Całkiem kulturalnie

Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci

Ota­cza­ją­cy nas świat teraz wio­sną jest chy­ba naj­cie­kaw­szy dla dzie­ci: roślin­ki zaczy­na­ją wycho­dzić z zie­mi, moty­le i psz­czo­ły lata­ją po łące, drze­wa obsy­pa­ne są kwie­ciem, a pta­ki rado­śnie budu­ją swo­je gniaz­da i wysia­du­ją mło­de. Codzien­nie na dachu mojej sto­do­ły sia­da wie­czo­rem par­ka zako­cha­nych gołąb­ków i gru­cha. Dzie­cia­ki lecą wte­dy do okna i oglą­da­ją „jak cału­ją się ptasz­ki”. Nie wiem co jest słod­szym wido­kiem: zacie­ka­wio­ne dzie­ci czy chy­lą­cych ku sobie gło­wy gołę­bi. Jed­nak nie na wszyst­kie pyta­nia, jakie na temat przy­ro­dy zada­ją moje dzie­ci, potra­fię odpo­wie­dzieć. Cza­sem posił­ku­ję się inter­ne­tem albo książ­ka­mi. Książ­ki mają jesz­cze czę­sto to do sie­bie, że poza suchy­mi fak­ta­mi może­my zna­leźć pozy­cje dosto­so­wa­ne do wie­ku czy­tel­ni­ka i opo­wia­da­ją­ce np. histo­rie o zwie­rząt­kach. Poni­żej moim zada­niem naj­cie­kaw­sze książ­ki przy­rod­ni­cze dla dzie­ci.

Nela na tropie przygód, Wydawnictwo Burda NG Polska

Dzie­ci zna­ją Nelę z pro­gra­mu przy­rod­ni­cze­go „Nela Mała Repor­ter­ka”, któ­ry opo­wia­da o przy­go­dach kil­ku­let­niej Neli i jej podró­żach. Nela roz­po­czę­ła swo­je woja­że już w wie­ku pię­ciu lat, a pierw­szą książ­kę napi­sa­ła jako ośmio­lat­ka. Pole­ca­na przez mnie pozy­cja jest już czwar­tą w jej dorob­ku. Jest to 150 stron z cie­ka­wy­mi foto­gra­fia­mi odwie­dza­nych kra­jów, cie­ka­wost­ka­mi, inte­rak­tyw­ny­mi zaba­wa­mi, koda­mi QR, dzię­ki któ­ry­mi infor­ma­cje zamiesz­czo­ne w książ­ce może­my posze­rzać o te zawar­te w inter­ne­cie.

nela1

 

nela3

nela4

nela5

nela71

nela81

nela9

nela10

nela11

Przekroje szczegóły ciekawostki Na wsi, Wydawnictwo Aksjomat

Ta liczą­ca zale­d­wie 12 stron ksią­żecz­ka z twar­dy­mi stro­na­mi uję­ła mnie za ser­ce. Poka­zu­je to, co nor­mal­nie nie jest widocz­ne dla nasze­go wzro­ku – prze­krój przez ogród, las, jezio­ro. Dzię­ki niej może­my poka­zać dziec­ku jak rośnie mar­chew­ka, gdzie miesz­ka kret, co zimą robi bor­suk czy gdzie miesz­ka­ją wie­wiór­ki.

nawsi1

nawsi2

nawsi3

Przekroje owoce i warzywa, Agnieszka Sowińska, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Bar­dzo cie­ka­wa pro­po­zy­cja nie tyl­ko dla żar­ło­ków, ale tak­że dla nie­jad­ków. Na 32 stro­nach może­my spraw­dzić co dzie­je się w popu­lar­nych owo­cach i warzy­wach, jakie wła­ści­wo­ści mają wita­mi­ny i sub­stan­cje mine­ral­ne, co daje nam biał­ko, a co błon­nik itd. Duży for­mat, weso­łe ilu­stra­cje Agniesz­ki Sowiń­skiej, wier­szo­wa­ny wstęp autor­stwa Agniesz­ki Frą­czek.

przekroje1

przekroje2

przekroje4

przekroje5

Olo biolog, Iza Skabek, Wydawnictwo SptotArt

Boha­te­rem całej serii ksią­żek Izy Ska­bek, w skład któ­re wcho­dzi „Olo bio­log” , jest Olo. Jest on jedy­na­kiem, ale nigdy nie bywa sam. Towa­rzy­szą mu sucz­ka Krop­ka i cała masa Zmy­ślo­nych Ludzi: Pan w Oku­la­rach, Pani z Kokiem, Pano­wie w Dre­sach, Pan z Apa­ra­tem czy Pro­fe­sor Mikro­sko­po­wy. To oni uwa­ża­ją Ola za praw­dzi­we­go bio­lo­ga, odkryw­cę, nawet, jeśli on chciał tyl­ko poba­wić się swo­ją gąsie­ni­cą Szczo­to­grz­mo­tem. W takim cha­osie wywo­ła­nym okla­ska­mi, zdję­cia­mi i wywia­da­mi mały bio­log nie zauwa­żył, że z gąsie­ni­cy zro­dził się motyl… Fan­ta­stycz­na opo­wiast­ka dla każ­de­go przed­szko­la­ka uroz­ma­ico­na pięk­ny­mi rysun­ka­mi Doro­ty Proń­czuk.

olobiolog1

olobiolog2

olobiolog3

olobiolog4

Opowiastki dla małych uszu, Joanna Wachowiak, Wydawnictwo BIS

Ksią­żecz­ka ta zawie­ra osiem krót­kich opo­wia­stek o zwie­rząt­kach, któ­re mają cał­kiem ludz­kie pro­ble­my: a to śli­mak nie umiał się bawić, mysz­ka posta­no­wi­ła latać jak nie­to­perz, a wie­wiór­ka mia­ła bar­dzo szczę­śli­wy dzień. Poucza­ją­ce histo­rie uzu­peł­nia­ją pięk­ne ilu­stra­cje autor­stwa Ani­ty Gło­wiń­skiej. Z pew­no­ścią spodo­ba się każ­de­mu małe­mu dziec­ku czy­ta­na do snu.

opowiastki1

opowiastki2

opowiastki3

opowiastki4

opowiastki5

opowiastki6

opowiastki7

Nasz przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy, Wydawnictwo Readers Digest’s

Jest to wpraw­dzie gru­ba, ale bar­dzo przy­stęp­nie napi­sa­ną w for­mie atla­su książ­ka. Zna­leźć moż­na w niej nie tyl­ko pta­ki, ale tak­że inne zwie­rzę­ta czy rośli­ny Euro­py, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych, któ­re zna­leźć moż­na w Pol­sce. Sama czę­sto z niej korzy­stam!

naszaprzyroda1

naszaprzyroda2

Zoologia, Jolivet Joelle, Wydawnictwo Egmont

Wpraw­dzie to nie książ­ka aka­de­mic­ka, ale ja nie­któ­rych zwie­rząt nawet w ZOO nie spo­tka­łam. Są w paski, cęt­ki, są opie­rzo­ne, maja futra albo łuski. Żyją w morzu, oce­anie, w górach, jaski­niach… Każ­dy mały fascy­nat zwie­rząt znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Na koń­cu znaj­du­je się słow­nik, dzię­ki cze­mu mamy szan­sę odpo­wie­dzieć na pyta­nie w sty­lu: “A czy dal­ma­tyń­czy­ki rodzą się z krop­ka­mi?”

zoologia1

zoologia4

zoologia3

zoologia2

Anatomia farmy, Rothman Julia, Wydawnictwo Entliczek

Jeśli dziec­ko zamę­cza Cie pyta­nia­mi o wieś i wszyst­ko z nią zwią­za­ne, jest zafa­scy­no­wa­ne trak­to­ra­mi i kom­baj­na­mi, uwiel­bia kar­mić kury u bab­ci czy gła­skać cie­lacz­ka w gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym być może zain­te­re­su­je je tak­że ta ksią­żecz­ka. Jest boga­ta w dia­gra­my, rysun­ki, prze­kro­je, poka­zu­je krok po kro­ku życie wsi, jej cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne. Poka­zu­je świat, o któ­rym ja, wsiun z dzia­da pra­dzia­da, nawet nie mia­łam poję­cia.

anatomiafarmy1

anatomiafarmy2

anatomiafarmy5

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach, Wydawnictwo Multico

Ta 120-sto stro­ni­co­wa ksią­żecz­ka o for­ma­cie A4 w cie­ka­wy spo­sób przy­bli­ża naj­bar­dziej zna­ne gatun­ki pta­ków Pol­ski. Szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne są cechy gatun­ku, jego spo­sób odży­wia­nia, tryb życia, przy­zwy­cza­je­nia i dzi­wac­twa, a nawet cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne jak śpiew skow­ron­ka czy klep­to­ma­nia srok. Ksią­żecz­ka jest bar­dzo kolo­ro­wa i spodo­ba się każ­de­mu entu­zja­ści przy­ro­dy.

Z tej serii uka­za­ła się tak­że pozy­cja doty­czą­ca zwie­rząt.

optakach1

optakach2

optakach3

optakach4

optakach5

Książka z serii Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Marta Rydz, Elżbieta Wójcik, Wydawnictwo SBM, 2009

Abso­lut­ny hit Artie­go z cza­sów żłob­ka! Książ­ka zawie­ra reali­stycz­ne obraz­ki. Poka­za­ne owo­ce i warzy­wa są przed­sta­wio­ne według kolo­rów oraz podo­bień­stwa. Są w nim nie tyl­ko rodzi­me jabł­ka czy mar­chew­ki, ale tak­że egzo­tycz­ne jak patat, salak, mara­ku­ja czy wpra­wia­ją­ca w osłu­pie­nie panie opie­kun­ki karam­bo­la.

kolor

kolor2

Czy jesteś żabką?, Tłumaczenie: Katarzyna Dmowska, Ilustracje: Noeline Cassettari, Wydawnictwo Olesiejuk, 2008

Moż­na nazwać tą pozy­cję inte­rak­tyw­ną książ­ką. Nie znaj­dzie­my w niej żad­nych przy­ci­sków, lecz róż­ne tek­stu­ry, dzię­ki cze­mu jest ide­al­na dla dzie­ci, któ­re są wraż­li­we na dotyk i powin­ny ćwi­czyć sen­so­ry­kę. Zwie­rząt­ka maja mięk­kie futer­ka, gład­ką skó­rę, szorst­ką czy lśnią­cą łuskę, lep­ki język. Wszyst­kie­go moż­na dotknąć i prze­ko­nać się same­mu. Uwa­ga! Książ­ka zawie­ra małe ele­men­ty. Zale­ca­na dla dzie­ci powy­żej 3-go roku życia. Do użyt­ku pod opie­ką doro­słych.

zabka

zabka2

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje dla dzie­ci: