Archiwum wg tagów: książka

Małe mole książkowe #21 — Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania Image

Małe mole książkowe #21 — Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania

Re­cen­zja „Na gapę przez świat” Mi­ko­ła­ja Osi­po­wa i „Mapy do ko­lo­ro­wa­nia” ilu­stro­wa­ne­go przez Na­ta­lie Hu­ghes.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 24 lutego 2016
Małe mole książkowe #19 — Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy Image

Małe mole książkowe #19 — Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy

Re­cen­zja ksią­żek nie tyl­ko dla dzie­ci: An­drzej Kru­sze­wicz opo­wia­da o pta­kach oraz Nasz przy­ro­da: Ro­śli­ny i zwie­rzę­ta Eu­ro­py.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015
Małe mole książkowe #18 — legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli Image

Małe mole książkowe #18 — legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci m.in. O zbój­cach z Góry Chełm­skiej i inne le­gen­dy o Ko­sza­li­nie Gra­cja­na Bo­ja­ra-Fi­jał­kow­skie­go.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015
Małe mole książkowe #17 — Bajki o misiach z czterech stron świata Image

Małe mole książkowe #17 — Bajki o misiach z czterech stron świata

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Baj­ki o mi­siach z czte­rech stron świa­ta au­tor­stwa Anie­li Cho­le­wiń­skiej-Szkol­nik. Pięk­na duń­ska książ­ka o zwie­rzę­tach — Ly­sen­de Rul­le Ojne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 października 2015
Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki? Image

Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki?

Roz­po­czy­na­jąc ka­rie­rę bi­blio­fil­ską mo­je­go sy­na­pa­dło jed­nak py­ta­nie: czyt­nik e-bo­oków czy książ­ka pa­pie­ro­wa? Co by­ło­by lep­sze dla dziec­ka roz­po­czy­na­ją­ce­go czy­tel­ni­cza przy­go­dę? Po­ni­żej omó­wię wady i za­le­ty po­szcze­gól­nych wy­bo­rów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 października 2015
Małe mole książkowe #16 — Książka z dziurą i  Zoologia Image

Małe mole książkowe #16 — Książka z dziurą i Zoologia

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Książ­ka z dziu­rą” Tul­let He­rve i „Zoo­lo­gia” Jo­li­vet Jo­el­le

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 października 2015
Małe mole ksiażkowe #15 — Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie Image

Małe mole ksiażkowe #15 — Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Gaba i no­życz­ki” Iza Ska­bek i „To ja! Hi­sto­ryj­ki któ­re do­da­ją pew­no­ści sie­bie”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015