Archiwum wg tagów: kuchnia

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają Image

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Świę­ta to nie tyl­ko za­pach cho­in­ki czy ryba na wi­gi­lij­nym sto­le. To tak­że słod­ko­ści. Dla dzie­ci zwy­kle wy­star­czy cze­ko­la­da, ale my, do­ro­śli, lu­bi­my po­sie­dzieć so­bie przy go­rą­cym na­po­ju (naj­le­piej kawy z eks­pre­su na kap­suł­ki, bo sama się zro­bi), po­ga­dać i ura­czyć się prze­pysz­ny­mi cia­sta­mi i cia­stecz­ka­mi. Na pie­cze­nie pier­ni­ków wpraw­dzie tro­chę za póź­no, ale nie tyl­ko ko­rzen­ne ciast­ka ko­ja­rzą mi się z Bo­żym Na­ro­dze­niem. Nie­kwe­stio­no­wa­ny­mi do­dat­ka­mi do bo­żo­na­ro­dze­nio­wych ciast są prze­cież mig­da­ły i orze­chy, mak czy żu­ra­wi­na. Przed­sta­wiam trzy szyb­kie i nie do ze­psu­cia — na­wet prze­ze mnie — prze­pi­sy na wspa­nia­łe wy­pie­ki z ich udziałem!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 grudnia 2015
Wolę jabłko od cukierków, czyli przez żołądek do serca Image

Wolę jabłko od cukierków, czyli przez żołądek do serca

Oka­zy­wa­nie uczuć to cięż­ka pra­ca. Jed­nym wy­star­czą kwia­ty na uro­dzi­ny, imie­ni­ny i dzień ko­biet. Inni pra­gną co­dzien­nych de­kla­ra­cji, ge­stów i czy­nów. Ja nie lu­bię kwia­tów cię­tych, dla­te­go ra­czej ich nie do­sta­ję. Z wła­sne­go wy­bo­ru. Ale za to pa­mię­tam każ­dy przy­pa­dek, kie­dy Oj­ciec ugo­to­wał dla mnie ro­sół z kost­ki, ku­pił mle­ko któ­re­go sam nie­na­wi­dzi a ja…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 stycznia 2015