Całkiem poważnie

Cudze blogi czytam, czyli Share Week 2018

Przy­znam szcze­rze, że ostat­nio nie wiem w co ręce wło­żyć. Niby sie­dzę w domu i nic nie robię, a uro­bio­na jestem po łok­cie, aż poso­ka ciek­nie mi na pod­ło­gę. I nie, wca­le nie zaj­mu­ję się pokąt­nym usu­wa­niem ludzi z tego świa­ta, a kle­pa­niem w kla­wia­tu­rę. Na tyle mnie to wcią­gnę­ło, że zaczę­ło bra­ko­wać cza­su na zwy­kłe ludz­kie czy­ta­nie innych blo­gów. Do akcji Sha­re Week 2018 aż nie wie­dzia­łam, kogo pole­cić, bo rze­czy­wi­ście posu­cha czy­tel­ni­cza u mnie. Prze­le­cia­łam więc Face­bo­ok wszerz i wzdłuż, a nawet w bok i mam: moja zło­ta trój­ka i kil­ka innych, mniej zło­tych pere­łek.

Janina Daily

Nie­kwe­stio­no­wa­na kró­lo­wa foka­riów w Pol­sce. Wład­czy­ni pącz­ków z dziur­ką i bez. Mięk­ka niczym pucha­ty kró­li­czy ogo­nek, pach­ną­ca wła­sno­ręcz­nie wypla­ta­ny­mi kaba­no­so­wy­mi koszycz­ka­mi. Kobie­ta zako­cha­na w sta­ty­sty­ce, z któ­rą ja nawet się dobrze nie zazna­jo­mi­łam. Jak mówi o dobrze dobra­nej pró­bie badaw­czej to i tak jest cie­ka­wie, choć nic nie rozu­miem. A do tego wszyst­kie­go labra­dor pol­skiej blo­gos­fe­ry. Panie i Pano­wie, Jani­na Daily (nie czy­ta­my Dża­ni­na, tyl­ko tak nor­mal­nie, jak ludzie)!

Blogierka

Robi ina­czej niż wszy­scy, nie boi się samo­dziel­nie zafar­bo­wać wło­sów na odcień tak bar­dzo różo­wy, że moje wła­sne dziec­ko zazdro­ści takiej różo­wo­ści. Uwiel­bia pro­wa­dzić cie­ka­we dia­lo­gi, któ­re nijak nie moż­na obró­cić w poczci­we SEO. I bar­dzo dobrze, że je robi, bo przy­naj­mniej jakąś porząd­ną roz­mo­wę na cie­ka­we tema­ty moż­na w sie­ci poczy­tać. Lej­dis, nie­lej­dis i nie­zde­cy­do­wa­ni: Blo­gier­ka!

Książkarnia

Czło­wiek, któ­ry ukry­wa się za sto­sem ksią­żek. Niby doro­sły, a czy­ta komik­sy i man­gi, nie pogar­dzi też porząd­nym fan­ta­sy. Dzię­ki nie­mu pozna­ję książ­ki z rysun­ka­mi, o któ­rych pew­nie nie dane mi by było nawet usły­szeć. Zaczy­ta­ny po uszy. Nie wiem czy sypia, bo prze­rób lite­ra­tu­ry ma szyb­szy niż pęd moich dzie­ci kie­dy usły­szą jak cich­cem otwie­ram pacz­kę z chip­sa­mi. Pisze nie­ba­nal­ne recen­zje, czę­sto nawią­zu­jąc do innych dzieł z ogól­nie poję­te­go świa­ta pop-kul­tu­ry i nie tyl­ko. Kocha­ni biblio­fi­le, oto Książ­kar­nia!

 

Mniej zło­te pereł­ki: Minia­tu­ro­wa, Dizaj­nuch, Histo­ria Kan­ta, Maciej Woj­tas, Psy­cho­lo­gia Foto­gra­fii, Jest Rudo, Bling Bling Makeup, Pra­kre­acja, Artur Jabłoń­ski, Kasia Alesz­czyk.

 

Tu wię­cej o akcji Sha­re Week 2018 (trwa do 8 kwiet­nia!).

 

Jak widzi­cie roz­strzał tema­tycz­ny mam wiel­ki!

40 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *