Archiwum wg tagów: samo życie

SMS Wygrałeś samochód Image

SMS Wygrałeś samochód

Pipi, pipi. Ni­czym sprin­ter na olim­pia­dzie wy­bie­gasz z na­my­dlo­na gło­wą spod prysz­ni­ca, być może choć­by za­kry­ty ręcz­ni­kiem. Ko­mór­ka za­pi­ka­ła, a Ty aku­rat cze­kasz na waż­ną wia­do­mość. Z tych co są spra­wą ży­cia lub śmier­ci. Do­pa­dasz sto­li­ka, zrzu­casz wa­zon z kwia­ta­mi. Ze śli­skich rąk wy­pa­da telefon.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 stycznia 2015
A co robią Twoi rodzice? Image

A co robią Twoi rodzice?

- Mama nic nie robi, mama sie­dzi w domu — od­po­wia­da nie­jed­no dziec­ko. Nic? Naprawdę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 stycznia 2015
Siedzisz w domu czy coś robisz? Image

Siedzisz w domu czy coś robisz?

Daw­niej sy­tu­acja była ja­sna: ko­bie­ta mia­ła swo­je 3K (Kin­der, Ku­che, Kir­che) i wie­dzia­ła co ją może cze­kać w przy­szło­ści. A cze­ka­ło ją sta­bil­ne niewiele. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2015
Jaskinia Image

Jaskinia

Mam ocho­tę na po­wrót do ja­ski­ni. Zim­nej, ciem­nej ale pu­stej. Ci­chej. Przede wszyst­kim CI­CHEJ. Bra­ku­je mi dzwo­nie­nia w uszach. Nie­ste­ty zda­ję so­bie spra­wę, że na­wet w tej ja­ski­ni pra­mat­ka nie była sama. Były z nią pradzieci!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2014
Światełko Image

Światełko

Jest już po świę­tach. Zro­bi­ło się cu­dow­nie, bo spadł śnieg. Dzie­ci są wnie­bo­wzię­te a i ja nie mogę się po­ha­mo­wać od ochów i achów na te­mat prze­pięk­nie oszro­nio­nych drzew. Przy­po­mi­na mi to świę­ta z dzie­ciń­stwa — z dużą ilo­ścią śnie­gu, ocze­ki­wa­niem na gwiazd­kę, pre­zen­ty i Gwiaz­do­ra (Mi­ko­ła­ja). W wi­gi­lię stro­iło się cho­in­kę, by wie­czo­rem cu­dow­nie znalazły…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 grudnia 2014