Archiwum wg tagów: fikcja

Romeo i Julia z PRL-u Image

Romeo i Julia z PRL-u

Małe mia­stecz­ko, gdzieś na pół­no­cy Pol­ski. Ta­kie z zam­kiem nad Wi­słą i gru­pą PRL-owskich blo­ko­wisk, w któ­rych gnieź­dzi się już dru­gie po­ko­le­nie. Kie­dyś ser­cem mia­sta był dwo­rzec PKP do­wo­żą­cy lu­dzi do miast wo­je­wódz­kich do pra­cy, dziś ży­ciem tęt­ni już tyl­ko ru­chli­wa dro­ga wo­je­wódz­ka oraz po­bli­ski dys­kont, na sta­cji ko­le­jo­wej już tyl­ko mło­dzież z po­bli­skiej szko­ły po­pa­la cich­cem pa­pie­ro­sy. W tym mia­stecz­ku uro­dził się An­tek, któ­ry po­ko­chał Olę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 14 lutego 2015
Dobra córka Image

Dobra córka

Jak wie­lu Po­la­ków po­sta­no­wi­ła wy­emi­gro­wać za lep­szym ży­ciem. Zna­la­zła pra­cę w ho­te­lu w Niem­czech. Mia­ła być sprzą­tacz­ką. Wró­ci­ła po roku. Jej po­ła­ma­ne ręce nie były spra­co­wa­ne, ale uda­ło jej się za­ro­bić wo­rek pie­nię­dzy. Przy­wiózł ją bo­ga­ty ob­co­kra­jo­wiec. Za­opie­ko­wał się i zo­stał. Tyl­ko on wie­dział, w jaki spo­sób uda­ło jej się zgro­ma­dzić po­kaź­ną sum­kę na pra­cy za granicą.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 stycznia 2015
Nieja i Janie Image

Nieja i Janie

Lu­bię go­ści, szcze­gól­nie je­śli nie bu­rzą na­szych co­dzien­nych ry­tu­ałów. Od ja­kie­goś cza­su miesz­ka­ją z nami Ja­nie i Nieja. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 stycznia 2015