Archiwum wg tagów: książka

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: se­ria „Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo”, se­ria „To­mek i przy­ja­cie­le”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9 Image

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci z se­rii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10 Image

Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci, pi­sa­nych po nie­miec­ku i an­giel­sku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Elementarz młodych rodziców Image

Elementarz młodych rodziców

Książ­ki, ja­kie po­win­naś prze­czy­tać jesz­cze w cią­ży: Dzie­cio­zma­ga­nia Kaz Co­oke i Dziec­ko dla od­waż­nych Lesz­ka Tal­ko. To nie po­rad­ni­ki — to ele­men­ta­rze!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 21 stycznia 2015
Czy wiesz co czyta Twoje dziecko? Image

Czy wiesz co czyta Twoje dziecko?

Ni­gdy nie za­po­mnę mo­jej pierw­szej książ­ki prze­czy­ta­nej sa­mo­dziel­nie. Nie dla­te­go, że była taka fa­scy­nu­ją­ca, że po­rwa­ła mnie swo­ją tre­ścią. Nie dla­te­go, że po­ko­cha­łam jak przy­ja­cie­la któ­re­goś z bo­ha­te­rów. Na­wet dziś do­kład­nie nie pa­mię­tam o czym była. Pa­mię­tam jed­nak jed­no: ból czy­ta­nia. Książ­ka jak na moje moż­li­wo­ści była za dłu­ga, czy­ta­ło się ją źle, li­te­ry były małe i mimo oku­la­rów mia­łam pro­blem. To były „Dzie­ci z Bul­ler­byn” Astrid Lind­gren, pi­sar­ki uwiel­bia­nej przez dzie­ci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 20 stycznia 2015
Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20 Image

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Re­cen­zja ksią­żek dla wszyst­kich cie­ka­wych świa­ta dzie­ci — „Nela na tro­pie przy­gód”, „Wy­na­laz­ki” i „Ale pa­tent!”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015