Całkiem kulturalnie

Świat jest wielki. Najlepsze książki o świecie dla dzieci.

Kie­dy się gubi­my, naj­czę­ściej pyta­my o dro­gę, korzy­sta­my z map czy GPS-a. Jak jed­nak wytłu­ma­czyć skąd na odle­głej pacy­ficz­nej wyspie poja­wi­ły się nagle drze­wa koko­so­we, choć nikt ich tu nigdy nie przy­wiózł? Albo skąd wzię­ły się nasio­na nowych traw czy chwa­stów w oko­li­cach por­tów mor­skich? Prze­cież nie mają loka­li­za­to­ra, by wie­dzieć, że tu jest dobre miej­sce na zapusz­cze­nie korze­ni. Tego i wie­le innych cie­ka­wo­stek moż­na dowie­dzieć się z poniż­szych ksią­żek.

Mapy, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Ta książ­ka for­ma­tu A3, liczą­ca 110 stron, to dosko­na­łe źró­dło wie­dzy o świe­cie. Za pomo­cą 51 map uka­zu­je w cie­ka­wy spo­sób 42 kra­jów i 6 kon­ty­nen­tów. Dziec­ko, ale i doro­sły, dowie się m.in. jak nazy­wał się szer­pa Edmun­da Hil­la­re­go, gdzie żyją pin­gwi­ny kró­lew­skie, co to jest taki­fu­gu i gdzie oraz do cze­go uży­wa się kata­ny.

mapy1

mapy2

mapy3

mapy5

mapy6

mapy7

Mapownik, czyli praktyczny kurs mazania po mapach, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Jest to kon­ty­nu­acja Map przed­sta­wio­nych powy­żej. Każ­dy mały podróż­nik może tu do woli wyży­wać się twór­czo. Ale moż­na nie tyl­ko uzu­peł­niać tu mapy, ale tak­że pro­jek­to­wać kimo­no, menu obia­do­we dla róż­nych naro­do­wo­ści czy szki­co­wać róż­ne cha­rak­te­ry­stycz­ne posta­cie jak japoń­skie gigan­tycz­ne robo­ty. Książ­ka skła­da się z 36 kar­tek A4, któ­re moż­na wyrwać.

mapownik1

mapownik2

mapownik3

mapownik4

mapownik5

Pod wodą/Pod ziemią, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Jest to ksią­żecz­ka dwu­stron­na, czy­li nawet dzie­ci trzy­ma­ją­ce ją do góry noga­mi będą zado­wo­lo­ne. Z jed­nej stro­ny odkry­wa­my głę­bi­ny: od jezior po oce­any, a z dru­giej wnę­trze zie­mi: od humu­su, po jądro pla­ne­ty. A to wszyst­ko na aż 110 stro­nach z kolo­ro­wy­mi, barw­ny­mi rysun­ka­mi.

podwoda1

podwoda2

podwoda3

podwoda4

podwoda5

podwoda6

podwoda7

podwoda8

podwoda9

podwoda10

podwoda11

podwoda12

Mapy do kolorowania

Jest to dość pokaź­na, bo o for­ma­cie A3, książ­ka z wydzie­ra­ny­mi kart­ka­mi. Kolo­ro­wan­ka. Każ­da z kar­tek to oddziel­na mapa, czę­ścio­wo zako­lo­ro­wa­na, poka­zu­ją­ca naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną dla dane­go regio­nu sztu­kę, histo­rię, kul­tu­rę, ludzi, miej­sca czy ele­men­ty przy­ro­dy wraz z obja­śnia­ją­cym je tek­stem. Na koń­cu książ­ki znaj­du­je się wykaz wszyst­kich flag państw wraz z instruk­cja­mi na jakie kolo­ry je poma­lo­wać. Tyl­na stro­na okład­ki jest z gru­bej tek­tu­ry, by łatwiej dziec­ku się ryso­wa­ło.

mapydokolorowania1

mapydokolorowania2

mapydokolorowania3

mapydokolorowania4

mapydokolorowania5

mapydokolorowania6

Dawniej i dziś. Jak żyły dzieci przed stu laty, a jak żyją dzisiaj, Christa Holtei, Wydawnictwo Media Rodzina

Miesz­kam w stu­let­nim domu. Cza­sem zasta­na­wiam się jak było tu pierw­szej rodzi­nie, tej, któ­ra go zbu­do­wa­ła. Praw­do­po­dob­nie nosi­li wodę ze stud­ni, cho­dzi­li do sła­woj­ki za potrze­bą czy kroch­ma­li­li śnież­no­bia­łą pościel na sztyw­no. W moje ręce wpa­dła 24-stro­ni­co­wa książ­ka, któ­ra na sąsied­nich stro­nach uka­zu­je miesz­kań­ców tej samej kamie­ni­cy: żyją­cych przed II woj­ną świa­to­wą Jadwi­gę i Fran­ka i współ­cze­snych Ani i Tom­ka. Dzię­ki tej ksią­żecz­ce dziec­ko może poznać jak zmie­ni­ło się życie na prze­strze­ni cza­su, jak miesz­ka­ło się w tym samym miej­scu kie­dyś, a jak teraz, jak wol­ny czas spę­dza­ły dzie­ci, jak się uczy­ły. Jed­no jest jed­nak nie­zmien­ne – rodzi­na zawsze była i jest tak samo kocha­ją­cą się gru­pą ludzi.

 

dawniejidzis1

dawniejidzis2

dawniejidzis3

dawniejidzis4

dawniejidzis5

dawniejidzis6

dawniejidzis7

 

Apetyt na Maroko. Tadżin, Anna Nowacka-Devillard, Wydawnictwo Widnokrąg

Szcze­rze mówią nie wie­dzia­łam czym jest tadżin ani jak wyglą­da. Życie Maro­ka znam tyl­ko z mgli­stych opi­sów bywa­ją­cych tam na waka­cjach tury­stów. Nie było ich też zbyt wie­lu. Książ­ka w zale­d­wie 36 stro­nach przy­bli­ży­ła mi jed­nak maro­kań­ską spe­cy­fi­kę bar­dziej niż wszel­kie porad­ni­ki tury­stycz­ne. Histo­ria małej Sumi i Abdul­la­ha jest prze­pla­ta­na pysz­ny­mi prze­pi­sa­mi, któ­re przy­go­to­wu­je ich mama. Znaj­dzie­my tu tak­że wie­le zaga­dek do samo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia, kolo­ro­wa­nek czy zadań do wyko­na­nia. Ape­tyt na Maro­ko. Tadżin. jest pierw­szą książ­ką serii Ape­tyt na świat.

tadzin1

tadzin2

tadzin3

tadzin4

tadzin5

tadzin7

tadzin6

tadzin8

tadzin9

Kropka Pe El. Przewodnik po Polsce dla dzieci, Andrzej Paulukiewicz, Wydawnictwo Dwie Siostry

Prze­wod­nik ten uka­zu­je 55 cie­ka­wych miejsc w Pol­sce, któ­re war­to zoba­czyć z dziec­kiem. Nie sku­pia się tyl­ko na Smo­ku Wawel­skim i Syren­ce War­szaw­skiej, ale uka­zu­je miej­sca, gdzie śpie­wa­ją wydmy, gdzie moż­na pły­nąć stat­kiem po tra­wie czy gdzie miesz­ka­ją kra­sno­lud­ki. Poza cie­ka­wy­mi opi­sa­mi i rysun­ka­mi zawie­ra tak­że przy­dat­ne infor­ma­cje jak godzi­ny otwar­cia, stro­ny inter­ne­to­we, cen­ni­ki bile­tów czy mapy. Doce­ni je mały ama­tor przy­ro­dy, kone­ser sztu­ki i muze­al­ny obla­ty­wacz. To jak, paku­je­my się?

kropkapl1

kropkapl2

kropkapl3

kropkapl4

kropkapl6

kropkapl7

kropkapl8

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje dla dzie­ci: