Archiwum wg tagów: emigracja

Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało Image

Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało

W Polsce nas­tała moda na duńskie hygge. Ale tak naprawdę jak to w Danii jest najlepiej dowiedzieć się nie z książek czy porad­ników, a od oso­by, która od dawana miesz­ka w tym pięknym kra­ju. Jak żyć w Danii i jak wyglą­da jej duńskie szczęś­cie opowie Kasia, Pol­ka mieszka­ją­ca od 2004…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 29 marca 2017
Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało

Holan­dia jest kra­jem, w którym żyje się łatwiej niż w Polsce. Jed­nak emi­grac­ja ma to do siebie, że trze­ba się z nią zmierzyć i nauczyć się funkcjonować w niej od pod­staw. I to doty­czy każdego miejs­ca na świecie, do którego pok­ieru­je­my nasze kro­ki. To w jaki sposób damy się wsiąknąć w kli­mat danego kra­ju zależy od wielu czyn­ników: naszej osobowoś­ci, ludzi, z który­mi mamy kon­takt, naszej otwartoś­ci, zna­jo­moś­ci języ­ka etc. Nie zawsze uda się wsiąknąć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 marca 2017
Siedem lat w <span class=UK — Kiedy Polska to za mało Image"/>

Siedem lat w UK — Kiedy Polska to za mało

Gdy­by ktoś dziś kazał mi się pakować i emi­grować z kra­ju praw­dopodob­nie wybrałabym oble­ganą przez Polaków Wielką Bry­tanię. W końcu to kraj, gdzie już niejed­no robiłam, wiem trochę jak poruszać się po Lon­dynie, ale za to w Cam­bridge, gdzie miesz­ka Żona luk­su­sowa, nie byłam. Sprawdź­cie jak miesz­ka się w jed­nym z najs­tarszych ośrod­ków uni­w­er­sytec­kich na Wys­pach.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 1 marca 2017
Życie na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Są miejs­ca na zie­mi, gdzie styka­ją się kon­trasty: ogień i lód, surowość kamienia i ulot­ność pary wod­nej, pros­to­ta życia z trud­noś­cią wysław­ia­nia się w języku tubyl­ców. Są ludzie, którzy są dla siebie zarówno kon­trastem jak i dopełnie­niem. Jak Diana i Dami­an? Być może. W końcu to oni pokażą Wam swoi­mi oczy­ma jak wyglą­da życie na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 15 lutego 2017
Polka w <span class=USA — Kiedy Polska to za mało Image"/>

Polka w USA — Kiedy Polska to za mało

Nigdy nie ciągnęło mnie do Amery­ki. Prz­er­aża mnie wielkość kra­ju. Ja mam prob­lem cza­sem z wycieczką w góry, a tam 900 km to jak rzut beretem. Nina Jarvis miesz­ka w Cincin­nati, w Stanie Ohio w USA wraz z całą rodz­iną. Przeczy­ta­j­cie jakie ma zdanie na tem­at mieszka­nia w Ameryce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 1 lutego 2017
Życie w Danii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Danii — Kiedy Polska to za mało

W Danii byłam tylko raz i to jeszcze na wyspie czyli Born­holmie. Wprawdzie prz­er­ażały mnie ceny, zach­wycało to, że rzemieśl­nict­wo i pro­duk­ty hand made są tu tak pop­u­larne, a każdy row­erzys­ta popłakał­by się tam ze szczęś­cia widząc tak porządne połączenia rowerowe wszys­t­kich miejs­cowoś­ci na wyspie, jed­nak byłam tam tylko kil­ka dni. Czy duńs­ki min­i­mal­izm, trochę inne poczu­cie humoru i hygge było­by dla mnie na dłużej?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 18 stycznia 2017
Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało

Życie w Szwecji to nie tylko same udo­god­nienia, ale także duże podat­ki i prob­le­my z sys­te­mem zdrowia. Czy Mar­ta pojechała­by ter­az do Szwecji na stałe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 stycznia 2017