Archiwum wg tagów: książka

Małe mole książkowe #4 — Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy Image

Małe mole książkowe #4 — Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy

Re­cen­zja ksią­że­czek dla ma­łych dzie­ci: Na­ci­śnij mnie, Ka­my­czek: To moje!, Ma­niek Zło­ta Rącz­ka: Nowy. Książ­ki są z twar­dy­mi stro­na­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #5 — książki dla ciekawskich dzieci Image

Małe mole książkowe #5 — książki dla ciekawskich dzieci

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: książ­ka z okien­ka­mi z se­rii Sprawdź­cie sami… Jak to dzia­ła?, Na bu­do­wie, Nie chciał­byś być egip­ską mu­mią! Obrzy­dli­we rze­czy, o któ­rych wo­lał­byś nie wie­dzieć, książ­ka z se­rii Cie­ka­we dla­cze­go Gą­sie­ni­ce tak dużo je­dzą i inne py­ta­nia na te­mat cy­klów ży­cio­wych.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #6 — książki dla małych katolików Image

Małe mole książkowe #6 — książki dla małych katolików

Książ­ki dla ma­łych ka­to­li­ków: Bi­blia w ob­raz­kach dla naj­młod­szych, Ja i Pan Je­zus. Moja pierw­sza Bi­blia, Bi­blia. Świę­ta hi­sto­ria dla na­szych dzie­ci, Prze­wod­nik dla mi­ni­stran­tów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #7 — Mój skarbczyk, Poznaję ludzi Image

Małe mole książkowe #7 — Mój skarbczyk, Poznaję ludzi

Re­cen­zja ze­sta­wu ksią­że­czek z Wy­daw­nic­twa Ole­sie­juk: Mój skarb­czyk, Po­zna­je lu­dzi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #8 — seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo Image

Małe mole książkowe #8 — seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: se­ria „Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo”, se­ria „To­mek i przy­ja­cie­le”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #9 — ABC… uczę się Image

Małe mole książkowe #9 — ABC… uczę się

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci z se­rii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #10 — książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne Image

Małe mole książkowe #10 — książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci, pi­sa­nych po nie­miec­ku i an­giel­sku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015