Wpisy otagowane jako: emigracja

Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało

Jest państ­wem w państ­wie. W wielkim państ­wie! Dokład­niej w Chińskiej Repub­lice Ludowej. Ale nie było tak zawsze. Sama pamię­tam jak hucznie świę­towano połącze­nie tej prow­incji z Chi­na­mi. I jak wiele było pytań: co ter­az z nim będzie? Czy Hongkong, mias­to wielkoś­ci dwóch pod­wójnie zatłoc­zonych Warszaw, nadal będzie cen­trum hand­lowo-finan­sowym i pomostem łączą­cym Zachód z Państ­wem Środ­ka? Czy Weroni­ka i Tomek, mieszka­ją­cy poza Pol­ską już od 9 lat. Ostat­ni ich przys­tanek to Hongkong. Na jak dłu­go? Życie pokaże. Zapraszam na ori­en­tal­ny wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 9 marca 2016
Życie w Ameryce — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Ameryce — Kiedy Polska to za mało

Bywały cza­sy, gdy było tam zielono, bo lasy pokry­wały kraj. I trochę żół­to, bo była też pusty­nia. A nawet biało tam, gdzie śnieg nigdy nie top­nieje. Bywały cza­sy, gdy więk­szość napo­tykanych ludzi miała czer­woną twarz — biała czy czarna nawet się nie zdarza­ła. Były cza­sy, gdy woj­na domowa podzieliła kraj na dwa obozy, a mimo to udało się im wytr­wać w jed­noś­ci od ogłoszenia niepodległoś­ci. USA to kraj, o którym się marzy, który budzi respekt i daje nadzieję. Amery­ka jest wielokolorowa. Jak papu­ga np. Papu­ga z Amery­ki, mama mieszka­ją­ca w Stanach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 2 marca 2016
Matka w Kirgistanie — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Kirgistanie — Kiedy Polska to za mało

Czy życie w każdym z kra­jów byłego Bloku Wschod­niego jest takie samo? Czym różni się mat­ka w Kir­gis­tanie od mat­ki w Polsce?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 24 lutego 2016
Mieszkać w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Z bałwana za oknem została mi tylko kąpią­ca się w kałuży marchewka. Zachę­cona poprawą pogody Kinia zaczęła zapraszać wszys­t­kich na swo­je urodziny, mimo że są dopiero latem. Już planu­je wyjazd nad morze, gril­la, skakanie na tram­polin­ie. Nie może zrozu­mieć, że do pięknej pogody i ciepłej wody w morzu jeszcze będzie musi­ała dłu­go poczekać. Co innego w takiej Grecji… Tam śred­nia tem­per­atu­ra powi­etrza w sty­czniu czy lutym to 14 stop­ni, a woda jest jeszcze cieple­jsza. Morsy nie miały­by co tam szukać nawet w mrozy! Razem z Joan­ną zapraszam na słoneczną grecką Kretę.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 3 lutego 2016
Mieszkać na Cyprze — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać na Cyprze — Kiedy Polska to za mało

W takie dni jak dziś, kiedy to wró­ciłam z pomo­cy doraźnej, gdzie kas­zlało i kichało sta­do innych dzieci, w tym dwo­je moich, mam ochotę zaszyć się w jakimś ciepłym, cho­ci­aż niekoniecznie tropikalnym kra­ju. Najlepiej gdzieś na połud­niu Europy. Z dostępem do morza. Może Cypr? Oglą­da­jąc zdję­cia mieszka­jącej w Limas­sol Domini­ki, autor­ki blo­ga, mogłabym choć­by na wakac­je tam wyjechać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 20 stycznia 2016