Całkiem wesoło

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Sta­ty­sty­ka to taka śmiesz­na nauka, któ­ra poważ­nie trak­tu­je to co ludzie powie­dzą. Naj­le­piej widać to przed wszel­ki­mi wybo­ra­mi w kra­ju, kie­dy to respon­den­ci mówią co chcą, a i tak gło­su­ją ina­czej. Jed­nak gdy­by moż­na przed­sta­wić spo­tka­nie blo­ger­skie wg danych sta­ty­stycz­nych, wyglą­da­ło­by to mniej wię­cej tak.

Sta­ty­stycz­nie rzecz bio­rąc:

 • Spo­tka­nie „Może nad morze” odby­wa się raz w roku.
 • Zawsze w oko­li­cach Kosza­li­na.
 • Na zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia w 2016 roku potrzeb­ne było: trzy spo­tka­nia face to face orga­ni­za­to­rek, jed­na sesja zdję­cio­wa, czte­ry wywia­dy do pra­sy, ponad 2000 maili, kil­ka godzin tele­fo­nicz­nych roz­mów, pacz­ka kawy, dwie buł­ki z serem, tira­mi­su i pta­sie mlecz­ko.
 • Pod­czas orga­ni­za­cji spo­tka­nia ucier­pia­ła jed­na pacz­ka her­ba­ty z meli­są (zosta­ła zapa­rzo­na i wypi­ta) oraz hak samo­cho­do­wy (do dziś nosi obra­że­nia po spo­tka­niu z drze­wem).
 • Na spo­tka­nie przy­by­wa rocz­nie sta­ty­stycz­nie 20,5 oso­by wli­cza­jąc w to pre­le­gen­tów.

1

 • Uczest­ni­ka­mi są w 100% kobie­ty. I to w dodat­ku stu­pro­cen­to­we!
 • 100% uczest­ni­czek spo­tka­nia potra­fi pisać, z cze­go 94% to blo­ger­ki. Albo odwrot­nie…
 • Prze­cięt­na uczest­nicz­ka wypi­ja 2 kawy, zja­da jeden obiad, dwa ciast­ka, 3/4 sałat­ki, 2/3 kawał­ka tor­tu od Park Caf­fe i zosta­wia szmin­kę na fili­żan­ce.

9

3

5

7

4

 • Na sali zabaw obok sali kon­fe­ren­cyj­nej bawi­ło się śred­nio 5 dzie­ci w tym samym cza­sie.
 • Każ­da z uczest­ni­czek otrzy­ma­ła sta­ty­stycz­nie po dwa vouche­ry od Medi­cal SPA Uni­tral w Miel­nie.
 • Zale­d­wie 1/4 blo­ge­rek będą­ca w Uni­tra­lu sko­rzy­sta­ła ze SPA. Żałuj­cie, ja byłam i w solan­ce tyłek moczy­łam!
 • Więk­szość zapro­szo­nych kobiet przy­nio­sła dary dla Sto­wa­rzy­sze­nia Mama w Mie­ście Kosza­lin, za co ser­decz­nie w imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia dzię­ku­je­my!
 • 100% darów na akcję cha­ry­ta­tyw­ną zosta­ło wyli­cy­to­wa­ne.

10

8

 • Kwo­ta 520 zł w 100% zosta­nie prze­ka­za­na na cele sta­tu­to­we Hospi­cjum Dzie­cię­ce­go.
 • Nie­ca­ła poło­wa uczest­ni­czek spa­ce­ro­wa­ła po mie­leń­skiej pla­ży po spo­tka­niu.
 • Sta­ty­stycz­nie wszyst­kie pre­lek­cje były uda­ne. Dzię­ku­je­my Mag­dzie Mokrac­kiej, Agniesz­ce Mar­czak i Aga­cie Ossow­skiej!
 • Sta­ty­stycz­nie 100% orga­ni­za­to­rek obie­cu­je, że za rok będzie jesz­cze faj­niej!

 2 6

Poza tym 98% Pola­ków uwa­ża, że sta­ty­sty­ki kła­mią. To jak, praw­da to?

Fot. Mag­da­le­na Mokrac­ka

16 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *