Wydawnictwo Readers Digest’s

Jest to wprawdzie gru­ba, ale bard­zo przys­tęp­nie napisaną w formie atla­su książ­ka. Znaleźć moż­na w niej nie tylko pta­ki, ale także inne zwierzę­ta czy rośliny Europy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem tych, które znaleźć moż­na w Polsce. Sama częs­to z niej korzys­tam!

Zoologia, Jolivet Joelle, Wydawnictwo Egmont

Wprawdzie to nie książ­ka aka­demic­ka, ale ja niek­tórych zwierząt nawet w ZOO nie spotkałam. Są w pas­ki, cęt­ki, są opier­zone, maja futra albo łus­ki. Żyją w morzu, oceanie, w górach, jask­ini­ach… Każdy mały fas­cy­nat zwierząt zna­jdzie tu coś dla siebie. Na końcu zna­j­du­je się słown­ik, dzię­ki czemu mamy szan­sę odpowiedzieć na pytanie w sty­lu: “A czy dal­matyńczy­ki rodzą się z krop­ka­mi?”

Anatomia farmy, Rothman Julia, Wydawnictwo Entliczek

Jeśli dziecko zamęcza Cie pyta­ni­a­mi o wieś i wszys­tko z nią związane, jest zafas­cynowane trak­tora­mi i kom­ba­j­na­mi, uwiel­bia karmić kury u bab­ci czy głaskać cielacz­ka w gospo­darst­wie agro­tu­rysty­cznym być może zain­tere­su­je je także ta książecz­ka. Jest boga­ta w dia­gramy, rysun­ki, przekro­je, pokazu­je krok po kroku życie wsi, jej cechy charak­terysty­czne. Pokazu­je świat, o którym ja, wsi­un z dzi­a­da pradzi­a­da, nawet nie miałam poję­cia.

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach, Wydawnictwo Multico

Ta 120-sto stron­i­cowa książecz­ka o for­ma­cie A4 w ciekawy sposób przy­bliża najbardziej znane gatun­ki ptaków Pol­s­ki. Szczegółowo opisane są cechy gatunku, jego sposób odży­wia­nia, tryb życia, przyzwycza­je­nia i dzi­wact­wa, a nawet cechy charak­terysty­czne jak śpiew skowron­ka czy klep­to­ma­nia srok. Książecz­ka jest bard­zo kolorowa i spodo­ba się każde­mu entuz­jaś­ci przy­rody.

Z tej serii ukaza­ła się także pozy­c­ja doty­czą­ca zwierząt.

Książka z serii Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Marta Rydz, Elżbieta Wójcik, Wydawnictwo SBM, 2009

Abso­lut­ny hit Artiego z cza­sów żłob­ka! Książ­ka zaw­iera real­isty­czne obraz­ki. Pokazane owoce i warzy­wa są przed­staw­ione według kolorów oraz podobieńst­wa. Są w nim nie tylko rodz­ime jabł­ka czy marchew­ki, ale także egzo­ty­czne jak patat, salak, maraku­ja czy wpraw­ia­ją­ca w osłupi­e­nie panie opiekun­ki karam­bo­la.

Czy jesteś żabką?, Tłumaczenie: Katarzyna Dmowska, Ilustracje: Noeline Cassettari, Wydawnictwo Olesiejuk, 2008

Moż­na nazwać tą pozy­cję inter­ak­ty­wną książką. Nie zna­jdziemy w niej żad­nych przy­cisków, lecz różne tek­stu­ry, dzię­ki czemu jest ide­al­na dla dzieci, które są wrażli­we na dotyk i powin­ny ćwiczyć sen­so­rykę. Zwierząt­ka maja miękkie futer­ka, gład­ką skórę, szorstką czy lśniącą łuskę, lep­ki język. Wszys­tkiego moż­na dotknąć i przekon­ać się samemu. Uwa­ga! Książ­ka zaw­iera małe ele­men­ty. Zale­cana dla dzieci powyżej 3-go roku życia. Do użytku pod opieką dorosłych.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem dziecięco