Świat jest wielki. Najlepsze książki o świecie dla dzieci.

Świat jest wielki. Najlepsze książki o świecie dla dzieci. Image

Świat jest wielki. Najlepsze książki o świecie dla dzieci.

Kiedy się gubimy, najczęś­ciej pytamy o drogę, korzys­tamy z map czy GPS-a. Jak jed­nak wytłu­maczyć skąd na odległej pacy­ficznej wyspie pojaw­iły się nagle drze­wa kokosowe, choć nikt ich tu nigdy nie przy­wiózł? Albo skąd wzięły się nasiona nowych traw czy chwastów w okoli­cach portów mors­kich? Prze­cież nie mają lokaliza­to­ra, by wiedzieć, że tu jest dobre miejsce na zapuszcze­nie korzeni. Tego i wiele innych cieka­wostek moż­na dowiedzieć się z poniższych książek.

Mapy, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Ta książ­ka for­matu A3, liczą­ca 110 stron, to doskon­ałe źródło wiedzy o świecie. Za pomocą 51 map ukazu­je w ciekawy sposób 42 kra­jów i 6 kon­ty­nen­tów. Dziecko, ale i dorosły, dowie się m.in. jak nazy­wał się szer­pa Edmun­da Hillarego, gdzie żyją ping­winy królewskie, co to jest tak­ifugu i gdzie oraz do czego uży­wa się katany.

Mapownik, czyli praktyczny kurs mazania po mapach, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Jest to kon­tynu­ac­ja Map przed­staw­ionych powyżej. Każdy mały podróżnik może tu do woli wyży­wać się twór­c­zo. Ale moż­na nie tylko uzu­peł­ni­ać tu mapy, ale także pro­jek­tować kimono, menu obi­ad­owe dla różnych nar­o­dowoś­ci czy szki­cow­ać różne charak­terysty­czne posta­cie jak japońskie gigan­ty­czne robo­ty. Książ­ka skła­da się z 36 kartek A4, które moż­na wyr­wać.

Pod wodą/Pod ziemią, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Jest to książecz­ka dwus­tron­na, czyli nawet dzieci trzy­ma­jące ją do góry noga­mi będą zad­owolone. Z jed­nej strony odkry­wamy głębiny: od jezior po oceany, a z drugiej wnętrze zie­mi: od humusu, po jądro plan­e­ty. A to wszys­tko na aż 110 stronach z kolorowy­mi, bar­wny­mi rysunka­mi.

Mapy do kolorowania

Jest to dość pokaź­na, bo o for­ma­cie A3, książ­ka z wydzier­any­mi kartka­mi. Kolorowan­ka. Każ­da z kartek to odd­ziel­na mapa, częś­ciowo zakolorowana, pokazu­ją­ca najbardziej charak­terysty­czną dla danego regionu sztukę, his­torię, kul­turę, ludzi, miejs­ca czy ele­men­ty przy­rody wraz z objaś­ni­a­ją­cym je tek­stem. Na końcu książ­ki zna­j­du­je się wykaz wszys­t­kich flag państw wraz z instrukc­ja­mi na jakie kolory je poma­lować. Tyl­na strona okład­ki jest z grubej tek­tu­ry, by łatwiej dziecku się rysowało.

Dawniej i dziś. Jak żyły dzieci przed stu laty, a jak żyją dzisiaj, Christa Holtei, Wydawnictwo Media Rodzina

Mieszkam w stulet­nim domu. Cza­sem zas­tanaw­iam się jak było tu pier­wszej rodzinie, tej, która go zbu­dowała. Praw­dopodob­nie nosili wodę ze studni, chodzili do sła­wo­j­ki za potrze­bą czy krochmalili śnieżno­bi­ałą poś­ciel na szty­wno. W moje ręce wpadła 24-stron­i­cowa książ­ka, która na sąsied­nich stronach ukazu­je mieszkańców tej samej kamieni­cy: żyją­cych przed II wojną świa­tową Jad­wigę i Fran­ka i współczes­nych Ani i Tom­ka. Dzię­ki tej książeczce dziecko może poz­nać jak zmieniło się życie na przestrzeni cza­su, jak mieszkało się w tym samym miejs­cu kiedyś, a jak ter­az, jak wol­ny czas spędza­ły dzieci, jak się uczyły. Jed­no jest jed­nak niezmi­enne – rodz­i­na zawsze była i jest tak samo kocha­jącą się grupą ludzi.

 

 

Apetyt na Maroko. Tadżin, Anna Nowacka-Devillard, Wydawnictwo Widnokrąg

Szcz­erze mówią nie wiedzi­ałam czym jest tadżin ani jak wyglą­da. Życie Maro­ka znam tylko z mglistych opisów bywa­ją­cych tam na wakac­jach turys­tów. Nie było ich też zbyt wielu. Książ­ka w zaled­wie 36 stronach przy­bliżyła mi jed­nak marokańską specy­fikę bardziej niż wszelkie porad­ni­ki turysty­czne. His­to­ria małej Sumi i Abdul­la­ha jest przepla­tana pyszny­mi przepisa­mi, które przy­go­towu­je ich mama. Zna­jdziemy tu także wiele zagadek do samodziel­nego rozwiąza­nia, kolorowanek czy zadań do wyko­na­nia. Apetyt na Maroko. Tadżin. jest pier­wszą książką serii Apetyt na świat.

Kropka Pe El. Przewodnik po Polsce dla dzieci, Andrzej Paulukiewicz, Wydawnictwo Dwie Siostry

Prze­wod­nik ten ukazu­je 55 ciekawych miejsc w Polsce, które warto zobaczyć z dzieck­iem. Nie sku­pia się tylko na Smoku Wawel­skim i Syrence Warsza­wskiej, ale ukazu­je miejs­ca, gdzie śpiewa­ją wyd­my, gdzie moż­na płynąć statkiem po traw­ie czy gdzie mieszka­ją kras­nolud­ki. Poza ciekawy­mi opisa­mi i rysunka­mi zaw­iera także przy­datne infor­ma­c­je jak godziny otwar­cia, strony inter­ne­towe, cen­ni­ki biletów czy mapy. Doceni je mały ama­tor przy­rody, koneser sztu­ki i muzeal­ny oblatywacz. To jak, paku­je­my się?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 24 lutego 2016

kategorie i tagi