Archiwum wg tagów: porady

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu Image

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Je­steś ko­lej­ną oso­bą, któ­ra do­kład­nie wie cze­go chce. A chcesz się za­bić. Ści­skam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każ­dym domu znaj­du­ją się po­wszech­ne w uży­ciu sub­stan­cje, dzię­ki któ­rych nie tyl­ko ode­tkasz zlew, wy­czy­ścisz ki­bel czy upie­czesz cia­sto, ale tak­że od­bie­rzesz so­bie życie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 czerwca 2015
Jak kupić idealny fotelik na rower Image

Jak kupić idealny fotelik na rower

Jak ku­pić fo­te­lik na ro­wer dla dziec­ka, by był bez­piecz­ny, wy­god­ny i zgod­ny z prze­pi­sa­mi ru­chu dro­go­we­go? Na co zwra­cać uwagę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 czerwca 2015
Jak kupić idealny rowerek biegowy Image

Jak kupić idealny rowerek biegowy

Kil­ka lat temu ro­we­ry bie­go­we były wiel­ką no­wo­ścią. Co chwi­lę ja­kiś prze­cho­dzień mi­ja­jąc nas py­tał, czy przy­pad­kiem nie zgu­bi­li­śmy gdzieś pe­da­łów. Nie­zra­że­ni mamy już trze­cie­go ro­we­ro­bie­ga­cza. Jak ku­pic do­bry ro­we­rek bie­go­wy? Na co zwró­cić uwagę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 czerwca 2015
7 rad jak kupić dobry prezent Image

7 rad jak kupić dobry prezent

Dba­my o na­sze dzie­ci jak po­tra­fi­my. Nie je­dzą tego wstręt­ne­go kur­cza­ka tyl­ko in­dy­ka, bo prze­cież na far­mach tyle tego hor­mo­nu w nie­go pa­ku­ją, że szok. No i glu­ten! Glu­ten za­raz za cu­krem i ben­zo­esa­nem sodu to samo zło! Tyl­ko dziu­ry ozo­no­wej nie po­tra­fi za­ła­tać, a tak to wszyst­ko za­klei! Mózg za­klei na­wet! A jak już przy gło­wie je­ste­śmy to szam­pon bez SLS i od­żyw­ka bez si­li­ko­nów, pa­ra­be­nów i na pew­no cze­goś jesz­cze. No prze­cież dziec­ko masz tyl­ko jed­no (dwa, trzy…)! A po­tem lą­du­je­my w skle­pie z chiń­ski­mi za­baw­ka­mi i za­po­mi­na­my, że li­czy się to co bez­piecz­ne. Jak ku­pić za­baw­kę, żeby ni­ko­mu nie zro­bić kuku?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 28 maja 2015
Jak kupić idealny fotelik samochodowy Image

Jak kupić idealny fotelik samochodowy

Po pierw­sze bez­pie­czeń­stwo. To głów­ny mo­ty­wa­tor ku­po­wa­nia ka­sku na ro­wer, na­kła­dek na rogi sto­łu, bram­ki do kuch­ni i fo­te­li­ka sa­mo­cho­do­we­go. Sko­ro już dzie­więć mie­się­cy mę­czy­li­śmy się ze zga­gą, po­tem go­dzi­ny na sali po­ro­do­wej, nie­prze­spa­ne noce, to nie pra­gnie­my, by ja­kiś wa­riat za kół­kiem spo­wo­do­wał, że na­sze­mu dziec­ku coś złe­go się sta­nie. Wy­bie­ra­my się więc do skle­pu i wy­bie­ra­my pierw­szy z brze­gu fo­te­lik. „Prze­cież będę uwa­żał na dro­dze!” — tłu­cze się po gło­wie. A po­tem za kil­ka lat wy­mie­nia­my na więk­szy, bo dziec­ko do­ty­ka no­ga­mi fo­te­la. Wy­bie­ra­my ten w Hel­lo Kitty/Samochody, prze­cież taki ładny…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 maja 2015
Jak kupić idealną chustę Image

Jak kupić idealną chustę

By­łaś w po­rad­ni pre­luk­sa­cyj­nej lub u or­to­pe­dy i do­sta­łaś na­kaz sze­ro­kie­go pie­lu­cho­wa­nia, tak w ra­zie cze­go? Masz za­miar je­chać nad mo­rze i za­sta­na­wiasz się jak po­ra­dzisz so­bie z wóz­kiem na pla­ży? A może lu­bisz go­to­wać czy spa­ce­ro­wać i mieć ręce wol­ne, albo Two­je dziec­ko nie lubi wóz­ka (tak, są ta­kie)? Być może roz­wią­za­niem Two­ich pro­ble­mów oka­że się chusta.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 28 kwietnia 2015
Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe Image

Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe

Co­wie­czor­na ką­piel może prze­ro­dzić się w hor­ror, je­śli z gu­mo­wej ka­czusz­ki za­czną wy­cho­dzić glo­ny i grzy­by, a żab­ka oka­że się ro­pu­chą. Jak sku­tecz­nie wy­czy­ścić i dbać o gu­mo­we za­baw­ki kąpielowe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 kwietnia 2015