Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają?

Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają? Image

Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają?

Nie jestem kobi­etą słabą, jed­nak stra­ch pod­czas kon­frontacji z sil­niejszym prze­ci­wnikiem jest we mnie sil­ny. Wolę uciekać. Z tego powodu zapisałam się na szkole­nie z samoo­brony dla kobi­et. Poza tym bie­gać, i uciekać, nie lubię. To najdłużej chy­ba przy­go­towywany przeze mnie wpis, ale chci­ałam sprawdz­ić coś na włas­nej skórze. Po roku ćwiczeń zdradzę Wam, czy samoo­brona dla kobi­et w ogóle dzi­ała.

Czy trzeba się bronić?

Zagroże­nie może czy­hać na nas, kobi­ety na każdym kroku. Nie chcę demo­ni­zować, ale wcale nie trze­ba epa­tować sek­sem, ubier­ać się wyzy­wa­ją­co czy wyp­ić o jed­nego drin­ka za dużo by ktoś próbował zro­bić coś na co się nie godz­imy. Cza­sem wystar­czy bie­gać rano w parku czy też iść z tore­bką, w której przed chwilą zapakowal­iśmy świeżo wyciąg­nięte pieniądze z banko­matu. Najbez­pieczniej było­by zwycza­jnie uciec napast­nikowi, jed­nak nie zawsze zauważymy zagroże­nie w porę lub bie­gamy na tyle szy­bko. Wtedy trze­ba tak się obronić, by jak najm­niej się nam stało.

Czego się dowiedziałam?

Głównym zamysłem nau­ki samoo­brony dla kobi­et nie było poko­nanie napast­ni­ka jak nai­wnie myślałam. To nie były wal­ki w sty­lu mis­trza kung-fu, tylko zaled­wie kil­ka ciekawych trików. Ich główną zaletą jest ugranie cza­su. Cza­su potrzeb­ne­go właśnie na ucieczkę.

Pady

Na comiesięczne zaję­ci przy­chodz­iły kobi­ety starsze i młod­sze ode mnie, wys­portowane żołnier­ki i sflacza­łe jak ja biur­wy. Po odpowied­niej roz­grzew­ce ćwiczyłyśmy przede wszys­tkim… pady. Nie uderzenia, nie kop­nię­cia czy blokowanie. Pady. Bo upaść tak, by nie uderzyć głową w beton czy nie poła­mać sobie nadgarstków wcale nie jest tak łat­wo. Nie wierzy­cie? Niech Was ktoś popch­nie tak, że pole­ci­cie na tyłek. Tylko uważa­j­cie na głowę! Bolało? Ja już wiem, że tyłek to nic – gorzej jeśli przyłożysz cza­szką w podłoże. Ogłusze­nie to najm­niejszy prob­lem. Dlat­ego aby nic sobie nie zro­bić pada­jąc w tył należy przy­ciągnąć głowę do klat­ki pier­siowej, a ręce roz­postrzeć na boki. Będzie głośne klap­nię­cie nimi o podłoże, ale zamortyzu­je to upadek. W przód najczęś­ciej padamy kiedy ktoś nam nogi podet­nie. I lec­imy nie na nadgarst­ki, tylko na całe prze­dramiona, z otwarty­mi dłoń­mi. A jak już leżymy to albo szy­bko wsta­je­my i w nogi albo przyj­mu­je­my pozy­cję, w której może­my skopać zbliża­jącego się napast­ni­ka.

Ciosy

Po opanowa­niu padów przyszedł czas na ciosy. Gdzie uderzać najlepiej? Tam, gdzie boli: w jaja, w nos, w ucho, ewen­tu­al­nie w łyd­kę. Nie by ogłuszyć – by dać tyle bólu, że zdobędziemy cenne min­u­ty na ucieczkę. Czym uderzać? Pięś­cią, nogą, kolanem, czołem lub tyłem głowy (to najlepiej w nos).

Pochwyty i duszenie

Potem już był hard-core: pochwyty i dusze­nie. Co robić jak ktoś nas złapie od tyłu? Jak mamy wolne ręce uderzać pięś­ci­a­mi, tam gdzie zgi­na­ją się palce, w dłonie napast­ni­ka. Jest to tak boleśnie upierdli­we, że może uda się wys­wo­bodz­ić. A jak trzy­ma ręce? Najlep­szy jest cios… tyłkiem. Wyp­ię­cie się nagle i dość moc­no do tyłu spowodu­je rozluźnie­nie chwytu. Przetes­tu­j­cie na kimś, to dzi­ała!

W przy­pad­ku duszenia mamy dokład­nie 4 sekundy. To nie to samo co trenowanie nieod­dy­cha­nia pod wodą w wan­nie. W przy­pad­ku nagłego ataku nie mamy prze­cież cza­su na głębo­ki wdech. Jeśli atak nastąpi z tyłu pochyl się jak najbardziej głową w bok. To rozluźni zaciśnięte dłonie na Twoim gar­dle. Jeśli z przo­du to warto dać krok do tyłu i uderzyć w czułe miejsce.

Co Ty możesz zrobić?

Brałam udzi­ał w pilotażowym kur­sie samoo­brony dla kobi­et prowad­zonym w Cen­trum Szkole­nia Sił Powi­etrznych w Kosza­lin­ie. Zachę­cam gorą­co do bra­nia udzi­ału w tego rodza­ju treningach. Infor­ma­c­je oraz zapisy na wrześniowy kurs moż­na uzyskać na stron­ie MON. Sprawdź­cie, być może w macie w swoim mieś­cie coś tak wartoś­ciowego. Zaję­cia prowad­zone są w całym kra­ju w wyz­nac­zonych placówkach.

Zaję­cia z mężczyz­na­mi poz­woliły mi odnaleźć siłę. Najczęś­ciej prze­cież są oni sil­niejsi od nas, płci pięknej i słab­szej. Ja jestem raczej wyso­ka, ale rozu­miem obawy moich niższych koleżanek. W tym przy­pad­ku być może sprawdzą się zaję­cia prowad­zone przez kobi­ety takie jak pro­jekt bezpiecznaja.pl. Sprawdź­cie, czy prowad­zone są w Waszym mieś­cie.

Wiele fun­dacji, szczegól­nie tych skierowanych do kobi­et, także orga­nizu­je płatne i bezpłatne zaję­cia z samoo­brony dla kobi­et.

Jedyne czego nie możesz robić to być bierną. Dzi­ałaj!

Fot. kpt. Jarosław Bar­czews­ki

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 9 czerwca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie