Archiwum wg tagów: samo życie

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Bro­kat? Su­kien­ki z tiu­lu? Tak, to wszyst­ko świat dziew­czy­nek. Ale to nie ko­niec. Dziew­czyn­ki to coś wię­cej niż tyl­ko słod­kie ubrania.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 16 października 2017
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każ­dy boi się zmian. To cał­kiem nor­mal­ne. Naj­więk­sze i czę­sto nie­ocze­ki­wa­ne zmia­ny spo­ty­ka­ją ro­dzi­ców. W oswo­je­niu się z nimi po­ma­ga fir­ma Zmia­ny Mamy, któ­ra po­win­na być w każ­dym mie­ście. Obec­nie dzia­ła na te­re­nie Koszalina.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 29 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubie­głe­go wie­ku kon­tra te­go­rocz­na re­for­ma. Czy dla dziec­ka rze­czy­wi­ście każ­da zmia­na edu­ka­cji jest złem? A może… może ono wca­le nie zda­je so­bie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 11 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły Image

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły

Do szko­ły za­czę­ły zno­wu uczęsz­czać do­pie­ro 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak war­to do­wie­dzieć się kie­dy dziec­ko może wra­cać samo ze szko­ły lub od­bie­rać rodzeństwo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 4 września 2017
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd Image

Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd

Nie wiem jak Wy, ale ja po­trze­bu­ję wiecz­nej mo­ty­wa­cji i kopa na za­pęd bar­dzo czę­sto. Trud­no za­cząć mi na­wet pro­za­icz­ne za­da­nie bez przy­mu­sze­nia się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 30 Data | 30 sierpnia 2017
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image

Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Czte­ry? Dru­ży­na pił­kar­ska? Po czym ła­two po­znać, że masz już wy­star­cza­ją­co dużo dzie­ci jak na Two­je moż­li­wo­ści? Wpis wca­le nie o fi­nan­sach, bo o pie­nią­dze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Kar­mie­nie ser­kiem kil­ku­lat­ka czy no­wo­rod­ka bu­tel­ką nie jest ta­kim pro­ble­mem jak pu­blicz­ne kar­mie­nie pier­sią. I nie przy­spa­rza tylu uwag na­wet ro­dzi­ny, któ­ra po­win­na prze­cie z wspierać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017