Archiwum wg tagów: samo życie

Niebieski taborecik Image

Niebieski taborecik

Dzia­dek i bab­cia mie­li mały ta­bo­re­cik. Nie był to je­den z tych me­ta­lo­wych, chro­mo­wa­nych ślicz­nych ho­ke­rów, ja­kie te­raz moż­na zna­leźć w skle­pach. Dzia­dek zro­bił go sam. Sie­dze­nie miał nie­bie­skie, czte­ry nogi bia­łe, a w sie­dzi­sku fi­ku­śnie wy­cię­tą dziu­rę, by ła­two moż­na było go prze­no­sić z miej­sca na miej­sce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 stycznia 2015
Ale fajny wózek! Image

Ale fajny wózek!

Dzie­ci mają to do sie­bie, że nie przej­mu­ją się ni­czym. Co na ser­cu to na ję­zy­ku. Ich za­chwyt jest za­wsze praw­dzi­wy, łzy rzew­ne, a ra­dość za­raź­li­wa. W ob­li­czu in­no­ści mogą prze­ja­wiać za­cie­ka­wie­nie lub strach, ale za­wsze nie­uda­wa­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 17 stycznia 2015
25+ Image

25+

Na pół­kach w ła­zien­ce za­czy­na­ją po­ja­wiać się kre­my: prze­ciw­zmarszcz­ko­wy 25+, 30+, 45+; na dzień, na noc, se­rum, ma­secz­ka li­ftin­gu­ją­ca, krem pod oczy…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 stycznia 2015
SMS Wygrałeś samochód Image

SMS Wygrałeś samochód

Pipi, pipi. Ni­czym sprin­ter na olim­pia­dzie wy­bie­gasz z na­my­dlo­na gło­wą spod prysz­ni­ca, być może choć­by za­kry­ty ręcz­ni­kiem. Ko­mór­ka za­pi­ka­ła, a Ty aku­rat cze­kasz na waż­ną wia­do­mość. Z tych co są spra­wą ży­cia lub śmier­ci. Do­pa­dasz sto­li­ka, zrzu­casz wa­zon z kwia­ta­mi. Ze śli­skich rąk wy­pa­da te­le­fon.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 stycznia 2015
A co robią Twoi rodzice? Image

A co robią Twoi rodzice?

- Mama nic nie robi, mama sie­dzi w domu — od­po­wia­da nie­jed­no dziec­ko. Nic? Na­praw­dę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 stycznia 2015
Siedzisz w domu czy coś robisz? Image

Siedzisz w domu czy coś robisz?

Daw­niej sy­tu­acja była ja­sna: ko­bie­ta mia­ła swo­je 3K (Kin­der, Ku­che, Kir­che) i wie­dzia­ła co ją może cze­kać w przy­szło­ści. A cze­ka­ło ją sta­bil­ne nie­wie­le.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2015
Jaskinia Image

Jaskinia

Mam ocho­tę na po­wrót do ja­ski­ni. Zim­nej, ciem­nej ale pu­stej. Ci­chej. Przede wszyst­kim CI­CHEJ. Bra­ku­je mi dzwo­nie­nia w uszach. Nie­ste­ty zda­ję so­bie spra­wę, że na­wet w tej ja­ski­ni pra­mat­ka nie była sama. Były z nią pra­dzie­ci!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2014